Balandžio paskutinį sekmadienį – 29 d. po pamaldų Vilniaus reformatų parapijos taryba, išrinkta 2013 m. atgavus istorinę Vilniaus reformatų bažnyčią, atsiskaitė už nuveiktus darbus. O darbų, veiklų tvarkant bažnyčios pastatą, nusistovint bendram parapijos gyvenimui, buvo daug. Apie tuos įveiktus sunkumus, iššūkius, kultūrinę – edukacinę veiklą išsamiai pasakojo už Tarybą atsiskaičiusi pirmininko pavaduotoja Danguolė Juršienė.

Jai, prieš porą metų išvažiavus dirbti Varėnon oficialiam pirmininkui Alvydui Verbickui, teko labai didelė darbų našta, kuriuos stengėsi įveikti su neišsenkančia energija ir begaliniu entuziazmu, ne visada sulaukdama pagalbos iš tarybos narių ar parapijiečių. Jos Ataskaita sesijos dalyvių buvo sutikta su dėkingumu ir pritarimą reiškiančiais aplodismentais. Finansinė ataskaita, perskaityta  buhalterės Laimos Krikščikienės, sukėlė didesnes diskusijas, debatus, o iškilusių klausimų neišsklaidė ir Revizijos komisijos narės Ingridos  Ramšienės perskaitytas Aktas.  Finansinė ataskaita priimta vienam balsuotojui susilaikius.

Parapijos klebono kun. Raimondo Stankevičiaus pasakojimas apie atliekamą dvasininko tarnystę, sielovadinį darbą nekėlė niekam klausimų, visi vertina jo pastangas suvienyti parapiją, įtraukti jaunimą į parapijos gyvenimą.

Šiais metais baigėsi 2013 m. išrinktos Tarybos ir parapijos pirmininko kadencija. Renkant naują pirmininką buvo sunku apsispręsti tarp puikiai beveik penkis metus vežusios Danguolės ir jauno, perspektyvaus seniūnijų susirinkimuose pasiūlyto kandidato kurt. Giedriaus Vaitiekūno. Danguolei pačiai save kritiškai įvertinus, nugalėjo Giedrius.

Šių metų pradžioje vyko rinkiminiai susirinkimai seniūnijose. Išrinkti šie seniūnai (pirmieji ir antrieji pagal gautų balsų skaičių): Antakalnio – Austė Nakienė ir Simona Česnakaitė, Karoliniškių – Irena Ivaškienė ir Viktorija Liauškaitė, Šeškinės – Irena Petrylienė ir Rasa Ylaitė, Žirmūnų – Aušrinė Čižikienė (viliamasi kad jai padės ir patirtį dirbant parapijos taryboje perduos mama kurt. Renata Bareikienė). Šie žmonės, vadovaujant išrinktam parapijos pirmininkui Giedriui Vaitiekūnui,  ir sudarys parapijos valdymo organą – Parapijos tarybą. Dar pagal Didžiųjų parapijų nuostatus prie jų prisijungs parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius. Tarybos posėdžiuose kaip lygiateisiai nariai, turintys sprendžiamąjį balsą, gali dalyvauti ir parapijai priklausantys LERB kuratoriai, tai būtų:  Donatas Balčiauskas, Renata Bareikienė, Nerijus Krikščikas. Dar vienos seniūnijos  – Centro – rinkimų rezultatų nepatvirtinus, o buvusiai seniūnei Vidai Cuprevai išvykus gyventi į Kauną, bus šaukiamas pakartotinis Centro seniūnijos reformatų susirinkimas.

Revizijos komisija penkių metų kadencijai iš trijų narių patvirtinta be didesnių debatų: Dalija Gudliauskienė, Danguolė Juršienė, Ingrida Ramšienė.

Sesijoje buvo išrinkti ir delegatai į šių metų Sinodą Biržuose. Vilniaus parapijai atstovaus, be Vilniuje gyvenančių kuratorių, Danguolė Juršienė ir Dalija Gudliauskienė, kandidatai Austė Nakienė ir Donata Indriūnaitė.

Pertraukose (skaičiuojant balsus) apie Vilniaus bažnyčios pastato būsimus renovacijos – remonto darbus pasakojo kurt. Nerijus Krikščikas, apie teisinių reikalų eigą, padėtį – parapijos klebonas Raimondas Stankevičius, o Levandų uosto kapitonas Danas Arlauskas pakvietė gegužės 13 d. po pamaldų atvykti į parapijos pavasarinę šventę Buikose.

Sesijai pirmininkavo kurt. Renata Bareikienė, dvasinis cenzorius Raimondas Stankevičius, sekretoriavo Alė Klovaitė. Balsus skaičiavo Rita Apšegienė, Gertrūda Šernaitė ir Rūta Vaitiekūnienė.

Sesija pabaigta vieningai acappella  giedant Vilniaus parapijos nuo pirmų atsikūrimo dienų pamėgta giesme Dieve Tėve mielas.

V.r.ž.inf.