Evangelikų giesmynas su maldomis 1942 m. (PDF) (2)

Spausdinti

Pratarmė 

Ev. Liuterionių Konsistorijos ir Ev. Reformatų Kolegijos pastangomis 1940 m. birželio turėjo būti išleistas bendras lietuviškas evangelikų giesmynas. Tačiau dėl nenumatytų įvykių šis darbas susitrukdė. Karo audroms per Lietuvą praūžus, evangelikai lietuviai pasiryžo anksčiau pradėtąjį darbą baigti.

Šį giesmyną po 5 metų įtempto darbo paruošė poetas kunigas Adomas Šernas, daugelio kalbų žinovas ir muzikoje gerai nusimanąs.

Giesmės šiame giesmyne šalia savo senų, lietuvių sukurtų, pav. St. Dagilio (+1915) gsm. Nr. 181 didžiausia dalimi yra verstos iš vokiečių, prancūzų, latvių ir kitų kalbų, prisilaikant kuo arčiausiai originalo. Šiame giesmyne skaitytojas ras visame evangeliškame pasaulyje giedamų M. Liuterio (+1546), pav. giesmės Nr. Nr. 173, 180, 232; P. Gerhardo (+1676) – Nr. Nr. 1, 47, 257, 272; G. Terstegeno (+1769) Nr. 317; J. Neanderio (+1680) – Nr. Nr. 220, 253 ir daugelio kitų. Be to, daug giesmių yra sukūręs ir pats šio giesmyno paruošėjas poetas kun. A. Šernas (pav. gsm. Nr. Nr. 52, 103, 126, 148 ir kt.

Rengiant šį giesmyną pagrindan buvo paimti senieji pas mus vartojami evangelikų giesmynai, būtent: Ev. Liuterionių giesmių knygos ir Ev. Reformatų giesmynas. Tačiau nieko nuostabaus, kad sugryninus kalbą ir žodžius geriau pritaikius giedojimui, kai kam senosios giesmės gali atrodyti visai naujomis.

Šis giesmynas pralenkia iki šiol turėtus ev. ref. ir ev. liut. giesmynus svarbiausia tuo, kad jame stengtasi išlaikyti ne tik rimas ir ritmas, bet vengiama svetimų žodžių, lietuvių kalbos žalojimų ir kad gramatikos kirčiai derinami su muzikos kirčiais.

Šis giesmynas skiriamas visai lietuviškajai evangelikų visuomenei ir turi tikslą jungti ev. reformatus ir ev. liuterionis vienybės ryšiais su Viešpačiu Dievu ir vienus su kitais. Trokštame, kad kiekvienas šiame giesmyne rastų sau visais gyvenimo atvejais atitinkamų giesmių garbinti Visagalį Dievą, kelti savo dvasią ir rastų peno savo sielai. Gerasis Dievas telaimina šį pirmąjį mūsų tėvynėje – Lietuvoje bendrą evangelikų giesmyną ir visus jo vartotojus – brolius evangelikus.

Giesmyno leidėjai:

Lietuvos Ev. Ref. Kolegija  ir Lietuvos Ev. Liut. Konsistorija.

Kaunas, 1942 m. liepos m.

 

ref.lt pastaba: L - Krikščioniškos giesmės / Liudvikas Fetingis. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2007. – 996 p.

[skaičius] – Giesmės numeris,

[Vardas, Pavardė] – Giesmės autoriai: (M. Melodija, T. Tekstas)

Pvz.: L-1Liuteronų giesmyne “Krikščioniškos giesmė” Giesmė Nr. 1

[(M. L-247)] – Melodija kaip liuteronų giesmyne 247 giesmės.

Žiūrėti visą giesmyną (PDF)