Paskutinė Nem. Radviliškio reformatų bažnyčios vargonininkė Elžbieta Radinskaitė /1890-1982/

Spausdinti

D.Gudliauskienė

Elžbieta Aleksandra Radinskaitė (Elisabeth Alexandra Radvinska) – garsaus muziko Konstantino Galkausko (1875-1963) mokinė – gimė 1890 m. rugsėjo 8 d. Naujamiestyje, Panevėžio apskritis. Elžbieta Radinskaitė buvo ilgametė, pasišventusi Nem. Radviliškio, o paskui ir Papilio reformatų bažnyčių vargonininkė, chorvedė. Mirė Papilyje 1982 m. sausio 16 d., palaidota Kubilių kapinėse.

Elžbietos tėvas Danielius Radinskis ir motina Amalija Amanda Radinskienė (merg. Neimanaitė – kun. Adolfo Neimano sesuo) buvo Naujamiesčio reformatų parapijos nariai, gyveno senojoje klebonijoje. Šeimoje užaugo dar seserys Laura, Marija ir broliai Eduardas, Aleksandras-Johanas ir Alfredas. Elžbietos tėvai mirė dar iki Lietuvai paskelbiant Nepriklausomybę. Seserys, broliai išsibarstė po įvairias šalis – Lenkiją, Rusiją. Lietuvoje liko gyventi tik Elžbieta. Sunykus Naumiesčio parapijai ir bažnyčiai, vargonėliai iš ten buvo pervežti į Nem. Radviliškio bažnyčią, nes parapija nesuspėjo iki I-ojo pasaulinio karo įsigyti vargonų, nors lėšos jau buvo surinktos. Nem. Radviliškyje prisiglaudė ir vargonininkė Elžbieta. Tuomet Nem. Radviliškyje tarnavo kun. Stasys Neimanas. Radinskaitė ten gyveno ir pokaryje prie senjoro Adomo Šerno, kol Nem. Radviliškyje buvo nuolatos laikomos pamaldos. Gyveno netoli ev. reformatų bažnyčios mediniame dviejų galų name. Vietiniai senieji radviliškiečiai ją prisimena kaip tvarkingą, ramią moterį. Mokė konfirmantus giesmių, papuošti bažnyčią šventei: pinti vainikus, vadovaudavo tam darbui. Išdrįsdavo patarti kunigui, išreikalavo, kad leistų konfirmantams per Konfirmacijos pamaldas tradiciškai giedoti dvi giesmes. Švenčių proga rengdavo savo namuose baliukus, į juos pakviesdavo ir kai kuriuos parapijiečius. Po II-ojo pasaulinio karo grodavo mažaisiais vargonėliais, kurie stovėjo po sakykla. Su praeinančiais žmonėmis vargonininkė sveikindavosi atsistodama.

Mirus kun. A. Šernui, apie 1965 metus Elzę Radinskaitę priglaudė papiliečiai, įleidę gyventi parapijos namų viename kambarėlyje. Pamaldoms jau nebevargonavo. Papilyje ji ir mirė 1982 m. sausio 16 dieną.

Palaidota vargonininkė Elžbieta Radinskaitė Kubilių reformatų kapinėse, netoli vartų.

Merginų Konfirmacija N. Radviliškyje 1930 (?) m. Centre varg. E. Radinskaitė, kun. St. Neimanas

N. Radviliškio konfirmantai 1932 m. kun. St. Neimanas ir varg. E. Radinskaitė

Konfirmacija N. Radviliškyje 1949 m. liepos 24 d. Dešinėje kun. A. Šerno sėdi varg. E. Radinskaitė.

Konfirmacija N. Radviliškyje 1952 m. liepos 27 d. Centre kun. M. Frankas, kun. A. Šernas, varg. E. Radinskaitė