Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformatų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas - Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas - dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose - tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje. Renka 3 metų kadencijai Konsistoriją ir generalinį superintendentą.

Dalija Gudliauskienė

Birželio 26-27 d. Biržuose susirinko ir savo Bažnyčios reikalus sprendė 372-asis, nuo  Lietuvos Reformatų Bažnyčios įkūrimo, Sinodas. Kaip tik šiame Sinode priimtu kanonu buvo patvirtintas Sinodų eiliškumas, skaičiuojant nuo pirmojo, įvykusio 1557 metais.

Read more ...

Šį savaitgalį iš visos Lietuvos Biržuose susirinks evangelikų reformatų vadovybė į kasmetinį Sinodo suvažiavimą, kur įprastai demokratiškai spręs įvairius bažnyčios valdymo klausimus. Vyks ne tik posėdžiai, šventinės pamaldos, bet ir koncertas.

Read more ...

Kun. Rimas Mikalauskas

Evangelikai reformatai pabrėžia geros bažnytinės santvarkos reikšmę vietinėje tikinčiųjų bendruomenėje – surinkime.[1] O tokia santvarka yra gera, tiek, kiek ji pagrįsta ir vykdoma pagal Dievo Žodžio mokymą. Tai – vienas požymių, pagal kuriuos galima atpažinti Kristaus Bažnyčią. Ten, kur yra teisingai skelbiamas Dievo Žodis, tvarkingai administruojami sakramentai ir surinkimas laikosi bažnytinės drausmės. Reformatai bažnytinę discipliną arba drausmę supranta kaip asmeninę tikinčiojo atsakomybę prieš surinkimą už savo santykius su Dievu ir savo artimu.

Read more ...

Dalija Gudliauskienė

Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje rugsėjo 21 d. iškilmingomis pamaldomis buvo paminėtas prieš 100 metų Švobiškyje vykęs pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas ir Švobiškio dabartinės bažnyčios, pastatytos prieš 230 metų, pašventinimas bei superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus, išrinkto šių metų birželio mėn. Sinode Biržuose generaliniu superintendentu, ordinacija ir inauguracija.

Read more ...

Kun.Tomas Šernas

Kalbant ir rašant apie Sinodą reikia žinoti Sinodo principus, istoriją ir tikslus. Pavyzdžiui, Romos katalikų konfesijai būdingas monarchinis - hierarchinis tarptautinis bažnytinės savivaldos principas. O evangelinėse konfesijose bažnytinės savivaldos organizavimo principai būna 3 grupių. Mūsų,t.y . evangelikų reformatų, bažnyčiai yra būdinga presbiterinė - sinodinė savivalda. Reikia paminėti anglikonų – episkopalinę ir baptistų - kongregacinę bažnytinę savivaldą. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia yra savivaldi ir nepriklausoma dvasinė institucija, kuri savo veiklą reguliuoja pati, sušaukdama Sinodo suvažiavimus.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas