Artėja 373-sis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas

Liko savaitė iki Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinio 373-jo suvažiavimo Biržuose. Birželio 25 dieną, šeštadienį, nuo 9 valandos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje rinksis ir vyks registracija Sinodo dalyvių: dvasinių ir pasaulietinių kuratorių, parapijų delegatų, svečių iš arti ir užsienio. Sinodo sesijas gali stebėti visi norintys, išskyrus atvejus, kuomet skelbiami uždari posėdžiai. Sinodo Sinodas bus atidaromas pamaldomis 10 valandą.

Po pamaldų prasidės pirmosios Sinodo sesijos – posėdžiai, kuriose pirmiausia yra išrenkama ir patvirtinama naujos kadencijos Sinodo vadovybė – direktorius, renkamas vienerių metų kadencijai iš pasaulietinių kuratorių, jis pirmininkauja posėdžiams. Vicedirektorius nėra renkamas, nes jas pagal pareigas eina generalinis superintendentas. Į Sinodo prezidiumą dar yra išrenkami iš dvasininkų Sinodo sekretorius ir cenzorius – dvasininkas, kuris privalo stebėti, kad posėdžiai ir juose priimami sprendimai atitiktų Dievo Žodžio mokymą ir bažnytinės teisės normas. Nors skelbiama, kad šis - 373-sis Sinodo suvažiavimas yra eilinis, tačiau jis šiemet dar vadinamas elekciniu (rinkiminiu). Jame bus perrenkama Bažnyčios vadovybė ir suteikiami įgaliojimai  ateinantiems 3 metams: Bažnyčios vyriausio dvasininko – generalinio superintendento (vyskupo pareigos), Konsistorijos prezidento ir jos narių, kurių pusę sudaro dvasininkai ir pusę pasaulietinių tikinčiųjų. Konsistorija atstovauja  Sinodui laikotarpyje tarp Sinodo eilinių ir neeilinių suvažiavimų. Sinode įprastai yra pateikiama pranešimai apie Bažnyčios vadovybės ir parapijų veiklą, sprendžiami ir patvirtinami svarbiausi ekonominiai reikalai, bažnytinės valios klausimai, dvasininkų pašaukimai ir jų misijos, pasaulietinių bažnytinių vadovų – Sinodo kuratorių pašaukimai.

Gegužės 21 dieną, likus mėnesiui iki Sinodo suvažiavimo, įvyko priešsinodonė sesija, joje buvo patvirtinta Sinodo suvažiavimo dienotvarkė, iškeltos kandidatūros į atsakingus bažnytinius postus. Į generalinio superintendento pareigas siūlomas antrai kadencijai kun. Raimondas Stankevičius, kita kandidatūra - Biržų ev. ref. parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Jis šias pareigas ėjo laikinai 2004 metais ir vėliau dvi kadencijas 2005-2010 metais. Į Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidento pareigas siūlomi, iki šiol dvi kadencijas Konsistorijai vadovavęs kuratorius Nerijus Krikščikas bei kuratorius Giedrius Vaitiekūnas, ėjęs Sinodo Revizijos komisijos vadovo pareigas. Sinode bus taip pat renkama Sinodo Revizijos komisija, jos pirmininkas, bus atnaujinta ir papildyta Sinodo Mandatų komisija. Sinodui pateikta kandidatūra į dvasininkus Varšuvoje veikiančios ir Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui priklausančios evangelikų reformatų bendruomenės nario, teologijos dr. Dariusz Brycko, pašaukti jį eiti katecheto pareigas minėtoje bendruomenėje. Jei bus priimtas palankus sprendimas, bus paskirta dvasininko ordinacija, per iškilmingas Sinodo pamaldas – sekmadienį, birželio 26 dieną. Sinodo pamaldose bus taip pat švenčiama Viešpaties Vakarienė, po pamaldų – agapė parapijos namų kiemelyje. Kviečiame visus tikinčiuosius pamaldose Jėzaus Kristaus vardu kartu pašlovinti Dievą, po pamaldų susirinkti agapėn, neformaliam pabendravimui ir paskanauti tradicinės Biržų šaulių virtos košės.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376