Birželio 8 dieną Vilniaus ev. reformatai ir svečiai rinkosi į neeilines pamaldas, kuriose buvo švenčiamos Sekminės su šv. Vakariene ir Konfirmacija.

Pamaldos prasidėjo konfirmančių Gertrūdos Šernaitės, Rūtos Vėbraitės ir Vitos Ickės skaitomomis šv. Rašto ištraukomis. Pamaldų liturgiją vedė ir pamokslą sakė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

"Visą laiką žmogus ieško tiesos, nepaisant to ar jis tikintis ar ne. Tai yra kažkokia tiesos dalis. Biblijoje Dievas klausia Adomo, pasislėpusio nuo Jo Biblijos sode: Kur Tu esi, Adomai? Kada grįši namo? Ar yra tiesa? - klausia Jėzaus Kristaus Pilotas prieš Jį nukryžiuodamas. Ir koks galėtų būti atsakymas...

Žydai parašė įstatymus ir juose, rodos, galėtų slypėti tiesa. Jų laikydamiesi galėtume būti išganyti. O Jėzus Kristus davė visai kitą atsakymą. Jis kalbėjo apie Meilę, Priešo Meilę.

Koks Tavo asmeninis atsakymas, kai Dievas klausia tavęs - Kur Tu esi, ko Tu nori, Kada grįši namo?

Jis davė tokį atsakymą per per savo mirtį, Šv.Dvasią. Atsakymas slypi ne įstatyme, o meilėje ... Dievas mums siunčia pagalbą per Jėzų Kristų ir Šv. Dvasią.

„„Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia, - skelbia Galybių Viešpats“ (Zacharijo 4,6,) Amen.“ - šiomis šv. Rašto mintimis baigė pamokslą gen. superintendentas kun. Tomas Šernas.

Tą dieną ne vienas buvęs bažnyčioje jaudinosi ne mažiau už konfirmantes - Gertrūdą Šernaitę, Rūtą Vėbraitė ir Vitą Ickę. Daugelis nusikėlė mintimis į prisiminimus apie savo Konfirmaciją, nepaisant savo amžiaus, nes šis įvykis - nepamirštamas. Po Konfirmacijos šios trys jaunuolės pirmą kartą jų gyvenimuose priėmė Šv. Vakarienės sakramentą.

Pamaldas papuošė parapijiečių Rasos Šernienės, Auksės Tamariūnienės, Zigmo Klimaševskio, Damjano Finer atliekami muzikos kūriniai. Taip pat pasibaigus pamaldoms nuostabų trumpą koncertą - sveikinimą jaunosioms konfirmantėms surengė Birutė ir Henrikas Barauskai, Mirga Liudvika Liekytė jautriai padainavo žymiąją "Aleliuja"; Rasa Šernienė, Auksė Tamariūnienė ir svečias jaunasis muzikantas Julius Jonušas muzikos garsais suvirpino ne vieno klausytojo širdį.

Parapijos namuose po pamaldų vykusioje Agapėje dar ilgai netilo sveikinimai ir palinkėjimai konfirmantėms.

  Dalijos Gudliauskienės nuotr.

Viktorija Liauškaitė