Šaukiamas neeilinis Sinodo suvažiavimas

Spausdinti

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija priėmė sprendimą šaukti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo neeilinį suvažiavimą 2016 metų lapkričio 12 dieną 11 val. Biržuose. Priežastis - suaktyvėję teisiniai procesai, susiję su 2011 metais iššvaistytu bažnytiniu turtu Vilniuje. Jie tęsiasi jau penkerius metus, minėtam turtui galioja Teismo ir Prokuratūros uždėti turto areštai. Nuostolius patiria tiek Bažnyčia, tiek turtą įsigiję asmenys. Bažnytinė vadovybė buvo atvira galimybėms taikiai spręsti konfliktą su asmenimis, patekusiais į aferistų pinkles ir įsigijusiems pavogtą turtą.

Po daugelio konsultacijų ir derybų atsirado sąlygos sudaryti  taikos sutartį, atsakovams sutikus Bažnyčiai sumokėti pagal turto rinkos vertę apskaičiuotą trūkstamą dalį. Bažnytinė teisė reglamentuoja, jog Bažnyčios turto ilgalaikės nuomos ar pardavimo klausimus sprendžia išimtinai tik Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji vadovybė - Sinodas. Konsistorija, susipažinusi su derybų rezultatų esme, vienbalsiai pritarė  taikos susitarimui ir nusprendė šaukti Bažnyčios aukščiausiąją vadovybę šiam sprendimui apsvarstyti bei priimti galutinį sprendimą. Akivaizdu, jog teisiniai procesai brangiai kainuoja visoms konflikto pusėms ir jų baigtis nėra aiški. Teisėjams patikėtas sprendimas  atima galimybę konflikto pusėms pačioms apsispręsti.  Sutaupyti laiko bei išvengti tolimesnių piniginių nuostolių ir  taikų kompromisinį sprendimą pasirinkti  leidžia jau atliktas didelis derybinis darbas. Pasiekta galimybė abejoms pusėms palankiai baigti teisinį konfliktą. Bažnyčios teisininkai galės labiau koncentruotis į kitus teisinius klausimus.

Be šio pagrindinio   klausimo  Konsistorija tenkino evangelikų reformatų vyriausiojo karo kapeliono prašymą, įtraukti į Sinodo darbotvarkę klausimą dėl naujo bažnytinio organizacinio vieneto steigimo. Pagal siūlymą ši institucija prilygtų bažnytiniam distriktui ir kaip evangelinis kariuomenės vienetas parengtų ir vykdytų Lietuvos kariuomenėje tarnaujančiųjų karių ir civilių bei jų šeimų evangelinę sielovadą. Evangelikų reformatų sielovada yra numatyta Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sutartyje su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija.

2016 m. spalio 15 dienos Lietuvos evangelikų reformatų  Konsistorijos posėdyje Biržuose dalyvavo prezidentas kurt. Nerijus Krikščikas, viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas,  pasaulietiniai kuratoriai Petras Romualdas Puodžiūnas, Danguolė Kairienė, dvasininkai: generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, kun. Raimondas Stankevičius ir kun. Sigita Veinzierl. Posėdyje negalėjo dalyvauti kurt. Holger Lahayne. Kito eilinio Konsistorijos posėdžio data numatyta, po Neeilinio Sinodo suvažiavimo,  2016 metų gruodžio 10 dieną Biržuose.

InfoRef.LT