Konsistorijos posėdis Biržuose

Spausdinti

Po vasaros pertraukos Biržuose 2014 m. rugsėjo 13 dieną į eilinį, šios kadencijos 10-tąjį, posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Po vasaros pertraukos susikaupė per dvidešimt spręstinų klausimų.

2014 m. birželio 22 d. Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas pasirašė susitarimą su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose, o 2014 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos reformatų Bažnyčios vadovas pasirašė dar vieną susitarimą su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija dėl Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo Lietuvos Respublikos kariuomenei. Konsistorijoje buvo aptarti kapelionų misijų klausimai šioms pareigoms. Sutarta, kad kun. Rimas Mikalauskas kuruotų kapelionato reikalus krašto apsaugos sistemoje, o kunigas Raimondas Stankevičius – eitų vyriausiojo kapeliono pareigas sveikatos priežiūros įstaigose. Remdamasis šiuo Konsistorijos nutarimu generalinis superintendentas įgaliotas skirti šias misijas, kaip laikinas, nes galutinį sprendimą dėl misijų priima tik Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, todėl šių misijų galutiniam patvirtinimui bus teikiama 2015 metų eiliniam Sinodo suvažiavimui.

Šių metų Sinodo suvažiavime svečių teisėmis dalyvavo kelių Lietuvos evangelinių Bažnyčių vadovai. Jie ne tik perdavė sveikinimus Sinodui nuo savo Bažnyčių, stebėjo Sinodo darbą, bet ir dalyvavo neformaliuose pokalbiuose su reformatų dvasininkais, Sinodo dalyviais. Tuomet buvo sutarta, jog būtų tikslinga susitikti dažniau, pažinti vieni kitus, kartu paieškoti kelių stiprinti Evangelijos darbą Lietuvoje. Tęsiant prasidėjusį bendravimą Konsistorija pavedė vicesuperintendentui kun. Rimui Mikalauskui organizuoti seminarą-diskusiją "Evangelikų švietimas. Mokyklos" Kėdainiuose 2014 m. spalio 25 dieną. Į šį seminarą- diskusiją nutarta kviesti evangelikų reformatų bei kitų evangelinių Bažnyčių vyresniuosius bei visus švietimu besidominčius tikinčiuosius. Seminaras-diskusija prasidėtų pamaldomis Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, po kurių seminaro dalyviai susirinktų Kėdainių daugiakultūriniame centre, išklausytų keletą paskaitų apie evangelikų švietimą, mokyklas praeityje bei išgirstų kaip evangelikų švietimas ir mokyklos gyvuoja šiandien. Po paskaitų dalyvautų diskusijose mažose grupelėse.

Konsistorijos posėdyje buvo aptarta Lietuvos evangelikų reformatų tikybos dėstymo mokyklose padėtis. Šiuo metu evangelikų reformatų tikyba yra dėstoma tik Biržų rajone. Deja, šiai dienai susidariusi situacija nėra patenkinama, reikalauja didesnio Bažnyčios vyresniųjų bei tikinčiųjų šeimų dėmesio. Padėtį apie reformatų tikybos dėstymą Biržų mokyklose Konsistorijai pristatė kun. Rimas Mikalauskas. Per pastarąjį dešimtmetį aiškiai pastebimas vaikų, lankančių reformatų tikybos pamokas, sumažėjimas. Iš dalies tai yra dėl demografinės situacijos, tačiau iš kitos pusės nepakankamas dėmesys reformatų tikybos dėstymo kokybei ir stoka dvasinio darbo su tikinčiųjų šeimomis. Šiemet reformatų tikybai dėstyti Biržų rajone pakviesta daugiau mokytojų. Konsistorija pritarė siūlymui skirti lėšų tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimui bei šiai disciplinai reikalingos metodinės medžiagos parengimui bei įsigijimui. Tikybos mokytojų kvalifikacijos pakėlimui gerai gali pasitarnauti Evangelinio Biblijos instituto teikiamos neakivaizdinių studijų programos. Konsistorija priėmė sprendimą, kad mokytojams pažymas dėl leidimo dėstyti mokykloje reformatų tikybą išduotų generalinis superintendentas, o tikybos mokytojų darbą prižiūrėtų parapijų ganytojai ir apie tai informuotų Bažnyčios dvasinį vadovą.

Konsistorija peržvelgė bažnytinio gyvenimo sritis, kurioms tikslinga skirti finansinę paramą. Numatytos skirti lėšos būtinai kasdienei Bažnyčios veiklai išlaikyti, taip pat Bažnyčios tarnautojų kvalifikacijos kėlimui, vadovų mokymams, naujo giesmyno leidybai, kitų metų vasaros šeimų darbo ir studijų stovyklai, vaikų namų Medeikiuose poreikiams, Radvilų jūrų skautų veiklai Biržuose. Konsistorija džiugiai priėmė žinią, kad Vilniuje Sinodo įsteigtam "Krikščioniškajam vaikų darželiui" Vilniaus miesto savivaldybė suteikė patalpas Pilaitės mikrorajone. Tikimasi, jog darželis savo veiklą galės pradėti jau šių metų pabaigoje. Įsikūrimo darbams gautose patalpose Konsistorija vaikų darželiui skyrė Bažnyčios lėšų.

Po kilusių diskusijų kitam posėdžiui buvo atidėtas klausimas dėl Lietuvos evangelikų reformatų giesmyno leidybos. Giesmyno leidyba yra ypatingai sudėtingas ir atsakingas darbas. Turima lėšų šiam darbui pradėti, tačiau labai sunku rasti tinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus, pasiekti sutarimus vienais ar kitais giesmyno paruošimo klausimais. Iki konkrečių sprendimų priėmimo reikalinga laiko pozicijų derinimams arba patikrinimui jau nuveikto darbo.

Atidėtas klausimas dėl diakoninės veiklos nuostatų. Jų projektas buvo ne kartą svarstytas, tačiau buvo vieningai sutarta, jog yra reikalingas tobulinimo, detalesnės analizės ir pasiruošimo. Generalinis superintendentas įpareigotas kitam posėdžiui dar kartą peržiūrėti turimą projekto variantą, surinkti pasiūlymus ir vėl pateikti Diakoninės veiklos nuostatų projektą svarstyti kitame Konsistorijos posėdyje.

Ateinančiais metais tikimasi sulaukti pastiprinimo dvasinėje tarnystėje. Toliau vystoma partnerystė su Asocijuota reformatų presbiterionų Bažnyčia (JAV). Konsistorija pritarė atstovo Frank Van Dalen ir jo žmonos Emily pakvietimui tarnauti Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje ir išsiųs kvietimą Lietuvos ambasadai Vašingtone dėl galimybės gauti vizas jų ilgalaikei misijai Lietuvoje. Priimtas sprendimas ruošti bendradarbiavimo sutartį su šia Bažnyčia Amerikoje , siunčiančia misionierius į mūsų šalį .

Eiliniame 2014 m. Sinode buvo priimtas sprendimas, kuriuo Evangelinio Biblijos instituto studentas Vaidotas Ickys buvo patvirtinas lektoriaus tarnystei. Jis talkins dvasininkams Lietuvos evangelikų reformatų parapijose. Vilniaus ev. ref. parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius pažymėjo, jog Vaidotas Ickys nuoširdžiai talkina ir labai pagelbėja dvasininkams Vilniuje, kitose parapijose ir jo krūvis didėja. Būtina išspręsti lektoriaus V.Ickio tarnystės išlaikymo klausimą. Atsižvelgdama į Dvasininkų sesijos rekomendacijas, Konsistorija priėmė sprendimą paskirti lektoriui išlaikymą pagal DTIP (dvasininkų tarnystės išlaikymo principai) sąlygas, o taip pat padengti tarnybines išlaidas pagal pateiktus išlaidų dokumentus.

2014-05-24 buvo gautas kuratorės Palmyros Krikščiukienės pareiškimas, kuriame ji prašo ją atleisti nuo Sinodo kuratoriaus pareigų. Kuratorė P.Krikščiukienė savo prašyme teigia, jog dėl amžiaus ir sveikatos vis mažiau turi jėgų šias pareigas vykdyti... Nuo kuratoriaus pareigų gali atleisti tik Sinodas. Konsistorija šį prašymą teiks Kuratorių sesijai, rekomenduodama 2015 m. Sinodui kuratorės Palmyros Krikščiukienės prašymą patenkinti ir siūlo jai suteikti Sinodo garbės kuratorės vardą.

Posėdyje buvo pasikeista informacija apie aktualius bažnytinio gyvenimo įvykius, apžiūrėtas naujai įsigytas tarnybinis automobilis, skirtas Vilniaus, Panevėžio ir Kėdainių parapijų ganytojo tarnystei paremti. Išklausyta informacija apie Panevėžio evangelikų reformatų bažnyčios statybos projektų ruošimo darbų pabaigą. Nutarta kitą, eilinį Konsistorijos posėdį sušaukti 2014 m. lapkričio 15 d. 9.45 val. Biržuose.

InfoRef.lt