1519 m., prieš 500 metų, gimė hugenotų vadas Gaspard‘as de Coligny. Su tūkstančiais kitų Prancūzijos protestantų jis buvo nužudytas per 1572 m. rugpjūčio 24 d. Baltramiejaus nakties skerdynes.

Visa Prancūzija laikoma katalikišku kraštu, – per 60 proc. jos gyventojų priklauso Romos Bažnyčiai. Šalia netikinčiųjų šiuo metu didžiausią religinę grupę respublikoje sudaro musulmonai. Tarp 64 mln. prancūzų 2 milijonai protestantų tesudaro nedidelę grupę. (Didžiausia evangelikų denominacija yra Jungtinė protestantų bažnyčia, įkurta 2013 m. susijungiant reformatams ir liuteronams.)

Read more ...
 
Algirdas Butkevičius

Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das Bir­žuo­se rea­bi­li­ta­vo ku­ni­gą Ado­mą Šer­ną. Ge­ra ži­nia. Jam su­grą­žin­ti ne tik ku­ni­go, bet ir Kon­sis­to­ri­jos Vi­cep­re­zi­den­to bei su­pe­rin­ten­den­to ti­tu­lai. O svar­biau­sia – su­grą­žin­ta tie­sa apie ženk­lią va­gą re­for­ma­ci­jos ari­muo­se pa­li­ku­sią ta­len­tin­gą as­me­ny­bę. Ku­ni­gą, mo­ky­to­ją, poe­tą, ver­tė­ją, gies­mių kū­rė­ją. Ir tik pa­sku­ti­niais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais ne­pa­gy­do­mos li­gos pa­ta­le ta­pu­sį ka­rin­gos ateis­ti­nės pro­pa­gan­dos au­ka, pri­vers­tą pa­si­ra­šy­ti po žo­džias, ku­rie prieš­ta­ra­vo jo il­gam, pra­smin­gų dar­bų ku­pi­nam gy­ve­ni­mui.

Read more ...

Šiais metais minime 135 – ąsias Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios superintendento, kunigo, poeto, publicisto, vertėjo, poligloto, pedagogo, politiko, visuomenininko Adomo Šerno, visu savo gyvenimu ir darbais liudijusio krikščioniškąją dvasią, gimimo metines.      A. Šernui teko gyventi sudėtingoje epochoje – jis išgyveno du pasaulinius karus, XX a. pradžioje jo akyse (ir jam pačiam dalyvaujant) kūrėsi Lietuvos valstybė, jis matė savo krašto augimą, stiprėjimą ir tuo džiaugėsi, jis buvo ir Lietuvos valstybingumo praradimo, kurį atnešė sovietinė okupacija, liudininkas ir kartu – sovietinio  režimo auka.

Read more ...

1918 m. lapkričio 18 d. įvyko paskutinis bendras senosios Lietuvos-Lenkijos reformatų bažnyčios  Unitas Lithuaniae Sinodas.  Po 1918 metų Unitas Lithuaniae  suskilo į Vilniaus Sinodą ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčią. Vilniaus sinodai buvo šaukiami birželio pradžioje, tvirtai nustatyta Lietuvos sinodų pradžia – birželio 24 diena. Vilniaus Sinodui, be Vilniaus krašto, dar priklausė Volynė  (turėjusi 3 kunigus) ir filijos, viena iš jų – Varšuvos II-oji reformatų parapija (2500 žmonių). Lietuvos  Evangelikų Reformatų Bažnyčiai priklausė etninės Lietuvos bažnyčios su centru Biržuose.

Read more ...

Martynas Buceris (1491–1551) gali būti laikomas trečiuoju didžiausiu Vokietijos reformatoriumi greta Liuterio ir Melanchtono. Tačiau nežinia kodėl, bet, palyginus su pastaraisiais, apie Bucerį niekada nebuvo daug kalbama, nors jo įtaka visam protestantizmo judėjimui buvo ir reikšminga, ir nedaug kuo tenusileidžianti Liuterio draugo Melanchtono įtakai.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas