Dalija Gudliauskienė

Per Sekmines Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje krikščionišką tikėjimą Reformatų išpažinime po ilgoko ir išsamaus mokslo Konfirmantų kursuose patvirtino šeši jaunuoliai: Laura Lapienytė, Bernadeta Petronytė, Roberta Verbickienė, Edvinas Bizukoitis, Irmantas Janukėnas, Nojus Stankevičius. Kai kuriuos, kaip Nojus ar Roberta, parapija daugiau mažiau pažįsta... Nojus, galima sakyti, užaugo mūsų akyse į tvirtą, išlakų, protingą jaunuolį, tad parapijai dvigubas džiaugsmas, jog jis savo tolimesnį dvasinį gyvenimą susiejo su Reformatų Bažnyčia. Viliamės, kad ir kiti įsijungs į aktyvų mūsų parapijos gyvenimą.

To labai trokšta choro Giesmė choristai, tikėdamiesi, jog jaunuoliai prisidės ir atgaivins jau galima sakyti tapusį senjoru choru... O juk protestantiškos bažnyčios visi nariai, jei tik turi klausą, gieda ir pamaldose, ir įvairiuose renginiuose... O to reikia išmokti – gražiausios protestantiškos giesmės yra melodingos, parašytos pagal tam tikras taisykles ir jų bet kur ir bet kaip nepagiedosi...   Mūsų tėvai – jūsų seneliai giedojimo buvo mokomi vargonininko Konfirmantų kursuose, kurie (ne gimnazistams) tęsdavosi visą Gavėnią dieną dienon. Tėvai – daugiausia valstiečiai iš aplinkinių kaimų – išnuomodavo  gyvenamą būstą mieste, pas  prie bažnyčios gyvenančias našles – moterėles, kurios ir valgį pagamindavo, ir prižiūrėdavo jaunuolius, pirmą kartą ilgesniam laikui palikusius tėvų namus.

Šventines pamaldas laikė abu Vilniuje reziduojantys reformatų dvasininkai: klebonas kun. Raimondas Stankevičius, be Vilniaus dar aptarnaujantis Panevėžį ir Kėdainius, bei gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, taip pat dažniausiai po pamaldų Vilniuje skubantis į atokesnes parapijas. Pamaldoms vargonavo profesionali vargonininkė Gražina Petrauskaitė, kurią jau galėtume laikyti ir sava vargonininke – ji dažniausiai gelbsti, kai kitokių įpareigojimų gauna dažniausiai superintendento laikomose pamaldose grojanti Rasa Žilytė-Šernienė.

Porą giesmių pagiedojo choras Giesmė, parodydamas, kad dar egzistuoja... Beje, choras, papildytas draugišku Pagirių dainorių choru, kuriam vadovauja ta pati vadovė – Janina Pamarnackienė,  ruošiasi kelionei į Kilio (Vokietija) mieste vyksiančią bažnytinę šventę – Kirchentag 2018, kurioje reprezentuos lietuvišką protestantišką giedojimą ir lietuvių profesionalių kompozitorių aranžuotas  protestantiškas lietuvių liaudies giesmes – daugiausia mažosios Lietuvos kompozitorių ir kūrėjų.

Kun. Tomas pamokslavo Sekminių tema – daugiausiai akcentuodamas tikėjimo svarbą ir kaip tai vyksta veikiant Šventajai Dvasiai. Kun. Raimondas pamoksle akcentavo Jėzaus maldą už savuosiuos, mokinius, sekėjus kuriems perduotas Dievo Žodis ir kurie ištikimai jo laikėsi nebijodami pavojų, užgauliojimų ar patyčių, sunkumų ar nepriteklių, tarnavo, skelbė ir liudijo. „Ar tokie šiandienos mūsų konfirmantai? Ar tokie mes esame? Nežinau. Manau tai siekiamybė, tai mums pavyzdys, todėl su Jėzumi ir meldžiamės, kad jie būtų viena Tavyje, Viešpatyje Jėzuje Kristuje, kurie įtikėjo, kurie priėmė Viešpaties dovaną, kurie tai patvirtina, kurie pasižada sekti Kristumi. Ar jie patys tai gali padaryti? – Ne! Ar gali padaryti padedami mūsų? Ne! Tik Jėzaus vedami, tik Jo Žodžio šviesoje gyvendami, tik melsdamiesi Jėzaus malda – jie ir mes, sakydami: „išlaikyk juos  savo vardu, kurį esi jiems  davęs, kad jie būtų viena kaip ir mes.“ (Jn 17,11b)

Po Konfirmanto priesaikos patvirtinimo bei asmeninio palaiminimo naujieji parapijiečiai kartu su senbuviais priėmė Viešpaties Vakarienę, paliudydami kartų – senosios ir naujosios – bendryste su Kristumi Jo įsteigtame Duonos ir vyno sakramente.

Po oficialių parapijos sveikinimų jaunimas savo draugus pasveikino gėlėmis ir giesme, choras Giesmė sugiedojo, pritariant visai parapijai, Sveikiname Jus širdingai Konfirmacijos proga...

Nuotraukos Dalijos Gudliauskienės ir Simonos Česnakaitės