Viktorija Liauškaitė

Vasario 15-ąją Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje vyko šventinės Valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtos pamaldos. Iškilmingas pamaldas laikė gen. superintendentas kunigas Tomas Šernas ir Vilniaus parapijos klebonas kunigas Raimondas Stankevičius. Taip pat minėjime dalyvavo nemažai garbingų svečių bei parapijiečių, giedojo choras "Giesmė", vadovaujamas Janinos Pamarnackienės.

Pamaldos pradėtos M.Liuterio giesme "Tvirčiausia apsaugos pilis", kuri neoficialiai vadinama Reformacijos himnu. Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą paskaitė svečias, Tikėjimo Žodžio Bažnyčios pastorius Darius Širvys. Generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas susirinkusiems pasakė homiliją apie laisvę, panaudodamas pavyzdį iš Balio Sruogos romano "Dievų miškas".

 

Kūrinys parašytas 1945 m., jame atsispindi rašytojo išgyvenimai nacių įsteigtoje Štuthofo koncentracijos stovykloje. Krikščionis metodistus iš Naugarduko tėvą ir sūnų rašytojas paminėjo kaip ypatingą atvejį. Konclageryje kaliniams buvo privaloma nusiimti kepures prieš esesininkus. Šimtai ir tūkstančiai išrikiuotų kalinių buvo valandų valandas muštruojami, kad jų kepurės vienu metu tą pačią sekundę su visais kartu būtų nutraukiamos nuo galvos. Šiai tvarkai nepakluso tik anuodu- tėvas ir sūnus, nes taip pagerbti esesininkus jiems reiškė Dievo paniekinimą. Taip pat jie griežtai atsisakė dirbti naciams. Ir niekas jų neprivertė. Jie, galima sakyti, buvo laisvi koncentracijos stovykloje. Tuomet kyla klausimas - iš kur atsiranda tokia laisvė? Ar iš užsispyrimo, ar išdidumo, ar ribotumo? Kaip jie galėjo taip elgtis beviltiškoje, antižmogiškoje aplinkoje? Tik iš meilės Dievui. Kiekvienam žmogui reikia meilės. Tai yra pirmaeilis asmens poreikis- būti mylimam ir mylėti. Tik iš meilės gali kilti laisvė. Nes laisvė be meilės yra tik savivalė. Jėzaus kryžius yra viską viršijantis atsakymas į kiekvieno žmogaus poreikį būti mylimu, o jau antroje vietoje yra laisvė.

Kalbėdami apie laisvę, nepamirškime meilės, iš kurios kyla žmogaus noras gyventi ir kažką gero daryti. Būkime atsakingi už savo šalį, valdžią, miestą. Tegu mūsų laisvė kyla iš tos meilės, kuri yra Kristuje, - pamokslą baigė gen. superintendentas kun. T. Šernas.

Valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtose pamaldose dalyvavo ir nemažai svečių. Svečiai iš Suvienytosios bažnyčios Švedijoje Arne ir Mariane Sjobergai pasidžiaugė buvimu Lietuvoje ir palinkėjo, jog šie metai mums būtų kupini Dievo palaimos ir ramybės. Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas padėkojo už pakvietimą ir pasidžiaugė, jog nedidelė evangelikų reformatų bendruomenė yra pastebima Lietuvos viešojoje erdvėje. Šventiniame minėjime dalyvavęs Vrublevskių bibliotekos direktorius S.Narbutas pasidžiaugė, jog bibliotekoje saugoma nemaža dalis istorinių evangelikų reformatų dokumentų, išlikusių per amžių negandas. Įkvėptai pasveikinimo kalbą pasakė Policijos kapelionas kun. A.Toliatas. Homiliją apie atlaidumą, kuris yra būtina žmogaus laisvės dalis ir kurio trūksta mūsų visuomenei, pasakė iš Kauno atvykęs vyriausias Tikėjimo Žodžio pastorius G.Lukošius. Politikas socialdemokratas S.Povilaitis pasveikino visus susirinkusius su artėjančia Vasario 16-ąją. Sveikinimo žodžius tarė Romos katalikų kunigas kun. D.Trijonis, jis perdavė arkivyskupo metropolito G.Grušo sveikinimą evangelikams reformatams.

Iškilmingos pamaldos baigtos Valstybės himnu ir bendravimu prie arbatos Agapėje.

Autorės nuotraukos

 

  Pamaldų akimirka     narbutas 02.15     bendrasveciai 02.15  trijonis 02.15      toliatas 02.15        zuokas 02.15   choras 02.15  Rasa