Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - jau 459 metus Lietuvoje veikianti institucija. Jos valdymas yra presbiterinis-sinodinis, todėl ši Bažnyčia yra viena seniausių Lietuvos bendruomenių, naudojanti demokratinę savivaldos formą. Aukščiausias bendrijos savivaldos organas - Sinodas susirenka bent kartą per metus ir priima svarbiausius Bažnyčiai sprendimus: vadovų paskyrimus, dvasininkų misijas, bažnytinės teisės aktus - kanonus ir memorialus.

Sinodą sudaro Sinodo  neribotam laikui ordinuoti dvasininkai ir Sinodo pašaukti pasaulietinius darbus dirbantys tikintieji - Sinodo pasaulietiniai kuratoriai bei vienerių metų kadencijai išrinkti parapijų delegatai. Į 2016 metų eilinį suvažiavimą Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko Biržuose birželio 24 dieną, kuris prasidėjo vakaro pamaldomis. Po jų, Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose susirinkę tikintieji prisiminė 5 metų senumo įvykius, kuomet, tuoj po sinodinių pamaldų, piktos valios asmenys pabandė sutrikdyti Sinodo suvažiavimą bei užimti bažnyčios pastatą. Buvo skleidžiama evangelikus reformatus žeidžianti informacija apie „suskilusią reformatų bažnyčia“ apie „tai, jog į ją neįleidžiami tikintieji“. Tuo pat metu tie patys asmenys, siekę užimti bažnyčios pastatą Biržuose, pusvelčiui pardavinėjo evangelikų reformatų bažnytinį turtą Vilniuje. Biržų ir kitų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų tikintieji bažnyčią apsaugojo beveik tris mėnesius budėdami joje dieną ir naktį. Bažnyčia iniciavo teisinius procesus, kuriais buvo areštuotas jau parduotas turtas Vilniuje, patraukti atsakomybėn įtariamieji asmenys, jiems pradėta baudžiamoji byla. Per penkerius prabėgusius metus daug pasikeitė. Šiandien pasaką apie „suskilusią reformatų bažnyčią“ tik teismuose tebeseka įtariami bažnytinio turto grobstymu Algimantas Kvedaravičius ir Dalia Liaukevičienė…

Šeštadienį, birželio 25 dieną į bažnyčia susirinko dvasininkai, kuratoriai ir delegatai bei svečiai. Pirmąją Sinodo sesiją atidarė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Sinodo mandatų komisijai pranešus apie atvykusią absoliučią daugumą Sinodo sprendžiamojo balso teisę turinčių dalyvių, Sinodas pradėjo darbą. Buvo išrinkta 2016 metų Sinodo vadovybė – Sinodo direktoriaus pareigas pirmą kartą Sinodo istorijoje buvo išrinkta moteris - Sinodo kuratorė dr. Renata Bareikienė. Sinodo cenzoriumi - kun. Rimas Mikalauskas bei sekretoriumi - kun. Raimondas Stankevičius. Sinodo vicedirektoriaus pareigas eina generalinis superintendentas. Po Sinodo vadovybės rinkimų Sinodą sveikino atvykę svečiai iš broliškų Lietuvos ir užsienio evangelinių bažnyčių. Liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimą perskaitė kun. Reinholdas Moras, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vardu Sinodą pasveikino šios bendrijos vyriausiasis dvasininkas Gabrielius Lukošius. Sveikinimus nuo Amerikos jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios perdavė šios Bažnyčios kunigas Neal Mathias. Po sveikinimų nuo Bažnyčios atstovų, Sinodą pasveikino Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, kuris sykiu atvežė pasveikinimą nuo Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus. Jo sveikinimo žodį perskaitė Biržų-Kupiškio apygardoje išrinktas Seimo narys Aleksandras Zeltinis ir taip pat perdavė sveikinimo žodžius nuo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnės Irenos Šiaulienės. Pasidžiaugė, jog jos pastangų dėka ateinantieji 2017 metai Seime buvo patvirtinti Reformacijos paminėjimo metais. Savo ruoštu, atsakydamas į valstybės aukštų svečių pasveikinimus generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas padėkojo ministrui ir Seimo nariui Aleksandrui Zeltiniui, pabrėždamas, jog jokia kita vyriausybė taip konstruktyviai ir geranoriškai nebendradarbiavo sprendžiant Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai opius klausimus. Šios socialdemokratų vadovaujamos vyriausybės kadencijos metu buvo sudaryti bendradarbiavimo susitarimai su Krašto apsaugos, Sveikatos ir netrukus - su Vidaus reikalų ministerijomis, ruošiamas susitarimas su Vyriausybe. Kitose, ankstesnėse vyriausybėse pasitaikydavo geros valios asmenų, tačiau šioje socialdemokratų vadovaujamoje vyriausybėje yra darbais įrodyta pagarba ir dėmesys Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios interesams, išspręsti ir sprendžiami keletą dešimtmečių vilkinti Bažnyčiai svarbūs klausimai. Bažnyčios vadovybė viliasi, jog ši vyriausybė bus pajėgi išspręsti sovietmečiu nusavintų evangelikų reformatų bažnyčių Kaune ir Kėdainiuose klausimą, jas sugrąžinant teisėtam savininkui - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui.

Sinodą taip pat raštu pasveikino Vokietijos Lippės krašto Bažnyčios vadovybė, Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios JAV Kolegijos vadovai kun. diakonė Erika Brooks ir dr. Paulius Slavėnas, Sinodo kuratoriai dėl ligos ar kitų aplinkybių negalėję atvykti ir dalyvauti Sinode - kun. dr Kęstutis Daugirdas, kun. Tomas Sakas, kuratorius, ilgametis Sinodo direktorius kuratorius Donatas Balčiauskas, kuratorė ir garb. kuratorė Aleksandra Balčiauskienė, kiti kunigai ir kuratoriai.

Išklausęs sveikinimus Sinodas patvirtino savo suvažiavimo darbotvarkę ir pradėjo darbą. Per penkias sesijas Sinodas priėmė 22 bažnytinės teisės aktus ir priminimus, kurie įregistruoti kanonų - 19 ir 13 memorialų įrašais.

Svarbiausi šių metų Sinodo nutarimai - išrinkta ateinančiai trijų 2016-2019 metų kadencijai Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, juo vėl buvo išrinktas kun.Tomas Šernas, o jo pavaduotojo, vicesuperintendento pareigas eis kun. Raimondas Stankevičius.

Išrinkta naujos sudėties Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Į ją išrinkti - prezidentu kuratorius Nerijus Krikščikas (Vilnius), viceprezidentu kun. Rimas Mikalauskas (Biržai), pasaulietiniais nariais - kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas (Panevėžys), kuratorė Danguolė Kairienė (Biržai), kuratorius Holger Lahayne (Šiauliai), kun. Tomas Šernas (Vilnius), kun. Raimondas Stankevičius (Vilnius) ir kun. Sigita Veinzierl (Nemunėlio Radviliškis). 

 Išrinkta Sinodo revizijos komisija: Kurt. Giedrius Vaitiekūnas, Rita Daugienė, Danguolė Juršienė, Dalė Žylienė ir Vyda Gasiūnienė.  

Sinodas pritarė susitarimams dėl bendradarbiavimo su Lippės krašto Bažnyčia ir Krikščionių Bažnyčių bendrija „Tikėjimo žodis“. Patvirtino katecheto Neilo Čijunsko atleidimą iš tarnystės jo paties prašymu, metams išleido akademinių atostogų kun. Tomą Saką, generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną patvirtino Klaipėdos ir Kauno evangelikų reformatų parapijų administratoriumi. Sinodas priėmė nutarimą nepritarti Pasaulio reformuotų bažnyčių sąjungos vykdomojo komiteto iniciatyvai prisijungti prie 1999 metais Pasaulio Liuteronų sąjungos ir Romos Katalikų sutarimui dėl išteisinimo doktrinos. Patvirtino vadovybių ir komisijų pranešimus, diakonijos įstaigų ataskaitas, patvirtino vaikų namų „Vaiko užuovėjos“ ateinančių metų veiklos planus. Priėmė kitus sprendimus dėl bažnytinio turto administravimo, patvirtino kan. V- 2007 Dvasinės tarnystės nuostatų papildymą, kuriuose išskyrė katecheto t.y. bažnyčios tarnautoją  Žodžio mokyme ir diakoną - bažnytinį tarnautoją gailestingumo ir ūkiniuose surinkimo patarnavimuose.

 Kitų metų eilinis Sinodo suvažiavimas vyks 2017 metų birželio 24-25 dienomis, vieta - Biržų evangelikų reformatų bažnyčia.

Sinodas eilinio 2016 metų suvažiavimo darbą pabaigė sekmadienio iškilmingomis pamaldomis švęsdamas Viešpaties Vakarienę ir paskelbė priimtus Sinodo aktus. Po pamaldų visi buvo pakviesti į parapijos kiemelyje vykusią agapę. Sinodas dėkoja Biržų evangelikų reformatų parapijai, sinodo organizaciniam vadovui, rėmėjams: Uždarai akcinei bendrovei „Rinkuškiai“ paaukojusiems geriamo vandens; uždarai akcinei bendrovei „Biržų duona“ pavaišinusiems Sinodo dalyvius ir svečius biržietiškais kepiniais; Biržų muziejui „Sėla“ sudariusiems galimybę po pietų keliose sesijose posėdžiauti kunigaikščių Radvilų tėvonijos tvirtovėje, tačiau modernioje Arsenalo salėje ir informaciniam rėmėjui laikraščio redakcijai „Biržiečių žodis“.

InfoRef.LT

 

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas