Iškilmingos Kalėdų Sekmadienio pamaldos gruodžio 25 d., pradžia 12:00 val. Švęsime Viešpaties Vakarienę.
 
Įprastai evangelikų reformatų pamaldų pradžia 14:00 val. kiekvieno mėnesio II ir IV sekmadienį
Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje, Ukmergės g. 29.
Pamaldos transliuojamos Facebook Vilniaus, Kauno ir Biržų parapijų paskyrose. 
  
*   *   *   *   *   *   * 
 
Valdybos pirm. - Petras Romualdas Puodžiūnas tel.: (8-610) 04399; (8-45) 432952

Iždininkė - Irena Skiauterytė tel.: (8-617) 99268

Parapijos admin. - kun. Raimondas Stankevičius tel.: (8-655) 43678

 
Aukojimas bankiniu pavedimu:
PANEVĖŽIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ PARAPIJA
UKMERGĖS G. 29, 35177, Panevėžys, Lietuva
Kodas 1920088035
Bankas: SWEDBANK AB
Sąskaita LT19 7300 0100 0238 2325

 


Kalėdų pamaldos Panevėžyje

Kalėdų  dieną panevėžiečiai reformatai rinkosi į bažnyčią, kad bendru džiaugsmu prisimintume Viešpaties Jėzaus gimimą. Kalėdos -  tai švenčių šventė, kuri kiekvieną krikščionišką sielą kviečia pakylėtam skrydžiui į tai, kas prasminga, į tai, kas užpildo mūsų mintis ir jausmus, ir daro mus šiek tiek geresniais, aiškesniais ir savo vidiniu pasauliu turtingesniais.

Kalėdų pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius  kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo ir giesmes vedė vargonininkė B. Simonaitienė. Pamaldos prasidėjo parapijiečių giesme Kalėdų šviesa.  Klausėmės Šventojo Rašto skaitinių, kunigo pamokslo, kuriame jis labai prasmingai, siūlė susimąstyti ir pergalvoti apie kai kurias vertybes: mažiau išorinio blizgesio, pasipuikavimo, daugiau susimąstymo, pamaldumo, pagalbos ir atjautos vienas kitam. Prasmingai apžvelgė Jėzaus Kristaus atėjimo į šį pasaulį istoriją, įvykusią  prieš daugiau kaip du tūkstančius metų, ir Jėzaus misiją, kuri tęsiasi ir šiandieną kiekvieno tikinčiojo širdyje ir prote su tikėjimu ir viltimi.

Skelbimų metu kunigas perdavė sveikinimus iš broliškų Pasaulio, Europos ir  Lietuvos bažnyčių. Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas perskaitė gautus sveikinimus iš Panevėžio liuteronų parapijos bei mūsų parapijos seniūnų Valdybos.

Tik šiandieną turėjome progą pasveikinti sutuoktuvininkus Agnę ir Eligijų Stankevičius. Sveikinimo žodį tarė seniūnė P. Griciūnienė ir parapijos pirmininkas P. R. Puodžiūnas. Linkėjome, kad priesaika, ištarta Dievo ir brangiausių žmonių akivaizdoje Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje, lydėtų visą gyvenimą. Kunigas asmeniškai pasveikino Agnę ir jos vyrą, kuris negalėjo atvykti, su bendro gyvenimo pradžia.

Toliau šlovinome Viešpatį aukomis, giedodami giesmę Nūn Dievui maloniam visi karštai dėkokim…

Prasidėjo antroji pamaldų dalis - Viešpaties  Vakarienė.  Didžioji dauguma parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje.  Kiekvienas savo asmenine atgaila, tikėjimu ir pažadu būti vertu šios Vakarienės dalyviu, gal būt prisiminė Konfirmacijos dieną ištartus žodžius: būk ištikimas iki mirties, tai duosiu tau amžinojo gyvenimo vainiką. Kristaus ir dangiškojo Tėvo meilėje ir šviesoje priėmė Komunijos simbolius  – duoną ir vyną.

Darniai iš širdies nuskambėjo Viešpačiui skirtos giesmės O, šventas, šventas, šventas mūs Dieve malonus, ir O, Džiaugsminga Išganinga ta Kalėdų skaisti diena.

Po tylios maldos parapijiečiai padėkojo Dievui, giedodami  giesmę Ačiū Tau, Viešpatie.

Su šiltais jausmais ir draugystės dvasia skirstėmės į savus namus, atnešdami į juos Kalėdų šventės kibirkštėles ir Kristaus gimimo džiaugsmą, kad  mūsų namai prisipildytų to dvasinio pastiprinimo tolesnei gyvenimo kasdienybei.

Kun. R. Stankevičiui Kalėdinis patarnavimas tęsėsi toliau. Po pamaldų ir antrąją Kalėdų dieną kunigas lankė parapijiečius namuose.

Mes, parapijiečiai, dėkojame kunigams Raimondui Stankevičiui ir Tomui Šernui už nuoširdų patarnavimą pamaldų metu bažnyčioje per ištisus metus. Kunigui R. Stankevičiui dar dėkingi ir už Kapinių šventes bei palydėjimą mirusiųjų į Amžinybės namus ir parapijiečių lankymą namuose.

O visiems linkime sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės Naujuosiuose 2024-tuosiuose Metuose.

Sigita Audickienė
Palmyra Griciūnienė
Foto Irenos Skiauterytės

 

 

 

Susitikimai Dubingiuose

Irena Skiautertė

Koks kasmetinis Lietuvos evangelikų reformatų renginys yra vienas iš labiausiai laukiamų? Ko gero, tai tradicinė išvyka į Dubingius pirmąjį rugsėjo šeštadienį. Šiais metais tai buvo rugsėjo 2-o ji. Iki išvykimo datos likus dar nemažai laiko, domėjomės orų prognozėmis, rūpinomės transporto klausimais.

Skaityti daugiau...

Žuvusių partizanų pagerbimo pamaldos Papilyje

Irena Skiauterytė

2023 m. rugpjūčio 19 d. Panevėžio evangelikų ref. parapijos  nariai dalyvavo pamaldose Papilyje, ten žuvusių Lietuvos partizanų palaidojimo vietoje. Kasmet rugpjūčio mėnesį laikomose pamaldose didžiausią dalį dalyvaujančių sudaro panevėžiečiai. Aktyviausia – panevėžiečių Baltušių šeima su vyriausia šeimos nare  94-mete Valerija, aprūpinantys vykstančius transportu. Prisijungia ir biržiečiai reformatai.

Skaityti daugiau...

Tikėjimo paguoda

Donatas Skiauteris

Praeitą sekmadienį, liepos 23 d., Panevėžio parapijoje vėl buvo „ilga“ diena. Iš pradžių Kapų šventė pamaldos Šilaičių kapinėse, į kurias susirinko nemažai parapijiečių ir jų svečių, o po to – pamaldos bažnytėlėje su Viešpaties Vakariene.

Skaityti daugiau...

Ilgasis sekmadienis Panevėžyje

Donatas Skiauteris

Birželio vienuoliktąją Panevėžio parapijoje buvo vienas iš keleto kasmet įvykstančių „ilgų“ sekmadienių. Tai ir kapinių šventė, ir pamaldos bažnyčioje. Ilgas sekmadienis laiko atžvilgiu, bet visai neprailgstantis mums, nes malonu pabendrauti su gerais pažįstamais, paklausyti mūsų kunigo, pagiedoti giesmes ir pamąstyti.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376