Konsistorija patvirtino Lietuvos kariuomenės evangelinės sielovados Statutą (2)

Spausdinti

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, eiliniame posėdyje Biržuose 2019 02 02 dieną patvirtino Lietuvos kariuomenės evangelinės sielovados Statutą (toliau - LKES Statutas), kuris pakeitė iki tol veikusį 2018 metų balandžio mėnesį Generalinio superintendento patvirtintą šios tarnystės, kaip matome, laikinąjį Statutą.

Konsistorijos priimtas LKES Statutas susideda iš Įžangos, kai kurių Statute naudojamų sąvokų paaiškinimo ir penkiuose skyriuose išdėstytų 25 straipsnių. Juose nurodoma kaip savo veiklą vykdo Lietuvos kariuomenėje už karių evangelikų sielovadą atsakinga bažnytinė institucija - Karių sielovados distriktas. Kaip jis yra valdomas, kas jo vadovas, tarnautojai, jų pašaukimas ir tikslai. Jame apibrėžta evangelikų sielovadinė tarpdenominacinė bendratarnystė, pagrįsta evangelikų ekumenizmo principais ir bendradarbiavimu su kitų konfesijų kapelionais. Remiantis Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės normomis ir ekumenine tradicija, sudaromos sąlygos visų Lietuvos evangelikų denominacijų kariams, ir kitiems asmenims, jiems pageidaujant, pasinaudoti Konstitucinėmis tikėjimo išpažinimo laisvės teisėmis specifinėje kariuomenės erdvėje ir sąlygomis. Šis Statutas unikalus savo esme, nes iki šiol Lietuvos istorijoje nėra žinoma apie panašaus bažnytinės teisės akto buvimą, būtent, karių evangelikų sielovados reglamentą. Šio Statuto priėmimo faktas neužkerta galimybių nei vienai evangelikų denominacijai sukurti savo nepriklausomą sielovadinę instituciją, net duoda tam pavyzdį.  Nors tikimės, kad šiuo Statuto pagrindu veikiantis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Karių sielovados distriktas bus pajėgus atsiliepti į kylančius visų karių evangelikų sielovadinius poreikius tarnauti Viešpačiui Dievui, šventoje Trejybėje Vienam ir Jėzaus Kristaus vadan, Tėvynės Lietuvos labui.

 

Kun. Rimas Mikalauskas
LK evangelikų vyriausias kapelionas
LKES Statutas skaityti