Viktorija Liauškaitė

Gražų rugsėjo 29 dienos sekmadienį vilniečiai rinkosi į pamaldas, kurias laikė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Pamaldose dalyvavo svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Tai - kun. Neal Mathias - Jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios (Associate Reformed Presbyterian Church) Pirmosios presbiterionų bažnyčios (First Presbyterian Church) klebonas, kun. Scott Andies - Reformatų Teologijos seminarijos Kijeve dekanas; Alex Pettett - Jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios Užsienio misijų skyriaus naujasis vadovas ir dr. Dariusz M. Bycko – tos pačios Bažnyčios kandidatas misijai į Lenkiją.

Kun. Neal Mathias pasakė pamokslą, pasidžiaugė buvimu drauge. Su svečiais susikalbėti padėjo iš Biržų atvykęs vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Kalbėję svečiai taip pat prisiminė ir pasidžiaugė ypatingais santykiais su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia: vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas lankėsi šių metų birželio 6–14 dienomis Amerikoje Jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios kvietimu, dalyvavo šios Bažnyčios Sinodo suvažiavime Bonclarkeno konferencijų centre.

Po pamokslo trumpai pasisakė svečiai. Scott Andies - Reformatų Teologijos Seminarijos Kijeve dekanas. „Visus sveikinu savo atstovaujamos Seminarijos vardu. Mūsų seminarijoje mokosi įvairių konfesijų tikintieji", - sakė Scott Andies. Kitas svečias dr. Dariusz M.Bycko, Jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios kandidatas misijai į Lenkiją, pasidalino savo prisiminimais apie Lietuvą, Klaipėdą, kurioje kurį laiką gyveno, su šeima buvo reformatų parapijos nariais.

Po pamaldų dar ilgai nenutrūko diskusijos ir klausimai Agapėje parapijos namuose.

Amerikos jungtinė reformatų presbiterionų Bažnyčia (AJRPB) – viena iš nedidelių, bet seniausių Reformatų ir Presbiterionų Bažnyčių ir yra koncentruota daugiausia vienoje geografinėje teritorijoje – Pietų ir Šiaurės Karolinos valstijose, tačiau jos parapijų yra visoje JAV bei Kanadoje. Bažnyčia jungia apie 40 000 tikinčiųjų, tvirtai laikosi reformatų konfesinių raštų – presbiterionų Vestminsterio tikėjimo išpažinimo knygos (1647) bei Didžiojo ir Mažojo katekizmų. Bažnyčia pasižymi aktyvia misine veikla ir visuomeniniu bei teologiniu konservatyvumu, gyvu tikėjimu.

 

Aurelijos Arlauskienės nuotraukos