Diakoninės tarnystės įstatai

1. Preambulė.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, siekdamas Bažnyčioje plėtoti pašaukimą tarnauti savo artimui, remdamasis Šv. Raštu, Lietuvos ev. reformatų Sinodo teisiniais aktais, Gdansko Agenda bei J. Kalvino „Ženevos Bažnyčios tvarka" šiais įstatais įtvirtina diakono - bažnyčios socialinio tarnautojo veiklos sąlygas ir uždavinius.

2. Tvirtinama dviejų kategorijų diakonų tarnystė:

a) parapijų diakonai tai parapijų vadovybės patvirtinti savanoriai, kurių uždavinys yra rūpintis visais parapijiečiais, kuriems reikalinga socialinė pagalba.
b) Sinodo diakonai, tai Lietuvos ev. reformatų Sinodo sprendimu ordinuoti diakonai, kurių uždavinys yra organizuoti parapijose ir socialinėse įstaigose diakoninę veiklą, ją vykdyti ir prižiūrėti. Sinodo diakonai, kaip ir dvasininkai, turi balsavimo teisę Sinode.

3. Sąlygos, kurias turi įvykdyti pretendentai į parapijos diakonus:

a) konfirmacijos liudijimas
b) parapijos klebono ar administratoriaus rekomendacija
c) išlaikytas parapijos vadovybės egzaminas

4. Sąlygos, kurias turi įvykdyti pretendentai į Sinodo diakonus:

a) konfirmacijos liudijimas
b) 1 metų savanoriškas darbas parapijos diakonu
c) aukštasis ev. teologijos išsilavinimas arba aukštasis išsilavinimas kitose srityse ir papildomi ev. reformatų teologijos kursai
d) parapijos klebono ar administratoriaus rekomendacija
e) dvasininkų sesijos rekomendacija
f) išlaikytas bažnytinis egzaminas

5. Bendrieji diakonų tarnystės uždaviniai:

a) organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti krikščionišką socialinę veiklą parapijoje arba bažnyčiai priklausančiuose diakonijos įstaigose
b) kunigo pavedimu vesti Biblijos valandėles bei pamaldas 
c) prižiūrėti ir globoti senus bei neįgalius asmenis, lankyti ligonius, vienišus žmones ir našlaičius bei rūpintis visais pagalbos stokojančiais parapijiečiais; padėti spręsti vaikų, jaunimo, šeimų problemas; sąžiningai atlikti visą parapijos ar Bažnyčios vadovybės patikėtą socialinę tarnystę
d) praktikuojant pagalbą artimui, skelbti Jėzaus Kristaus paliudytą Dievo meilę visiems žmonėms

6. Diakono išlaikymas:

a) parapijos diakonų tarnystės išlaikymu rūpinasi parapija
b) Sinodo diakonų išlaikymu rūpinasi Lietuvos ev. reformatų bažnyčios Konsistorija

7. Diakonijų organizavimas:

Evangelikų reformatų parapijos, senelių namai, vaikų ir jaunimo užimtumo centrai, vaikų namai ir kita, Lietuvos ev. reformatų bažnytiniais - teisiniais aktais, gali būti organizuojami į atskirus padalinius (diakonijas), kurios sudarytų vieną Lietuvos „Reformatų diakoniją". Tik Lietuvos ev. reformatų bažnyčios Sinodas gali būti „Reformatų diakonijos" steigėjas ir turėti lemiamą balsą sprendžiant diakonijų problemas. Visas „Reformatų diakonijos" esamas ar įgytas turtas visada priklauso ir lieka Lietuvos ev. reformatų Sinodo nuosavybe (nuo 2002 m atstovaujamas juridinio asmens: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodas, tapatybės kodas: 1921 00594).

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376