Komisijos

 
Bažnyčios gyvenimo reikalams spręsti sudaromos komisijos. Priklausomai nuo iškilusio klausimo sudėtingumo - skirtingi jų lygiai ir kompetencijos. Komisijos - pastoviai veikiančios arba tikslinės. Jos taip pat skirstomos pagal tai, kuri iš bažnytinių institucijų jas sudarė: Sinodas, Konsistorija, generalinis superintendentas ar parapijos vadovybė. Pagal savo uždavinius ir atsakomybę svarbiausios yra Lietuos evangelikų reformatų Sinodo (toliau- Sinodas) sudarytos komisijos.


Ilgalaikės Sinodo komisijos 

Sinedrionas (Bažnytinis teismas). 2015 m. Kan. XI - 2015 Sinodas atkūrė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnytinį teismą - Sinedrioną ir priėmė Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinio teismo - Sinedriono nuostatas, o 2024 m. patikslino Kan. IX-2024.

Sinedrionas yra Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės valdžios institucija, kuri vykdo teisingumą̨ Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje (toliau – ir „Bažnyčia“, kuri suprantama plačiausia prasme ir nėra prilyginama jokiam bažnytiniam juridiniam asmeniui) - nagrinėja bažnytinės disciplinos bylas, kurios apima: tiek Bažnyčios narių (pasauliečių ir dvasininkų) išpažinimo, tikėjimo praktikos, bažnytinių teisės aktų laikymosi klausimus, tiek bendro pobūdžio religinius ginčus dėl naujai priimtų bažnytinių teisės aktų teisėtumo, galiojimo, jų turinio neatitikimo ankstesniems bažnytiniams teisės aktams ir kitus panašaus religinio pobūdžio ginčus.

2024 m. eilinis Sinodo 375-sis suvžiavimas Kan. IX-2024, vadovaudamasis Kanonu XI – 2015 priimtais Sinedriono nuostatais ir pasibaigus 2015 m. Sinodo suvažiavime paskirtų Sinedriono narių kadencijai, paskyrė naują Sinedriono sudėtį 5 metų kadencijai: kun. Tomas Šernas, katech. Dainius Jaudegis, Egle Grucytė, kurat. Giedrius Vaitiekūnas, kun. Holger Lahayne

Skyrybų bylų tyrimo komisija. 2020 m. gruodžio 1 d. gen. superintendento sprendimu Nr. 269/27 sudaryta komisija: Vadovaudamasis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Kan. XIII-2019  §6.3 sudarau nuolatinę komisiją 5 metų kadencijai tirti skyrybų bylas. Į nuolatinę skyrybų bylų komisiją skiriu šiuos kuratorius: katech. Holger Lahayne, Giedrių Vaitiekūną, Danguolę Kairienę ir kun. Rimą Mikalauską.

Sinodo Mandatų Komisija. (5 metų kadencijos) Sudaryta Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime (Kan. V-2023) 5 metų kadencijai (2023/2028) iš trijų narių ir vieno kandidato: Asta Skeberdytė (pirmininkė, Biržai), Inga Jasėnienė (Biržai) ir Rūta Vaitiekūnienė (Vilnius) ir kandidatas Darius Balinskas (Švobiškis). Mandatinė komisija yra atsakinga už rinkiminių procerdūrų teisėtumą, Sinodo dalyvių ir delgatų įgaliojimų patikrinimą ir balsų skaičiavimo darbą. Pagal įgaliojimus veikia kaip laikina, kol Sinodas pats išrinks naują ar šiai pratęs įgaliojimus.

Sinodo revizijos komisija (3 metų kadencijos) veikia pagal Sinodo patvirtintą tvarką. Yra nuolatos veikianti komisija ir atsiskaito už savo veiklą eilinių Sinodų suvažiavimo metu. Nuo 2005 metų Sinodo revizijos komisijai buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų bažnytinių institucijų: Konsistorijos, Senjorato ir kitų Sinodo ar jo institucijų įsteigtų organizacijų ir parapijų finansinę, ūkinę veiklą. Sinodo revizijos komisija veikia pastoviai, išrenkama Sinodo metu 3 metų kadencijai. Sudėtis - 5 asmenys. Eilinių Sinodo suvažiavimų metu pateikiami komisijos pranešimai, paruošti prieš Sinodo suvažiavimą, ne vėliau kaip iki birželio 15 d. Revizijos komisija vadovaujasi Sinodo patvirtintais darbo nuostatais (Kan.X-2005).
 
Eiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime 2022 06 25-26 Biržuose išrinkta Sinodo revizijos komisija (Kan.IX-2022):
Danguolė Juršienė (pirmininkė, Vilnius) katech. Dainius Jaudegis (Kaunas), Eglė Grucytė (Kaunas), Tadas Baltušis (Panevėžys), Alė Klovaitė (Vilnius).
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
2019-2023 veikusios Sinodo revizijos komisija sudėtis: kurt. Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Danguolė Juršienė (Vilnius),  lekt. Dainius Jaudegis (Kaunas), Rita Dagienė (Biržai), Eglė Grucytė (Kaunas).

2016-2019 veikusios Sinodo revizijos komisijos sudėtis: Sinodo kurt. Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Rita Daugienė (Biržai), Danguolė Juršienė (Vilnius), Dalė Žilienė (Panevėžys), Vyda Gasiūnienė (Nemunėlio Radviliškis) 

2013-2016 veikusios Sinodo revizijos komisijos sudėtis: Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Eglė Grucytė (Kaunas), Danguolė Juršienė (Vilnius), Irena Narvidienė (Biržai) ir Sinodo kurt. Elzė Dagienė (Biržai).

2010-2013 veikusios Sinodo revizijos komisijos sudėtis (kan.VIII-2010): Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Danguolė Juršienė (Vilnius), Vyda Gasiūnienė (Nemunėlio Radviliškis), Irena Kartanienė (Panevėžys), Donata Pranulienė (Biržai).
2007-2010 veikusios Revizijos komisijos sudėtis: Vida Gasiūnienė, Danguolė Juršienė, Irena Narvidienė, Giedrius Vaitiekūnas (pirmininkas) ir Elzė Dagienė (Kan. XI-2007).

Tikslinės 
(Komisija darbą baigusi) Sinodo komisija kuratorių nuostatoms parengti - tikslinė Sinodo komisija, sudaryta 2008 metais (Kan. II-2008). Pasaulietinių Sinodo kuratorių sena tradicija, kylanti nuo Reformacijos laikų, įvairiais istoriniais laikotarpiais vykdė labai svarbias bažnytinės savivaldos funkcijas. Reikalingi šiam laikmečiui aktualius Bažnyčios vyresniųjų-pasauliečių - kuratorių įgaliojimus ir atsakomybę reglamentuojantys nuostatai. Komisija sudaro: kuratoriai dr. A. Baublys (pirmininkas), dr. M. Mikalajūnas, dr. R. Bareikienė, P. Krkščiukienė, kun. R.Stankevičius ir D. Gudliauskienė. 
Ši komisija atliko savo darbą, Kuratorių nuostatų projektą pristatė (2011 metų priešsinodinėje sesijoje). Projektas paliktas svarstyti (Dvasininkų, kuratorių ir parapijų susirinkimuose). Kuratorių nuostatai patvirtinti 2012 metų eiliniame Sinodo suvažiavime Biržuose kan. VI-2012.


 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376