Konsistorijos posėdis (Nr.1-116 / 2016)

Spausdinti

Rugsėjo 24 d. ryte  Biržuose į pirmąjį eilinį posėdį susirinko naujos 2016-2019 metų kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija, vadovaujama prezidento kurt. Nerijaus Krikščiko. Posėdyje dalyvavo visi pasaulietiniai nariai: kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas, kurt. Danguolė Kairienė ir kurt. Holger Lahayne bei dvasininkai nariai - gen. sup. kun.Tomas Šernas, kun. Raimondas Stankevičius ir konsistorijos viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas. Nedalyvavo Nem. Radviliškio ev. ref. parapijos administratorė kun. Sigita Veinzierl. Be konsistorijos narių posėdyje dar dalyvavo  senjorato kanclerė Vita Ickė (posėdžio sekretorė), bei - viešnių teisėmis - Sinodo buhalterė Asta Striškienė, Vilniaus raštinės darbui kviečiama Vida Cupreva bei vaikų namų Medeikiuose direktorė Daiva Janonienė.

Po vasaros atostogų pirmajam posėdžiui susikaupė nemažai spręstinų klausimų. Dauguma jų - ūkinio ir finansinio pobūdžio: Sinodo buhalterinės apskaitos tvarka, pajamų ir išlaidų aptarimas,  atgauto bažnytinio turto priežiūra, klausimai dėl iššvaistyto ir  2011 metais teismų areštuoto  bažnytinio turto bei dėl to vykdomų teisminių bylų.  Svarstyti klausimai ir apie bažnytinės veiklos išlaidas, gautų aukų bažnytiniams poreikiams paskirstymą  ir panaudojimą. Pažymėta, jog gerai panaudojamas bažnytinis turtas, esantis parapijose,  duoda pajamas. Pusė pajamų yra paliekama parapijos reikmėms, kita - perduodama Sinodui. Nuostolinga laikyti turtą, kuris yra nenaudojamas ir neduoda pajamų. Atgaunamo turto valdymui reikalingas darbuotojas, todėl yra numatyta pakviesti asmenį ekonomo tarnystei.

Konsistorija pritarė Vilniaus evangelikų reformatų parapijos vadovybės sprendimams leisti  evangelinei „Miesto bažnyčios“ bendruomenei Vilniuje  ev. ref. bažnyčioje laikyti pamaldas. Ši bendruomenė prisidės prie bažnyčios pastato remonto bei išlaikymo. Konsistorija įpareigoja Vilniaus ev. ref. parapijos seniūnų tarybą parengti naudojimosi patalpomis sąlygas ir nuomos sutartį vienerių metų laikotarpiui.

Posėdyje buvo atsižvelgta į Všį “Vaiko užuovėja” direktorės prašymą ir konsistorija paskyrė lėšų būtiniems darbuotojų kvalifikacijos kursams. Patvirtinta Eglės Grucytės pateikta šią vasarą įvykusios Krikščioniškos sporto stovyklos Kėdainiuose finansinė ataskaita.

Konsistorija skyrė lėšų bažnytinio tinklapio www.ref.lt  saugumo palaikymui, taip pat buvo aptartos svetainės atnaujinimo galimybės. Kitam konsistorijos posėdžiui numatyta pateikti naujos bažnytinės svetainės viziją.

Taip pat nuspręsta gautą paramą iš Vokietijos, Lippes Bažnyčios, skirti Vilniaus bažnyčios šildymo įrengimui. Pridėjus šią paramą, Vilniaus bažnyčios apšildymui įrengti numatomos lėšos jau yra surinktos. Jau galima pradėti  įrengimo darbus.

Buvo nutarta atnaujinti bažnytinį automobilių parką ir parduoti šiuo metu kun. R.Mikalausko naudojamą VW Polo automobilį, gautas lėšas panaudoti naujo automobilio įsigijimui. Tam tikslui lėšų jau yra skyrusi Biržų  parapija, laukiama paramos iš Vokietijos , GAW fondo.

Jau keletą metų Vilniuje veikia evangelikų reformatų įsteigtas Krikščioniškasis vaikų darželis. Buvo nutarta, sekant  vaikų namų Medeikiuose pavyzdžiu, paskirti Konsistorijos komisiją - darželio Tarybą. Ji padėtų darželio vadovybei kurti darželio veiklos viziją, paruošti ir priimti sprendimus bei padėtų steigėjui – konsistorijai- glaudžiau palaikyti santykius su įstaiga. Buvo patvirtinti Tarybos įstatai.

Všį ’’Vaiko užuovėja’’ direktorė Daiva Janonienė kartu su Biržų parapijos Tarybos atstovu Laurynu Jankevičiumi Duisburgo evangelikų Bažnyčios  kvietimu lankėsi Duisburge. Direktorė pasidalino savo įžvalgomis bei kelionės įspūdžiais.  Šią kelionę ir tęsiamą bendradarbiavimą numatoma plačiau nušviesti bažnytinėje žiniasklaidoje.

2017 metų birželio 29 - liepos 07 dienomis Leipcige yra kviečiamas Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos (WCRC) suvažiavimas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia šiai sąjungai priklauso nuo 1925 metų. Per daugelį metų keitėsi šios sąjungos pavadinimai  bei veiklos prioritetai ir principai. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia yra kviečiama atsiųsti savo atstovus į šį  suvažiavimą. Prieš 7 metus toks suvažiavimas vyko JAV, Grand Rapids mieste. Tuomet Lietuvos evangelikams reformatams atstovavo du delegatai: kurt. dr. Renata Bareikienė ir kun. Rimas Mikalauskas. Į kitų metų suvažiavimą Leipcige Konsistorija nutarė siųsti du atstovus: kun. Rimą Mikalauską ir Ingą Krisiukėnaitę. 

Vaidotui ir Vitai Ickiams ruošiantis nuo 2017 metų pradžios išvykti teologijos studijų į JAV, iškilo poreikis pakviesti naują darbuotoją į senjorato kanclerio pareigas. Siekiant, kad  šias pareigas perimtų nauja darbuotoja, buvo nuspręsta dabartinį etatą padalinti , nuo spalio 1 dienos sumažinant darbo krūvį Vitai Ickei iki pusės etato ir pusei etato įdarbinant Vidą Cuprevą.

Kun. Rimas Mikalauskas pristatė planus dėl evangelinės sielovados organizavimo Lietuvos Respublikos kariuomenėje. Konsistorija pritarė planams steigti atskirą bažnytinį vienetą sielovadai vykdyti kariuomenėje tarnaujantiems evangelikams reformatams.

Kurt. Holger Lahayne informavo apie vasarą įvykusį Tikėjimo žodžio bendrijos Sinodą bei jame  patvirtintą  teologinį  Sutarimą tarp Lietuvos evangelikų reformatų ir Tikėjimo žodžio bendrijos, parengtą Panevėžyje. Šį  Sutarimą Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas patvirtino 2016 06 24 suvažiavimo metu Biržuose.

Abiems evangelinėms bažnyčioms  jau patvirtinus jį savo aukščiausiose valdymo institucijose, Panevėžio Sutarimas (2016)  įgijo bažnytinės teisės akto galią, įpareigojančią abi bažnyčias gerbti ir palaikyti teologinę vienybę bei jos pagrindu bendradarbiauti sielovadinėje misijoje. Tai atveria galimybes bendradarbiauti ir  vykdant sielovadą kariuomenėje. Numatoma kitam  konsistorijos posėdžiui paruošti bažnytinės teisės aktų projektus,  reikalingus  sielovadai kariuomenėje pradėti.

Konsistorijoje buvo vėl sugrįžta prie pradėto rengti, tačiau „įstrigusio“ XXI a. evangelikų reformatų giesmyno klausimo. Turimos šiam tikslui  lėšos leidžia darbus vykdyti, tačiau reikalingas jau atliktų darbų   įvertinimas, kurį pateiktų bažnytinės muzikos specialistai.  Nutarta iki kito konsistorijos posėdžio Vilniuje surengti konsultacijas ruošiamo giesmyno klausimais. Į šias konsultacijas pakviesti visų parapijų vargonininkus ir kitus reikalingus profesionalus.

Kito eilinio konsistorijos posėdžio data numatyta 2016 metų lapkričio 12 dieną, jis įvyks Biržuose.

 

InfoRef.LT