Jaunimo ir vaikų tarnystė Biržuose

Spausdinti

Kun. Rimas Mikalauskas

Rugpjūčio pirmąjį sekmadienį Biržų evangelikų reformatų parapijos namų ir bažnyčios erdvėje prasidėjo ir tris dienas vyko vaikų (kai kurie ir su tėveliais) dieninė stovykla Jėzaus valtyje. Stovykloje skambėjo Evangelijos tiesa apie Jėzaus Kristaus nešamą žmonijai išgelbėjimą, Jėzaus misijos pradžią ir Jo pamokslus iš žvejų valties Genezareto ežero pakrantėje (Lk 5, 1-11), Jėzaus su mokiniais kelionę mariomis į kitą krantą ir užėjusią audrą (Mt 8,23-27) bei po Prisikėlimo, Jėzaus apaštalų sutiktą Gelbėtoją ir Mokytoją ant marių kranto (Jn 21, 1-14).

Stovyklą organizavo Biržų evangelikų reformatų parapija kartu su Reformatų jaunimo draugija Radvila bei Biržų mokyklų evangelikų reformatų tikybos mokytojais ir mokiniais. Stovykla surengta su valstybės – Biržų rajono savivaldybės finansine parama (iš Vaikų ir jaunimo socializacijos programos), rėmėjų  bei dalyvių aukomis.

Prie Širvėnos ir Apaščios krantų stovyklavo kartu esami ir būsimi „Kaštonų“, „Atžalyno“, „Aušros“ pagrindinių mokyklų, „Saulės“ gimnazijos moksleiviai, dar mokyklos nelankantys vaikai, kai kurie kartu su savo tėveliais. Stovykloje susirinko vaikai ir vadovai iš įvairių Biržų krašto konfesijų – reformatų, sekmininkų, metodistų evangelinių bendruomenių. Muzikinius užsiėmimus vedė sekmininkė Alina Mockevičienė, jai talkino Alina Šnarienė, gitara pritarė metodistų bendruomenės kunigas estas Andrus Kask. Stovyklos vadovų branduolį sudarė tikybos mokytojos: Rūta Berlinskienė, Jelena Kask, Rima Viederienė ir Danutė Nindriūnaitė. Vaikų pamaldėles kasdien laikė, pamokslavo kun. Rimas Mikalauskas ir evangelikų reformatų teologijos bakalauras, atliekantis praktiką Lietuvoje ir puikiai lietuviškai kalbantis, prancūzas Arthur Laisis. Stovykloje vaikų meilę buvo apsuptos jau patyrusios savanorės reformatės Rasa Mitraitė ir Gerda Žaldokaitė. Jos stovyklos gyvenimo momentus įamžino nuotraukose ir video įrašuose. Kartu su jomis ir nuo jų neatsiliko vyresnės stovyklautojos, savanorių pagalbininkės sekmininkės pusseserės Gerda ir Vaitrūnė Jocaitės. Stovyklos buitinius ir ūkinius reikalus tvarkė diakonijos tarnautoja Rasa Jankauskienė, jai talkino gimnazistas Lukas Mikalauskas. Stovyklautojai turėjo galimybę kartu su Radvilų jūrų skautais ne tik stovyklauti ant Širvėnos ežero kranto, bet ir iš „marių“ pažvelgti į krantą, kuriame įsikūrę Biržai, su nuostabiais bažnyčių bokštais, didinga Radvilų pilimi bei grafų Tiškevičių rūmais Astrave.

Esu dėkingas Dievui už nuoširdų savanorių tarnavimą, tikybos mokytojų kūrybingumą ir energiją, už jaunimo draugijos Radvila savanorius, už aukotojus ir rėmėjus: Biržų r. savivaldybę – finansiškai parėmusią stovyklą, Rimanto Čygo ir Čygo-Kalkio TŪB Rinkuškiai, tiekusią geriamąjį vandenį ir gaivinančius gėrimus. Dėkoju Biržų rajono savivaldybei bei mokyklų vadovybėms už sudarytas palankias sąlygas vaikams mokytis evangelikų reformatų tikybos Biržų mokyklose.

Šiemet Biržų rajone įvyko trys evangelikų reformatų stovyklos, organizuotos reformatų jaunimo draugijos Radvila kartu su partneriais iš Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir Papilio evangelikų reformatų parapijų: Nemunėlio Radviliškyje vyko dvi savaites tradicinė vaikų stovykla net dviem pamainomis, jos dvasinis vadovas kun. Frankas van Dalenas ir direktorė radvilietė Vilma Baltušytė; Papilyje – jaunimo, dvasinis vadovas lektorius Vaidotas Ickys ir direktorė Laura Tuomaitė; bei dieninė Jėzaus valtyje vaikų su tėveliais, kur buvo apjungtos Biržų evangelikų reformatų tikybos mokytojų bei reformatų, sekmininkų ir metodistų bendruomenių savanorių pajėgos. Į Nemunėlio Radviliškio ir Papilio stovyklas suvažiavo vaikai ir jaunimas iš įvairių Lietuvos vietovių, jose taip pat dalyvavo svečiai savanoriai iš užsienio ir kitų Lietuvos miestų. Šios vasaros stovyklos yra geras liudijimas apie Biržų krašto senas ir gyvas protestantiškas tradicijas, ekumeninę santarvę tarp skirtingų išpažinimų, apie Biržų kraštą – mielą poilsiui ir dvasiniam augimui, atvykstantiems į jį iš visos Lietuvos ar užsienio.

Su padėka už visas vasaros malones ir žmones, aukojusius savo dalį šiai tarnystei, šlovinu Viešpatį: Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms! (Lk 2,14).

Rasos Mitraitės nuotraukos: