LERB Sinodas Vilniuje 1940 metais

Spausdinti

1940 m. sausio 6-7 d. Vilniuje įvyko pirmas bendras Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Vilniaus Vienatos  Sinodas.

1939 m. rugsėjo 17 d. SSRS įsiveržus į Lenkiją, o rugsėjo 19 d. užėmus Vilnių ir Vilniaus kraštą, 1939 m. spalio 10 d. buvo pasirašyta Lietuvos-SSRS sutartis. Pagal ją Lietuvai buvo grąžintas Vilnius ir dalis Vilniaus krašto. Atsirado galimybė po daugiau nei dviejų dešimtmečių dėl politinių aplinkybių perskirtai Lietuvos Vienatai (Unitas Lithuaniae) vėl susijungti.

1940 m. sausio 6 d. buvo sušauktas Vilniuje Nepaprastasis Sinodas: abiejų skeveldrų bendras Sinodas Vilniuje, Lietuvos Ev. Reformatų bažnyčios lopšyje, – taip rašoma to meto evangelikų spaudoje Lietuvos evangelikų kelias.  

 Lietuvos evangelikų reformatų laikraštis Sėjėjas Nr. 2 (1940 m. sausio 15 d.) taip aprašė Vilniuje įvykusį Nepaprastąjį Sinodą:

335-asis iš eilės, 22-asis nepriklausomoje Lietuvoje Sinodas pradėtas 1940 m. sausio mėn. 6 d. 11 val. pamaldomis Ev. Reformatų bažnyčioje Vilniuje, Lietuvos Reformacijos lopšyje.

Liturgiją atliko kun. Adomas Šernas, kariuomenės kapelionas, ir kun. Pov. Dilys, Vilniaus parapijos klebonas.

Pamokslus pasakė Lietuvos Generalinis Superintendentas prof. dr. P. Jakubėnas, imdamas pamokslo pamatan Jono 11, 51-52: Jėzus turėjo mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet kad ir surinktų vienybėn išsklaidytuosius Dievo vaikus.  Generalinis Superintendentas pabrėžė, kad mes turime ieškoti ne tai, kas mus skiria, bet kas mus vienija, Evangelijos pagrindu rasime bendrą kalbą.

Kitą pamokslą lenkų kalba pasakė Vilniaus Generalinis Superintendentas prof. dr. K. Kurnatauskas. Jojo tekstas 2 Kor 6, 3-4: neduokime nė vienam jokio papiktinimo, kad mūsų tarnystė nebūtų peikiama, bet visame parodykime save, kaip Dievo tarnus. Pamokslininkas ypatingai pabrėžė, kad per maždaug 370 metų buvome vienas kūnas ir viena dvasia. Du dešimtmečius buvome perskelti. Šiandien dėkojame Dievui ir džiaugiamės, kad vėl galime būti vienas kūnas ir viena dvasia.<...>.

Sinodo direktoriumi buvo išrinktas Žemės banko direktorius Petras Kregždė, Sinodo cenzoriumi – Vilniaus Gen. Superint. prof. dr. K. Kurnatauskas, sekretoriais: kun. A. Balčiauskas ir kun. M. Frankas.<....>.

Pamaldas paįvairino solistė Z. Strolienė, gražiai sugiedodama Hillerio Maldą ir Rachmaninovo Kėlėsi Kristus.  Be to, kompoz. prof. K. Galkauskas gražiai išpildė solo ir vargonais savo kūrinį Tėve mūsų. <...>.

Nustatyti du distriktai: Vilniaus ir Biržų. Kolegijos prezidentu slaptu balsavimu trejiems metams išrinktas dr. Jokūbas Mikelėnas, viceprezidentu – Gen. Superint. prof. dr. K. Kurnatauskas, Kolegijos nariais: kun. Fr. Barnelis, kun. St. Neimanas, kun. A. Balčiauskas, kurat. direkt. Petr. Variakojis, advokatas kurat. Bol. Šiškovskis, ir kurat. mok. Alfr. Šlikas.

Kandidatais  į Kolegiją išrinkti: kun. P. Dilys ir viceburm. kurat. P. Klybas.

Vl. Jakubėnas
(Kalba netaisyta)

P.S.: Vilniaus sugrąžinimo Lietuvai proga, Vilniaus reformatų bažnyčioje Sinodo metu buvo pakabinta Trispalvė. Apie tai sužinome iš 1977 metų sausio mėn. 17 d. lietuvių išeivių laikraštyje „Draugas“ patalpintos žinutės. Straipsnelyje apie lietuvių Protestantų sąjungos Kalifornijos valstijoje surengtą Kalėdų eglutės šventę rašoma: scena buvo papuošta iš Lietuvos atgabenta trispalve (buv. 1940 metų Evang. Reformatų Bažnyčios sinode Vilniuje).

 
 
nuotraukose:
  1. Biržiečiai Vilniuje
  2. Lietuvos generalinis superintendentas prof. dr. Povilas Jakubėnas
  3. Vilniaus generalinis superintendentas prof. dr. Konstantinas Kurmnatauskas