Brangūs tikėjimo namiškiai,

Kovo 12-sios vakare skubos tvarka buvo susirinkusi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, be kitų klausimų spręsti ir šiuo metu visiems nerimą ir susirūpinimą keliantį COVID-19 pandemijos iššūkį mums, reformatams.

Atsiliepdami ir pritardami Lietuvos Vyriausybės veiksmams ir gydytojų rekomendacijoms, Konsistorija ragina visus Bažnyčios kunigus, vyresniuosius ir parapijiečius atidžiai  laikytis gydytojų bei valdžios nurodymų.

Tuo pačiu, kad ir kaip sunku bebūtų, jokiu būdu negalime apleisti Dievo Žodžio ir mūsų Viešpaties garbinimo, o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį (Mk 12,33).

Konsistorija ragina parapijų vadovybes ir dvasininkus:

 • Pamaldas laikyti įprastu metu ir tvarka, kol jos pasaulietinės valdžios neuždraustos. Atsiradus tokiam nurodymui, Konsistorija ir parapijos svarstys pamaldų laikymo galimybes.
 • Švęsti Viešpaties Vakarienę ir teikti šį sakramentą vietinio surinkimo sprendimu. Sakramentą administruojantiems kunigams rekomenduojama prieš teikiant, papildomai dezinfekuoti rankas arba naudoti vienkartines higienines pirštines. Vyną dalinti iš atskirų taurelių.
 • Parapijiečiai, turintys bent mažiausią abejonę arba įtaria, kad yra viruso platintojai, privalo susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose, kad nepakenktų artimo sveikatai ir gyvybei, kol tos abejonės visiškai išnyks.
 • Krikščionys, besibaiminantys užsikrėtimo, raginami neiti į bažnyčią.
 • Vyresnio amžiaus, ligoti ar esantys rizikos grupėse, raginami neiti į bažnyčią.
 • Dėl bet kokios priežasties apsisprendę neiti į bažnyčią, pamaldas lankyti nuotoliniu būdu FB Reformatų Bažnyčios paskyroje: https://www.facebook.com/reformatai/ ar konkrečių parapijų paskyrose Facebook'e.
 • Jaunimas, raginamas sudaryti galimybę vyresniems savo artimiesiems matyti tiesiogines pamaldų transliacijas nuotoliniu būdu.
 • Nutarę nelankyti bažnyčios ir neturintys galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti pamaldose, kviečiame šlovinti Viešpatį ir Jam atiduoti maldas savarankiškai ar šeimos pamaldose.
 • Atsižvelgiant į situaciją, vietiniai surinkimai gali nuspręsti pristabdyti įvairią parapijinę veiklą (Biblijos ar Katekizmo studijas, sekmadienines mokyklas, konfirmantų užsiėmimus, choro repeticijas, ar kitus bažnytinius užsiėmimus).
 • Raginame atsisakyti pasivaišinimo po pamaldų.
 • Raginame atsisakyti rankos padavimo vieni kitiems, apsikabinimų, nesibučiuoti ir nesiliesti, esant galimybei bažnyčioje laikytis  atokiau vienas nuo kito, sėstis šachmatine tvarka 2 metrų atstumu.
 • Parapijų vadovybės savo nuožiūra gali imtis ir griežtesnių prevencijos priemonių.

Konsistorijos vardu:

Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas

Generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

********************************

Ps 91,1-16: 1Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy.
2Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“
3Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro.
4Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, – po jo sparnais rasi prieglaudą. Jo ištikimybė – dengiantis skydas.
5Nereikės tau bijoti nakties siaubo nei strėlės, iššautos dieną, 6nei maro, sėlinančio tamsoje, nei rykštės, niokojančios vidudienį.
7Nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir dešimt tūkstančių – dešinėje, tavęs niekas nepasieks.
8Tu žiūrėsi ir matysi, kaip baudžiami nedorėliai.
9Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda, Aukščiausiąjį savo užuovėja, 10todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė,
11nes  jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.
12` Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.
13` Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi liūtuką ir slibiną.
14„Kas mane myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15Kai jis šauksis manęs, išklausysiu, būsiu su juo varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganymu“.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas