Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformatų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas - Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas - dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose - tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje. Renka 3 metų kadencijai Konsistoriją ir generalinį superintendentą.

2016-jų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas

Birželio 24-26 dienomis Biržuose vyks Lietuvos evangelikų reformatų eilinis Sinodo suvažiavimas. Sinodo metu sprendžiami svarbiausi Bažnyčios klausimai, o šių metų Sinodas – rinkiminis.

Birželio 24 d. (penktadienį) 18 val. Sinodo atidarymo pamaldos. Birželio 25 d. (šeštadienį) vyks Sinodo posėdžiai.

Registracija nuo 9 val.;

Posėdžių pradžia 10 val. (bažnyčioje).

Nuo 11:15 val. likusios posėdžių sesijos vyks Pilies arsenalo salėje. Sinodo posėdžiai yra atviri.

Birželio 26 d. (sekmadienį) 11 val. iškilmingos Sinodo pamaldos ev. reformatų bažnyčioje.

13 val. – Agapė parapijos namų kiemelyje.

 

Lietuvos evangelikų reformatų Neeilinis Sinodo suvažiavimas

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos 2015m. lapkričio 14 dienos sprendimu kviečiamas Neeilinis Sinodo suvažiavimas Biržuose šių metų gruodžio 19 dieną. Neeiliniai Sinodai renkasi iki eilinio Sinodo suvažiavimo, iškilus būtinybei išspręsti tuos Bažnyčios valdymo reiklus, kurių neturi įgaliojimų spręsti Konsistorija. Per paskutinius šimtą metų įvyko 7 neeiliniai Sinodo suvažiavimai. Savo reikšme, vieni niekuo neišsiskyrė, o kiti buvo ypač reikšmingi tolimesniam Bažnyčios gyvenimui. Be abejonės patys reikšmingiausi neeiliniai suvažiavimai įvyko Vilniuje 1940 m. sausio 6 d. ir 2013  m. kovo 23 dieną. Abu jie panašūs tuo, jog po ilgos pertraukos Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia išsprendė administracinio vientisumo klausimus. Pirmasis buvo iškilęs dėl Lietuvos valstybės sienų pasikeitimų, kurį laiką neleidusių vieningai veikti visai Bažnyčiai. Antrasis iš dalies panašus tuo, jog Bažnyčia negalėjo veikti vieningai dėl neišspręstų jos atstovavimo klausimų santykiuose su valstybe. Abiejuose minimuose neeiliniuose Sinodo suvažiavimuose buvo labai stipriai išreikšta itin gausios dalies tikinčiųjų bei Bažnyčios atstovų valia Bažnyčios administracinei vienybei atstatyti.

Skaityti daugiau...

Eilinis 2015 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose

Lietuvos valstybė ir jos institucijos išgyveno savo pakilimus ir nuosmukius, žlugimus. Lietuvos valstybės teritorija keitėsi arba joje šeimininkavo kitų valstybių galybės. Šios, vėl gi, iškildavo ir žlugdavo. Žemėje, kurioje šiandieną galioja Lietuvos Respublikos įstatymai, galime atrasti mažiau nei dešimt institucijų, kurios veikė ir tebeveikia šioje teritorijoje nuo Didžiųjų kunigaikščių Gediminaičių dinastijos laikų. Viena iš jų - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia. Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji institucinė vadovybė - Sinodas veikia nuo 1557 metų. Per šimtmečius Sinodas susirinkdavo įvairiose vietose, daugiausia - LDK Sostinės mieste Vilniuje. Nuo 1920 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų eilinių suvažiavimų vieta - Biržų evangelikų reformatų bažnyčia, o laikas - Joninės. Kas metai Sinodas susirenka į eilinius suvažiavimus, o poreikiui iškilus - į neeilinius posėdžius. Per 458 metus Sinodas kas metai rinkosi į savo eilinius ar neeilinius suvažiavimus, išskyrus karų ir epidemijų metus. Ilgiausios pertraukos - nuo 1945 iki 1956 ir nuo 1958 iki 1987 metų. Svetima valstybė neleido veikti krikščioniškam Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui. Juk originalus jo pavadinimas lotynų ar lenkų kalbose skambėjo nedviprasmiškai - "Unitas Lithuaniae" arba "Jednota Litewska" ir reiškė ne ką kitą, kaip protestantų Lietuvos Sinodą. Nepaisant draudimų, minėto Sinodo priimti Bažnyčios teisiniai aktai nenustojo veikę, Bažnyčia gyvavo ir varge vykdė savo misiją. Iki 1990 metų buvo išlikusios tik 5 evangelikų reformatų bendruomenės Biržų krašte.

Skaityti daugiau...

Biržuose susirinks aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė

Artėja Joninės, netrukus vėl į eilinį savo suvažiavimą Biržuose susirinks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai, parapijų delegatai, svečiai. Eilinių savo suvažiavimų vietą - Biržus Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas paskyrė prieš 95 metus. 1930 ir 1937 metais tai įtvirtino kanonais: suvažiavimų vieta - Biržai, Joninių metu. Kiekvienais metais Sinodas patikslina savo kitų metų susirinkimo laiką, parinkdamas laisvą nuo darbo artimiausią Joninėms savaitgalį. Šiemet Sinodas susirenka birželio 20 dieną, šeštadienį. Atvykusių Sinodo dvasinių bei pasaulietinių kuratorių, parapijų delegatų ir svečių registracija vyks Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje nuo 9:00 val. iki 9:45 valandos. Atvykę Sinodo dalyviai ir svečiai iki atidarymo pamaldų parapijos namuose galės pailsėti po kelionės ir pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio.

Skaityti daugiau...

Kas svarbu parapijų sesijose?

Skaidrių ir abipusiai pagarbių Reformatų Bažnyčios ir Valstybės santykių galimybė

Biržuose 2013 m. sausio 26 dieną posėdžiavusi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija įpareigojo visas Lietuvos evangelikų reformatų parapijas iki 2013 m. kovo 8 d. sušaukti parapijų sesijas bei išrinkti parapijų vadovybes 5 metų kadencijai, sykiu išrinkti delegatus į Neeilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. kovo 23 d. Vilniuje bei į eilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. birželio 22-24 d. Biržuose. Šiuo sprendimu Konsistorija ne tik ketina išspręsti po Konsistorijos prezidento kurt. dr. Mykolo Mikalajūno mirties iškilusią būtinybę išrinkti naują Konsistorijos prezidentą, bet sykiu spręsti įsisenėjusią Bažnyčios santykių su valstybe problemą, faktiškai paneigiant sklandančius gandus, jog neva Lietuvoje yra dvi Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios.... Bus suvienodinti visų parapijų vietinės savivaldos vadovybių rinkimų kadencijos, viešai ir demokratiškai patvirtinti jų įgaliojimai. Bažnyčia - Dievo Surinkimas - konkretūs parapijiečiai, savo tikėjimą patvirtinę ir liudijantys, išlaikantys darbais ir aukomis.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376