Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformatų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas - Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas - dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose - tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje. Renka 3 metų kadencijai Konsistoriją ir generalinį superintendentą.

Prieš 25-erius metus

SVEIKINAME

Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentą

kun. RIMĄ MIKALAUSKĄ,

prieš 25–erius metus pasiryžusį tarnauti Lietuvos reformatams ir taip atvėrusį Reformatų Bažnyčiai naują gyvavimo etapą!

Būkite atsidavę VIEŠPAČIUI, savo Dievui, kaip esate buvę lig šios dienos <...> pats VIEŠPATS, jūsų Dievas, kovoja už jus, kaip jums pažadėjo. /Jozuės 23,8/

Skaityti daugiau...

374-asis Lietuvos Evangelikų Reformatų Sinodas

Dalija Gudliauskienė

VIEŠPATS gėrisi tais, kurie pagarbiai Jo bijo, kurie pasitiki Jo ištikimąja meile. /Ps 147,11/

Šiais 147-os psalmės žodžiais Biržų reformatų bažnyčios klebonas kun. Rimas Mikalauskas pradėjo 374-ojo LERB Sinodo pamaldas 2023 metų birželio 24-ąją dieną. Kaip paskui, sinodalams priėmus VIII-2023 kanoną paaiškės, paskutinį kartą per Jonines – Biržų bažnyčios dabartinio pastato kertinio akmens padėjimo dieną (1867 m. birželio 24 d.).

Skaityti daugiau...

Biržuose į 374-ji eilinį suvažiavimą susirinks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas

Joninių savaitgalį, birželio 24-25 dienomis, į Biržus susirinks ir priims bažnytinius sprendimus Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratoriai – dvasininkai ir pasaulietinių profesijų Bažnyčios vyresnieji bei parapijų delegatai. Evangelikų reformatų Sinodas – aukščiausioji Bažnyčios valdymo institucija renkasi kasmet į eilinius suvažiavimus, kuriuose priima svarbiausius Bažnyčiai sprendimus.

Skaityti daugiau...

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS SINODO 373-asis SUVAŽIAVIMAS BIRŽUOSE

Birželio 25 dieną, šeštadienį, į Biržų evangelikų reformatų bažnyčią rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų eilinio Sinodo 373-jo suvažiavimo dalyviai ir svečiai ne tik iš Biržų, Lietuvos, bet ir tolimo ir artimo užsienio: kun. Dieter Bökemeier, Lipės Bažnyčia (Vokietija), past. Gabrielius Lukošius, Lietuvos Evangelinių Bažnyčių Bendrijos vadovas, kun. Juozas Mišeikis, atstovaujantis Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčiai, Irutė Varzienė, Biržų raj. savivaldybės administracijos direktorė bei viešnia iš JAV, šiuo metu reziduojanti Kaune, Erika Allen.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376