Mylėk Dievą ir savo artimą!

Spausdinti

Brangūs tikėjimo namiškiai,

Kovo 12-sios vakare skubos tvarka buvo susirinkusi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, be kitų klausimų spręsti ir šiuo metu visiems nerimą ir susirūpinimą keliantį COVID-19 pandemijos iššūkį mums, reformatams.

Atsiliepdami ir pritardami Lietuvos Vyriausybės veiksmams ir gydytojų rekomendacijoms, Konsistorija ragina visus Bažnyčios kunigus, vyresniuosius ir parapijiečius atidžiai  laikytis gydytojų bei valdžios nurodymų.

Tuo pačiu, kad ir kaip sunku bebūtų, jokiu būdu negalime apleisti Dievo Žodžio ir mūsų Viešpaties garbinimo, o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį (Mk 12,33).

Konsistorija ragina parapijų vadovybes ir dvasininkus:

Konsistorijos vardu:

Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas

Generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

********************************

Ps 91,1-16: 1Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy.
2Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro.
4Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, – po jo sparnais rasi prieglaudą. Jo ištikimybė – dengiantis skydas.
5Nereikės tau bijoti nakties siaubo nei strėlės, iššautos dieną, 6nei maro, sėlinančio tamsoje, nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7Nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir dešimt tūkstančių – dešinėje, tavęs niekas nepasieks.
8Tu žiūrėsi ir matysi, kaip baudžiami nedorėliai.
9Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda, Aukščiausiąjį savo užuovėja, 10todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė,
11nes  jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12` Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.
13` Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14„Kas mane myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15Kai jis šauksis manęs, išklausysiu, būsiu su juo varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganymu“.