Kuratorė Vilhelmina Dagilienė

1931 05 01–2021 04 24

Kurt. Vilhelmina Vaitikonytė Dagilienė gimė Biržų r. Dirvonakių k., evangelikų reformatų Jokūbo (1899-1986) ir Elzės Vaitikonių šeimoje. Motina Elzė Vaitikonienė (1903–1992)  buvo kunigo Povilo Jašinsko pusseserė. Be Vilhelminos, šeimoje užaugo gerokai už Ją jaunesnis brolis Algis.

Mokėsi Vilhelmina Biržų gimnazijoje, baigusi įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, įsigijo istorikės specialybę,  praktiką atliko Šiaulių Aušros muziejuje. Baigusi mokslus, gavo paskyrimą į Biržus, mokytojavo Medeikių, Geidžiūnų ir kitose rajono mokyklose, dėstė istoriją.

Po to išvyko į Kauną ir įsidarbino Radiotechnikos gamykloje ūkio dalies vedėja. Gyvendama Kaune, dainavo Kauno valstybiniame P. Bingelio chore. Susirgus motinai, sugrįžo į Biržus ir įsidarbino Nežinybinės apsaugos poskyryje, vėliau perėjo dirbti į Biržų krašto muziejų Sėla salių budėtoja.

Vilhelmina buvo neeilinė asmenybė, visuomenininkė, talentinga dainininkė, giedojusi ne tik bažnytiniame, bet ir Biržų kultūros centro kameriniame chore Viktorija, buvo nuolatinė  respublikinių Dainų švenčių dalyvė. Buvo puiki ir išmintinga oratorė, kalbėjusi turtinga ir raiškia kalba, netgi ekspromtu.

Atkūrus Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios valdymo struktūrą, buvo renkama Sinodo delegate nuo Biržų evangelikų reformatų parapijos. 2012 metų Sinode buvo išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratore. 

Vilhelmina labai mylėjo Reformatų Bažnyčią, buvo jai beatodairiškai atsidavusi, nepaprastai išgyveno nesėkmes, jautriai reagavo į bėdas. 2011 metais mėginant užgrobti Biržų bažnyčią, ištisomis dienomis budėjo, ženkliai prisidėjo kaupiant lėšas teisminėms išlaidoms.

Kurt. Vilhelmina Dagilienė buvo drąsi, savimi pasitikinti, kūrybinga, elegantiška moteris, išlikusi gyvybinga ir gilioje senatvėje, iki pat paskutinės gyvenimo dienos, mėgo skoningai pasipuošusi eiti pasivaikščioti pamėgtais takais.

Mirė Vilhelmina balandžio 24 d., nesulaukusi savo 90-ojo gimtadienio, kurį ruošėsi švęsti su artimiausiomis draugėmis, kaimynėmis, buvo palaidota Liepų kapinėse šalia tėvų, kur kapavietę senai buvo išsirinkusi.

InfoRef_LT - Reformatų informacinė tarnyba