Pagerbtas kraštotyrininkas JONAS DAGILIS

Spausdinti

2021 m. gegužės 22 d. Biržų senosiose reformatų kapinėse buvo atiduota paskutinė pagarba prieš dvejus metus – 2019 m. gegužės 18 d. – mirusiam biržiečiui reformatui, publicistui, kraštotyrininkui JONUI DAGILIUI. Urna su Jo pelenais buvo palaidota žmonos Vilgelminos tėvų Grynų kapavietėje. Dalyvavo nedidelis būrelis pačių artimiausių žmonių, Biržų Sėlos muziejininkai ir superintendentas kun. Rimas Mikalauskas, atlikęs laidotuvių liturgiją.

JONAS DAGILIS gimė 1934 m. gegužės 25 d. Jono ir Olgos (merg. Variakojytė) Dagilių šeimoje Vinkšninių kaime. Turėjo jaunesnę seserį Danutę. Paūgėjęs lankė Būginių mokyklą. Po to prasidėjo darbinė veikla: Parovėjos MTS dar nepilnametį priėmė dirbti prikabinėtoju, sovietų armijoje įgijo vairuotojo teises, kurios Jam labai pravertė grįžus į Biržus. Šiek tiek padirbėjęs Rinkuškių melioracijos įmonėje ekskavatorininku, perėjo dirbti į Biržų ligoninę vairuotoju. Dirbant ligoninės vairuotoju vadovybei sutarus su Biržų muziejaus direktore ligoninės mašiną laisvu laiku imta naudoti kraštotyros ekspedicijoms rengti. Taip Jonas artimai susipažino su kraštotyra bei muziejininkyste, ėmė pats domėtis, rinkti, kaupti medžiagą, rašyti į vietinę ir net respublikinę spaudą.
Vairuotojai ne tik ligonius veždavo, bet ir vaistus išvežiodavo po ligoninės skyrius, kaimo ambulatorijas. Taip susipažino su būsima žmona vaistininke Vilgelmina Grynaite, kuri kartais turėdavo lydėti stipriai veikiančius preparatus. Jiedu susituokė 1964 metais ir įsikūrė žmonos paveldėtame sklype Biržuose Vytauto gatvėje. Užaugino sūnų Viktorą.
Jono ir Vilgelminos namai buvo atviri visiems, kam buvo įdomi praeitis, kas rinko ar rašė istorinėmis temomis. Čia lankydavosi poetai, rašytojai, istorikai. Susirašinėjo su išeiviais iš Biržų krašto, kaupė jų prisiminimus, fotografavo, rinko archyvinę medžiagą. Kol jėgos leido, rašė straipsnius, pastabas į Biržų spaudą.  
Savo turtingoje bibliotekoje buvo surinkęs išeivijos reformatų leisto žurnalo Mūsų sparnai, tarpukaryje ėjusių Sėjėjas, Mūsų žodis ir kitų laikraščių komplektus.
2010 metais Biržų laikraščio Šiaurės rytai skaitytojai Jam buvo suteikę Biržų Garbė titulą.

Jonas Dagilis buvo su tais, kurie kritiškai įvertino 1993 metų Reformatų Sinodo darbą ir nesusitaikė su Bažnyčios skaldymu, mėgino per spaudą kalbėtis su tuometine Kolegija – parašė aštrų kritinį straipsnį į respublikinę spaudą Kaip grėbliu per skruzdėlyną, su bendraminčiais ėmėsi leisti Apmąstymus.

Jonas Dagilis buvo tikras patriotas, savo kraštą mylėjęs ne šūkiais, o darbais, branginęs jo istoriją, ateičiai palikęs didelį turtą – kraštotyrinę medžiagą, kuria galės naudotis ir semtis išminties ne vienas profesionalus Biržų krašto istorijos tyrinėtojas. Jo vaikystės atsiminimai yra  išspausdinti Biržų muziejaus išleistoje monografijoje Biržų istorijos apybraižos II.
Paliko daug straipsnių apie Reformatų Bažnyčios istorijai svarbius žmones – kunigus, kuratorius, nuotraukose, vaizdo įrašuose fiksavo pirmuosius atsikūrusios Bažnyčios įvykius. Jono Dagilio asmenybė ir veikla ženkliai įsirašė į Lietuvos Reformatų Bažnyčios istoriją.

InfoRef_LT - Reformatų informacinė tarnyba

Nuotr. Biržų muziejaus Sėla