Salamiesčio ev. ref. filijos administratorius 

Kun. Rimas Mikalauskas , Biržų ev. ref. parapijos klebonas

Adresas: Reformatų g. 3 A, Biržai

Mob.: tel.: + 370 686 66383 

El. paštas: birzai.reformatai @ gmail.com

 

Filiją aptarnauja lektorius Vaidotas Ickys
Mob.: tel.: +370 691 21477; El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

-- Kita informacija --

FILIJOS ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMAS:

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sprendimu ( Kan IV-2019. Apie lekt. Vaidoto Ickio tarnystę. Grįžusį iš studijų Puritoniškoje Reformatų Seminarijoje, Grand Rapids mieste, Mičigano valstijoje, JAV  teologijos magistrą lekt. Vaidotą Ickį skirti sielovadinei praktikai bei tarnystei į Biržus, talkinti Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui.) lektorius Vaidotas Ickys buvo paskirtas atlikti ikiordinacinę praktiką Biržų krašte. Suderinus su Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu bei Dvasininkų sesijai neprieštaraujant, lektoriaus Vaidoto Ickio praktiką perkeliu į kitą lygmenį, siekiant, sudaryti lektoriui Vaidotui Ickiui sąlygas įgyti praktinių gebėjimų parapijos administravimo ir ganytojiškoje praktikoje. Šiuo tikslu jam patikiu dvasiškai aptarnauti Papilio evangelikų reformatų parapiją bei Salamiesčio evangelikų reformatų filiją. Už lektoriaus praktiką, tikėtina, iki artimiausio Lietuvos ev. ref. Sinodo sprendimo, lieka atsakingas Papilo ev. ref. parapijos ir Salamiesčio filijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas bei generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius.

 

- - -

Istorijos štrichas

Senovė

Salamiestis - istorinė ev. ref. lietuviška parapija jau esanti Kupiškio rajone. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje Salamiestį matome pačia piečiausia kunigaikštystės salele. Panašu, kad buvo nemaža gyvenvietė su ev. ref. bažnyčia. Veikiančią evangelikų reformatų parapiją istoriniai šaltiniai mini apie 1583-sius metus. Minima, kad veikė parapijinė mokykla. Parapija pergyveno ir išsilaikė sunkiausią XVIII a. vidurio kontrreformacijos laikotarpį ir išliko šalia kitų Biržų krašto ev. ref. parapijų. 

XX amžius

Salamiesčio ev. ref. parapija vietinio ganytojo nebeturi nuo XX a. pradžios. Tikientiesiams patarnauti atvyksta kunigai iš Biržų ar Papilio ev. ref. parapijų. Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu parapijai Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas suteikė Papilio ev. ref. filijos statusą. Viešpaties Vakarienės pamaldoms atlaikyti Salamiestį aplankydavo Papilio ev. ref. kunigai. Dievo Žodžio liturgijos pamaldos vykdavo kiekvieną sekmadienį, jas laikydavo vietoje gyvenęs šventėjas ir šios parapijos vargonininkas.

Salamiestis - buvo veikianti, nors ir mažiausia, viena iš 5 sovietmečiu neuždarytų Lietuvos ev. ref. bažnyčių ( kitos - Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio ir Švobiškio) ir čia buvo, nors ir rečiau, bet laikomos pamaldos.

Paskutiniai dešimtmečiai

Kaip ir visus Lietuvos provincijos kaimus ir miestelius Salamiestį stipriai palietė migracijos procesas. Evangelikų reformatų jaunimas išvykdavo studijoms ar į kitus rajonus dirbti, nebesugrįždavo į Salamiestį. Miestelyje liko vos keletą vyresnio amžiaus ev. ref. išpažinimo žmonių, dar keletas gyvena Kupiškio mieste. Salamiesčio ev. ref. parapiją eiliniuose Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų suvažiavimuose garbingai atstovavo jos seniausias parapijietis, bažnytinis seniūnas Jonas Naktinis (1919-2008). 

2013 metų vasario 16 dieną Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlėje įvykusiame Salamiesčio evangelikų reformatų parapijos sesijoje- visuotiniame susirinkime buvo išrinka šios parapijos vietinė atstovybė - seniūnų Valdyba. Delegatu nuo šiosparapijos į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Neeilinį suvažiavmą 2013 03 23 Vilniuje, bei eilinį suvažiavimą 2013 06 22-24 Biržuose išrinktas Jonas Naktinis. 

Nuo 2015 metų pabaigoje Lietuvos ev. ref. Sinodas (Kan. III-2015N) Salamiesčio ev. ref. parapija reorganizavo į filiją ir ją priskyrė Biržų evangelikų reformatų parapijai. 

Salamiesčio ev. ref. filijai, pagal poreikį, patarnauja kun. Rimas Mikalauskas.

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376