Misija Varšuvoje

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 372-jeme eiliniame suvažiavime Biržuose, 2021 metų birželio 26 d. buvo priimtas sprendimas pradėti nuolatinę dvasinę misiją Varšuvoje. Jai buvo paskirtas generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius.  Šis Sinodo sprendimas brendo ir buvo ruošiamas beveik metus.

Lietuvos ev. reformatų  Konsistorija, susirinkusi į posėdį, priėmė sprendimą tenkinti 2020 metų spalio 7 d. varšuviečių prašymą priimti juos į Lietuvos Vienetą ir skirti laikiną dvasinę globą iki galutinio sprendimo Sinode.

Sprendimas kilo iš broliškos pareigos padėti tikėjimo broliams ir sesėms bėdoje. Nutiko ji iki tol vienoje sėkmingiausiai veikusių Asocijuotos Reformatų Presbiterionų Bažnyčios (Asosiated Reformed Presbyterian Church, toliau tekste – ARPC) užsienio misijų – Varšuvoje. 

Šios misijos pradžia – 2015 metai, kai ARPC Bažnyčia į Varšuvą pasiuntė iš JAV kun. dr. Dariušą Bryčko (originalo kalba: Dariusz Bryćko). Jis jau anksčiau savo gimtinėje buvo įkūręs evangeliškos – reformatiškos spaudos centrą Tolle Lege, panašų į pas mus veikiantį Reformatų literatūros centrą Vilniuje.

Lietuvos evangelikai reformatai su kun. dr. Dariušu Bryčko susipažino dar prieš dešimtmetį.  2010 metais dr. Dariušas Bryčko su žmona ir vienerių metų sūneliu atvyko į Lietuvą dėstyti teologiją Klaipėdos LCC universitete. Tuomet jis aktyviai įsijungė į Klaipėdoje veikusią evangelikų reformatų parapiją. Buvo kviečiamas į Lietuvos evangelikų reformatų dvasininkų sesijas ir mielai talkindavo bažnytinėje veikloje. Tais pačiais 2010 metais, jis šiltai savo namuose priėmė Grand Rapids mieste, JAV, viešėjusius mūsų Bažnyčios delegatus kun. Rimą Mikalauską ir kurt. dr. Renatą Bareikienę, kartu su lietuvių reformatų atstove iš Čikagos diakone Erika Brooks, atvykusius į Pasaulinį Reformuotų Bažnyčių suvažiavimą. Juos supažindino su Grand Rapids reformatų dvasiniu gyvenimu, sekmadienį pakvietė pašlovinti Viešpatį vietinėje konservatyviųjų presbiterijonų (The Ortodox Presbyterian Church)  bendruomenėje.

Šilti ir nuoširdūs ryšiai išliko ir dr. D. Bryčko išvykus iš Lietuvos, jam pradėjus tarnauti, jau kaip ordinuotam dvasininkui ARPC Bažnyčioje, Pietų Karolinoje. Dėka šios pažinties, užsimezgė draugiški Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios santykiai su ARPC Bažnyčia. 2014 metais, ten buvo pakviestas apsilankyti mūsų atstovas kun. Rimas Mikalauskas. Dievui laiminant, po metų,  ARPC Bažnyčia atsiuntė į Lietuvą kun. Franką ir Emily van Dalenus. Jie nuostabiai įsiliejo į Lietuvos Reformatų Bažnyčios gyvenimą ir šiandien yra Kauno ir kitų Lietuvos reformatų bendruomenių labai mylimi Dievo tarnai. Jie  ištikimai tarnauja jau daugelį metų Kauno evangelikų reformatų parapijoje, Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo, vaikų stovyklose. Tuo pačiu metu kun.dr. Dariušas Bryčko sugrįžo su misija savo gimtinėn, į Varšuvą. Dievas laimino jo tarnystę Lenkijoje augo jo šeima, augo ir misijinė bendruomenė.

Sėkmingai tarnaujant buvo pašaukti dvasiniam darbui du lektoriai, kurie išvyko studijuoti į JAV teologiją.  Deja, prieš pat COVID pandemiją, jaunoje bendruomenėje kilo rimtas nesutarimas, vėliau virtęs bendruomenės ir asmenine kun. dr. Dariušo Bryčko, kaip šios bendruomenės ganytojo, tragedija. Buvo pradėtas šio nesutarimo tyrimas, o kun. Dariušo, kaip dvasininko, misija Varšuvoje sustabdyta.

Pats kun. D. Bryčko taip pat laukė tyrimo pradžios ir su visa šeima dvejiems metams liko be dvasinės sielovados iš ARPC Bažnyčios. Kita dalis bendruomenės paprašė laikino ganytojo. Jiems laikinai patarnauti buvo paskirtas arčiausiai dirbęs dvasininkas kun. Frank‘as van Dalen‘as iš Lietuvos. Bendruomenės dalis, palaikiusi savo dvasininką,  neketino kurti atskiros denominacijos (atskiros evangelinės Bažnyčios organizacijos). Nematė ir galimybės prisijungti prie Varšuvos evangelikų reformatų parapijos, nes savo teologinėmis nuostatomis ARPC Bažnyčios mokymas – konservatyvesnis už lenkų reformatų ir yra artimesnis Lietuvos reformatams. Po kurį laiką trukusių konsultacijų su Lietuvos ev. reformatų bažnytine vadovybe, 2020 spalio pradžioje pateikė prašymą Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai dėl dvasinės globos, prisijungimo prie Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios. Konsistorija prašymą apsvarstė ir po daugiašalių konsultacijų patenkino skirti laikiną globą, iki klausimo galutinio išsprendimo Sinode. Pats kun. dr. D. Bryčko apsisprendė likti su bendruomene ir kartu palikti ARPC Bažnyčią.

Po to, kai Konsistorija prisiėmė dvasinės sielovados atsakomybę padėti Varšuvos bendruomenei, tarp Lietuvos ir Varšuvos buvo organizuojami nuotoliniai susitikimai. Sinodui paskyrus ganytoją Varšuvai, buvo pradėtas planuoti vizitas ir oficialaus bendruomenės įsijungimo į Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sudėtį pradžia – eucharistinės pamaldos, Sinodo administratoriaus vizitas. Dėl besitęsiančios COVID grėsmės, vizitas buvo atidėliojamas, bet iš Dievo malonės įvyko šių metų spalio 16-17 dienomis. Į Varšuvą nuvažiavo gen. superint. kun. R. Stankevičius, lydimas kun. R. Mikalausko. Sekmadienio pamaldos vyko Varšuvos teologijos ir socialinių mokslų Kolegijos moderniame centre, Wyborna 20.  Ši Lenkijos aukštoji mokykla palaiko artimus ryšius su Krikščioniška Teologijos Akademija, kurioje 1998 metais evangelinės teologijos magistro studijas baigė kun. R. Mikalauskas. Kolegijoje įgiję bakalauro laipsnį studentai gali tęsti magistro ir doktorato studijas Akademijoje. Dr. D. Bryčko buvo pakviestas čia dėstyti reformatų teologiją. Ši Kolegija – modernus centras su auditorijomis, koplyčia ir erdvia bažnyčios pamaldų sale, studentų bendrabučiu – labai primena Klaipėdos LCC universitetą.   

Centre įsikūrusi ir Tolle Lege būstinė su biblioteka. Šio centro koplyčioje  Unitas Lithuaniae (Lietuvos Vienetos) Varšuvos bendruomenė sekmadieniais susirenka pamaldoms 9 valandą ryto, čia kun. R. Stankevičius atlaikė pirmas oficialias pamaldas, su bendruomene šventė Viešpaties Vakarienę. Kun. Rimas Mikalauskas lenkų kalba pamokslavo iš Jokūbo laiško 1 sk. eil. 1-8. Pamaldose buvo pakrikštytas pirmas šios bendruomenės vaikelis – pusantrų metukų Teofilis, teologijos studento pirmagimis sūnus. Kartu Viešpatį šlovino keli dvasininkai svečiai iš vietinių evangelinių bendruomenių, svečiai iš JAV presbiterijonų Bažnyčios Teksase, pats mokyklos rektorius dr. Piotras Nowakas su žmona. Po pamaldų netoli koplyčios esančioje Tole Lege bibliotekoje šventė agapę, kur visi šiltai bendravo, vaišinosi ir ragavo lauktuves iš Lietuvos.

Lietuvos dvasininkai buvo labai šiltai priimti, apgyvendinti tame pačiame centre jaukiai įrengtuose svečių namuose. Kelionės patirtis parodė, kad ypač pagerėjus keliams Lenkijoje, kelionė automobiliu iš Lietuvos labai „patrumpėjo“ ir nebėra tokia varginanti, kaip būdavo prieš daugelį metų. Varšuva dabar ne tik labiau priartėjo prie Lietuvos reformatų, bet tapo Lietuvos bendratikių salele Lenkijos sostinėje. Šiais metais ligos sutrukdė varšuviečiams apsilankyti Sinode Biržuose, tikimės, kad kitų metų eiliniame 373-jame Sinodo suvažiavime visi susipažinsime „veidas į veidą“ su nauja Unitas Lithuaniae arba kaip lenkiškai dar vadinama Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Jednota Litewska nariais. 

InfoRef_LT

Foto:   

  

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376