Vasario 10 dieną, Medeikiuose, vaikų namuose „Vaiko užuovėja“ įvyko visuotinis darbuotojų susitikimas su Steigėjo atstovu Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentu kun. Rimu Mikalausku bei su Biržų r. Savivaldybės vicemere Irute Varziene bei Savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Giedra Gedviliene. Šiuo metu viešoje įstaigoje „VAIKO UŽUOVĖJA“ įvairiose pareigybėse dirba 22 darbuotojai.

Globojami 23 vaikai. Iš jų 10 yra globojami laikinai.  Įstaiga bet kuriuo paros metu priima į nelaimę patekusius vaikus, kuomet, įstatymų nustatytais atvejais, vaiko teisių apsaugos darbuotojų yra paimami iš šeimos. Laikinai globojami vaikai, po kurio laiko, šeimoje situacijai pasitaisius, vėl grįžta pas tėvus. Tais atvejais, kai nebėra galimybės vaikus grąžinti į šeimą, teismo sprendimu, vaikų globa paskiriama įstaigai. Vaikų namai veikia pagal Steigėjo sutartį su Biržų r. Savivaldybe nuo 2004 metų. Joje numatyta, kad Savivaldybė skiria įstaigai lėšas, o įstaiga organizuoja ir vykdo vaikų globą. Pragyvenimo lygiui augant, ne kartą buvo didinamas įstaigos finansavimas, kaip būtinybė, užtikrinti vaikų priežiūrą ir jų teises, laikantis numatytus teisinius aktų. 

Beveik prieš mėnesį buvo kreiptasi į Biržų rajono savivaldybę dėl finansavimo didinimo įstaigos veiklai vykdyti. Nuo 2017 metų pradžios įsigaliojo įstatymas dėl darbo užmokesčio didinimo, taip pat įstaigoje buvo atidaryta 3 šeimyna, padidėjo darbuotojų skaičius. Pateiktas prašymas dėl lėšų didinimo net nebuvo svarstytas Biržų rajono savivaldybės taryboje. Vaikų namai, laiku negaudami reikalingo finansavimo, nebėra pajėgūs sudaryti reikalingų buities sąlygų vaikams, atsiskaityti už darbuotojų darbą, įmonė nebegali deramai vykdyti savo funkcijų. Steigėjo atstovai kelis kartus susitiko su atsakingais Biržų rajono Savivaldybės atstovais, siekdami išsiaiškinti Savivaldybės valią toliau finansuoti vaikų globos veiklą.  Steigėjui buvo išsakyti kaltinimai nesugebėjimu išsiversti su iki šiol gautu finansavimu, bei įtarimai, jog įstaiga neūkiškai panaudoja gaunamas lėšas. Nebuvo pateikti jokie faktai, patvirtinantys šiuos kaltinimus ir įtarimus. Steigėjas kvietė Savivaldybės atstovus atlikti skirtų įmonei lėšų auditą, tačiau Savivaldybė to daryti neketina, savo teikiamų lėšų tikrinti nenori, motyvuodama norinti tikrinti lėšas, kurias įmonė ir Bažnyčia pritraukia kaip paramą įstaigos veiklai, o įstatymai to jai neleidžia. Paramos lėšos neturi būti skirtos darbuotojų išlaikymui, ūkiniams atsiskaitymams, tačiau yra parama pagal aukotojų valia, gerinti vaikų buitinės ir auklėjimo sąlygas. Steigėjas neturi jokių prieštaravimų, kad Savivaldybės atstovai susipažintų kokios labdaros lėšos buvo gautos ir kaip jos buvo panaudojamos, tačiau finansavimo didinimo reikalavimo neatsisako. Jis pagrįstas faktais, kurių Savivaldybės atstovai nenorėjo priimti. Po Savivaldybės atsakingų asmenų viešai išsakytų įtarimų ir sąmoningai neatliekamo patikrinimo, Steigėjas, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, nutarė pati užsakyti auditą ir jį kuo greičiau atlikti. Priėmė taip pat sprendimą, jog po audito atlikimo, esant Savivaldybės valiai vaikų namų Steigėjo teises perimti iš Bažnyčios, tas teises perduoti.

Susidariusią situaciją skaudžiai pergyvena vaikų namų auklėtojai ir ten dirbantis kolektyvas. Žinios iki vaikų ateina per masines informacines priemones, o jos dažnai būna palydimos ar apipinamos įvairiais gandais. Visuotinis „Vaiko užuovėjos“ darbuotojų susirinkimas buvo skirtas susitikti su atsakingais Steigėjo ir Savivaldybės atstovais. Susikaupusią įtampą susitikimo pradžioje ėmė sklaidyti visų diskusijoje dalyvavusiųjų asmenų atvirumas ir nuoširdus noras išsiaiškinti, kiek dar gali trukti neapibrėžtumas dėl įstaigos ateities, kaip bus pasielgta su vaikais, jei įstaigą būtų nutarta  uždaryti ar Bažnyčia perduotų Steigėjo teises Savivaldybei. Šią situaciją dar paaštrina viešoje erdvėje aukštų valstybės pareigūnų pasisakymai apie reikalingas reformas, apie „vaikų namų naikinimą“ ateityje. Dėl žinių formato specifikos tokie, iš esmės politiniai pareiškimai, sukelia neaiškumų, ateities netikrumo jausmą tiek vaikams, tiek darbuotojams. Darbuotojams sunku nuraminti vaikus, kai šie patys neturi jokios tikros informacijos. Susitikime buvo išsiaiškinta, jog nei viena pusė neturi jokių piktų kėslų ir vietoj konfrontacijos, nepagrįstų kaltinimų ir įtarimų daug naudingiau ramiai ir dalykiškai kalbėtis, planuoti. Esama, neapibrėžta situacija tikrai tęsis iki artimiausio rajono tarybos posėdžio š.m. vasario 23 dieną, su sąlyga, jei jame bus nutarta svarstyti įstaigos finansavimo ar perėmimo klausimą. Jeigu būtų nutarta atsiliepti į Steigėjo bei įstaigos prašymą didinti finansavimą (apytiksliai 30 000 eurų per metus), įstaiga galės tęsti veiklą. Tačiau, Steigėjas turės ieškoti galimybių įstaigos pertvarkai, kaip to reikalauja bendra vaikų priežiūros ir globos valstybinė politika. Tai yra judėti prie vaikų namų pertvarkymo į „bendruomeninius namus“. Steigėjas šiuo atveju pilnai ketina išnaudoti pertvarkai skirtą laiką iki 2020 metų, kad jai būtų pasiruošta sklandžiai. Tam labai būtų naudingas kuo glaudesnis bendradarbiavimas su Savivaldybe, kuri galėtų taip pat rūpintis, kad „Vaiko užuovėja“ nebebūtų vienintelė tokios paskirties įmonė rajone ir būtų kuriama alternatyva Bažnyčiai ir Savivaldybei bendradarbiaujant. Steigėjas atviras ieškoti kitų socialinių paslaugų formų, išnaudojant sukurtą dabartinę bazę, patirtį ir ryšius. Jeigu Biržų rajono politikų valia būtų perimti vaikų globą iš Bažnyčios, perimant „Vaiko užuovėja“ Steigėjo teises, Savivaldybės atsakingos institucijos taip pat dirbtų vaikų namų pertvarkos kryptimi, kaip tai nurodo esama valstybės politika. Taip pat, kaip ir dabartinis Steigėjas siektų išnaudoti visas galimybes ir pertvarką darytų palaipsniui. Abiems atvejais būtų atsižvelgiama, kad vaikai nebūtų prievarta iš vaikų namų kur iškeliami. Visos susitikimo pusės sutarė, jog pertvarka vyktų natūraliai, kai vaikai patys išauga, sulaukia pilnametystės ir vaikų namus palieka, o naujo tipo globos institucijoms pradėjus veikti, naujai atsiradę globos reikalingi vaikai ten būtų siunčiami.  Svarbiausia šio susitikimo žinia „Vaiko užuovėja“ kolektyvui ir vaikams: nepaisant ar įmonė valdys Bažnyčia, ar Savivaldybė - permainos bus, tačiau jos bus natūralios, atsižvelgiant į realias sąlygas ir svarbiausia - vaikų gerovę, kurią pirmiausia užtikrina darbuotojai, esantys prie vaikų. Jei darbuotojai nėra tikri savo ateitimi, kaip tuomet jie gali nuraminti vaikus? Vaikai melą atpažįsta be žodžių. Tuo labiau vaikai, tie, kurie patenka į šiuos namus. Jie jau buvo bent kartą apgauti pačių jų mylimiausiųjų. Vaikų namų darbuotojai turi savo emocinį krūvį, kurį priima iš vaikų, bet sykiu dalinasi su jais savuoju ir negalima kaltinti jų neprofesionalumu, jei jie, bendrai įtampai augant, negali ar nebesugeba vaikams meluoti. Vaikams privaloma kalbėti tiesą, šios tiesos esme reikalingi ypač mes, suaugusieji.

Steigėjo atstovas viliasi, jog šis susitikimas su „Vaiko užuovėja“ kolektyvu nors dalele, jei ne nuramino, bent suteikė aiškumo ko galime tikėtis artimiausiu metu ir tolimesnėje perspektyvoje. Atviras pokalbis ir pasidalinimas savo nerimu, praplėtė akiratį tiek Steigėjo atstovui, tiek, manytina,  Savivaldybės atstovams. Suteikė minčių ir įkvėpė nešvaistyti laiko emocijoms, bet susitelkti darbui, kad daugelį metų vykdoma veikla toliau neštų gerumo vaisių. Susitikime išgirdome, kiek daug vaikų užaugę šiuose namuose sukūrė savo šeimas, jas išlaiko sąžiningai dirbdami ir mokėdami mokesčius valstybei. Biržų rajone nėra „vaikų namų dinastijų“ - kai vaikai užaugę vaikų namuose, savo vaikus tiems namams vėl atneša… Ar tuo pasidžiaugti gali kaimyninių rajonų vaikų globos namai? Labai sunku įvertinti nuoširdžią tarnystę Kristuje. Gėrį žmonės priima nemąstydami, gi bloga žinia - pagrįsta ar ne, visada „gera prekė“ smalsuoliams. Krikščioniui girtis - reiškia atimti savo dalį nuo Viešpaties malonės stalo danguje. Kolei Viešpats laiko žemėje, esame jo tarnai suaugę ir vaikai. Kokie bebūtų politikų sprendimai, Bažnyčia - Dievo pašauktųjų Surinkimas kartu ar po vieną atskirai vykdė, vykdo ir vykdys savo pašaukimą. „Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių“ (Mt 10,31) - Jėzus prabyla savo pasimetusiems mokiniams. Nepraleiskite pro ausis šio Kristaus malonės žodžio, visi, kurie nuoširdžiai mylite Kristų!

Susitikimą visi baigėme susikabinę rankomis Viešpaties malda, kurią vedė „Vaiko užuovėjos“ kapelionas kun. Juozas Mišeikis.

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentas

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction