Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformatų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas - Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas - dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose - tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje. Renka 3 metų kadencijai Konsistoriją ir generalinį superintendentą.

Bažnyčia ir demokratinė santvarka

Kun. Rimas Mikalauskas

Evangelikai reformatai pabrėžia geros bažnytinės santvarkos reikšmę vietinėje tikinčiųjų bendruomenėje – surinkime.[1] O tokia santvarka yra gera, tiek, kiek ji pagrįsta ir vykdoma pagal Dievo Žodžio mokymą. Tai – vienas požymių, pagal kuriuos galima atpažinti Kristaus Bažnyčią. Ten, kur yra teisingai skelbiamas Dievo Žodis, tvarkingai administruojami sakramentai ir surinkimas laikosi bažnytinės drausmės. Reformatai bažnytinę discipliną arba drausmę supranta kaip asmeninę tikinčiojo atsakomybę prieš surinkimą už savo santykius su Dievu ir savo artimu.

Skaityti daugiau...

Švobiškyje – evangelikų reformatų triguba šventė

Dalija Gudliauskienė

Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje rugsėjo 21 d. iškilmingomis pamaldomis buvo paminėtas prieš 100 metų Švobiškyje vykęs pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas ir Švobiškio dabartinės bažnyčios, pastatytos prieš 230 metų, pašventinimas bei superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus, išrinkto šių metų birželio mėn. Sinode Biržuose generaliniu superintendentu, ordinacija ir inauguracija.

Skaityti daugiau...

Sinodo tikslai - ar juos vykdome?

Kun.Tomas Šernas

Kalbant ir rašant apie Sinodą reikia žinoti Sinodo principus, istoriją ir tikslus. Pavyzdžiui, Romos katalikų konfesijai būdingas monarchinis - hierarchinis tarptautinis bažnytinės savivaldos principas. O evangelinėse konfesijose bažnytinės savivaldos organizavimo principai būna 3 grupių. Mūsų,t.y . evangelikų reformatų, bažnyčiai yra būdinga presbiterinė - sinodinė savivalda. Reikia paminėti anglikonų – episkopalinę ir baptistų - kongregacinę bažnytinę savivaldą. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia yra savivaldi ir nepriklausoma dvasinė institucija, kuri savo veiklą reguliuoja pati, sušaukdama Sinodo suvažiavimus.

Skaityti daugiau...

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas priėmė istorinį sprendimą

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko į eilinį 2019 metų suvažiavimą Biržuose įprastu metu – savaitgalį, prieš Jonines, birželio 22 dieną.

Sinodo suvažiavimo išvakarėse Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje suskambo vargonų muzika. XIX amžiaus vargonus meistriškai prakalbino profesorius dr. William Bates. Vargonų muzikos meistras dr. William Bates atvyko į Lietuvą savaitę prieš Sinodo suvažiavimą ir surengė evangelikų reformatams bažnytinės muzikos kursus, koncertavo Vilniuje, Kaune.

Skaityti daugiau...

Sinodo dvasininkai kvietė augti Dievo žodžio šviesoje


Gražina DAGYTĖ 

Bir­že­lio 22-23 die­no­mis Bir­žuo­se vy­ko kas­me­ti­nis Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das, ku­ria­me da­ly­va­vo re­for­ma­tų si­no­da­lai: dva­si­nin­kai, pa­sau­lie­ti­niai ku­ra­to­riai, Si­no­do gar­bės ku­ra­to­riai, pa­ra­pi­jų de­le­ga­tai, sve­čiai.

Su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se – var­go­nų mu­zi­kos vir­tuo­zo kon­cer­tas

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376