2021 m. balandžio 25 d. sekmadienio pamaldas laikė katechetas Holger Lahayne, vargonavo parapijos vargonininkė B. Simonaitienė. Išklausėme pamokslą, Dievo Žodžio aiškinimą, giesmėmis šlovinome mūsų Viešpatį.

Po pamaldų įvyko Panevėžio ev.reformatų parapijos sesija, kurią katechetas Holger Lahayne pradėjo Dievo Žodžiu.

Išrinkus sesijos posėdžio pirmininkaujantį  – parapijos seniūnų valdybos pirmininką kurt. Petrą Romualdą Puodžiūną, sekretore – seniūnę Aldoną Mikulėnienę, balsų skaičiavimo komisiją –  pirmininkė Nijolė Grilauskienė, narės Lilija Kutraitė ir Palmyra Taučikienė, sesija pradėjo darbą.

Parapijos seniūnų valdybos ataskaitą perskaitė parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas. Jis pasidžiaugė, jog vėl galėjome susirinkti po ilgo dėl pandemijos karantino, palinkėjo visiems geros sveikatos ir  darbingos nuotaikos.  Jis detaliai papasakojo, kokie darbai buvo nuveikti per ataskaitinį laikotarpį. Padėkojo kunigams Tomui Šernui ir Raimondui Stankevičiui, seniūnams ir parapijiečiams, kad pamaldos vyko laiku ir tinkamai paruoštoje bažnyčioje, vargonininkei Bronei Simonaitienei – už  nuoširdžią tarnystę. Ataskaita patvirtinta vienbalsiai.

2020 m. parapijos Revizijos komisijos aktą perskaitė jos pirmininkė Nijolė Grilauskienė. Ji patikino, kad komisija pastabų dėl finansų tvarkymo neturi: buhalterė seniūnė Aldona Mikulėnienė dirba nepriekaištingai. Revizijos komisijos aktas patvirtintas vienbalsiai.

Kandidatais į eilinį 2021 m. Sinodą.buvo pasiūlyti 5 parapijiečiai: Vilma Baltušytė,  Lilija Kutraitė, Aldona Mikulėnienė, Irena Skiauterytė ir Donatas Skiauteris.  Kol vyko balsų skaičiavimas, kalbėjo katehetas Holger Lahayne. Balsų skaičiavimo komisijos rezultatus perskaitė N. Grilauskienė.

Nuo Panevėžio parapijos į eilinį 2021 m. Sinodą Biržuose balsų dauguma išrinkti parapijietė Vilma Baltušytė ir seniūnas Donatas Skiauterė, kandidatėmis – seniūnė Aldona Mikulėnienė ir Irena Skiauterytė.

Pasibaigus sesijai, Garbės seniūnė Lilija Kutraitė parapijiečių vardu padėkojo parapijos seniūnų valdybos pirmininkui kurt. Petrui Romualdui Puodžiūnui už visapusišką, nuoširdų ir sąžiningą darbą Panevėžio parapijoje: Sveikatos ir stiprybės Jam toliau tarnaujant parapijiečiams ir Dievo Garbei.

Sigita Audickienė

 

Foto: Irenos Skiauterytės