Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformatų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas - Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas - dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose - tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje. Renka 3 metų kadencijai Konsistoriją ir generalinį superintendentą.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko į eilinį 2019 metų suvažiavimą Biržuose įprastu metu – savaitgalį, prieš Jonines, birželio 22 dieną.

Sinodo suvažiavimo išvakarėse Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje suskambo vargonų muzika. XIX amžiaus vargonus meistriškai prakalbino profesorius dr. William Bates. Vargonų muzikos meistras dr. William Bates atvyko į Lietuvą savaitę prieš Sinodo suvažiavimą ir surengė evangelikų reformatams bažnytinės muzikos kursus, koncertavo Vilniuje, Kaune.

Read more ...

Gražina DAGYTĖ 

Bir­že­lio 22-23 die­no­mis Bir­žuo­se vy­ko kas­me­ti­nis Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das, ku­ria­me da­ly­va­vo re­for­ma­tų si­no­da­lai: dva­si­nin­kai, pa­sau­lie­ti­niai ku­ra­to­riai, Si­no­do gar­bės ku­ra­to­riai, pa­ra­pi­jų de­le­ga­tai, sve­čiai.

Su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se – var­go­nų mu­zi­kos vir­tuo­zo kon­cer­tas

Read more ...

Džiaukis iš širdies Viešpačiu, Jis suteiks Tau, ko trokšta tavoji širdis.... /Ps 37,4/

Birželio 22-23 d. Biržuose vyko Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. Šiais metais jis buvo rinkiminis, pateikęs eiliniams reformatams nemažai staigmenų.

Read more ...

Biržuose birželio 22-23 dienomis renkasi Lietuvos evangelikų reformatų  Sinodas. Tai aukščiausia Bažnyčios demokratinė valdymo institucija. Sinodo metu bus svarstomi įvairūs svarbūs klausimai ir renkama Bažnyčios vadovybė, kurią sudaro ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai.

Šiais metais sukanka 100 metų, kaip Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas pirmąkart įvyko atkūrus Lietuvos valstybę. Sinodo išvakarėse, penktadienį vyks vargonų muzikos virtuozo Dr.William H.Bates iš Jungtinių Amerikos Valstijų, koncertas. Dr.Bates yra koncertavęs garsiausiose katedrose, kaip antai Noterdamo.

Read more ...

Birželio 23–24 dienomis Biržuose rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Sinodas – aukščiausia demokratinė Bažnyčios vadovybė. Sinodo susirinkimai vyksta kasmet, jų metu susirinkę parapijose išrinkti atstovai kartu su kuratoriais ir dvasininkais sprendžia svarbiausius visos Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios  klausimus.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas