Lietuvos valstybė ir jos institucijos išgyveno savo pakilimus ir nuosmukius, žlugimus. Lietuvos valstybės teritorija keitėsi arba joje šeimininkavo kitų valstybių galybės. Šios, vėl gi, iškildavo ir žlugdavo. Žemėje, kurioje šiandieną galioja Lietuvos Respublikos įstatymai, galime atrasti mažiau nei dešimt institucijų, kurios veikė ir tebeveikia šioje teritorijoje nuo Didžiųjų kunigaikščių Gediminaičių dinastijos laikų. Viena iš jų - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia. Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji institucinė vadovybė - Sinodas veikia nuo 1557 metų. Per šimtmečius Sinodas susirinkdavo įvairiose vietose, daugiausia - LDK Sostinės mieste Vilniuje. Nuo 1920 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų eilinių suvažiavimų vieta - Biržų evangelikų reformatų bažnyčia, o laikas - Joninės. Kas metai Sinodas susirenka į eilinius suvažiavimus, o poreikiui iškilus - į neeilinius posėdžius. Per 458 metus Sinodas kas metai rinkosi į savo eilinius ar neeilinius suvažiavimus, išskyrus karų ir epidemijų metus. Ilgiausios pertraukos - nuo 1945 iki 1956 ir nuo 1958 iki 1987 metų. Svetima valstybė neleido veikti krikščioniškam Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui. Juk originalus jo pavadinimas lotynų ar lenkų kalbose skambėjo nedviprasmiškai - "Unitas Lithuaniae" arba "Jednota Litewska" ir reiškė ne ką kitą, kaip protestantų Lietuvos Sinodą. Nepaisant draudimų, minėto Sinodo priimti Bažnyčios teisiniai aktai nenustojo veikę, Bažnyčia gyvavo ir varge vykdė savo misiją. Iki 1990 metų buvo išlikusios tik 5 evangelikų reformatų bendruomenės Biržų krašte.

 

Sinodo suvažiavimo atidarymo pamaldose 2015 metų birželio 20 dieną, po Lietuvos generalinio superintendento pamokslo (pagal Mt 6,25-34), buvo perskaitytas kunigaikštytės Liudvikos Karolinos Radvilaitės laiškas Sinodui, parašytas 1689 metais. Jame nuskambėjo žodžiai: "Patyriau, kad garbingi Ponai, įprastą laiką generaliniam Sinodui - Dievo garbės ir Jo Bažnyčios reikalams aptarti, jau paskyrėte. [...] Jei Dievo Žodžiu nebus rūpinamasi, tai galingasis Viešpats savo tiesos galybe, pagaliau atims savo šventąjį Žodį ir, vietoj Jo, į pamokslininkų lūpas duos įvairius pasakojimus apie visokius išradimus...." Nepaisant prabėgusių šimtmečių, šis balsas iš praeities liudija apie žmogišką silpnybę, polinkį į pasaulietines gudrystes, prisitaikymą prie pasaulio ir jo išminties, o ne Dievo Žodžio mokymo. Nuo šių metų vėl atgaivinta tradicija šį Lietuvos didikų, ištikimų evangelinės Bažnyčios globėjų, paskutinės palikuonės rašytą laišką perskaityti Sinodo atidarymo pamaldose. Dievo Žodis, išgyventas daugelio kartų gyvenimo patirtimi, Viešpaties Surinkimo liudijime - brangiausias mūsų šalies turtas. Juo palaistytas žmogus bus gyvas per amžius. Jį gerbianti visuomenė, Valstybė bus palaiminta. Varguose ir džiaugsmuose. Ištvers, iki ateis Išganytojas. Viešpaties Dievo, šventoje Trejybėje garbei ir Kristaus Surinkimo ugdymui Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas vėl meldėsi, šlovino Dievą giesmėmis ir Viešpaties šventos Vakarienės šventimu, klausė Dievo Žodžio ir dirbo Biržuose.

Šiemet eiliniame Sinodo suvažiavime dalyvavo absoliuti dauguma sprendžiamąją balso teisę turinčių sinodalų: iš 32, atvyko 30. Jie atstovavo visoms Bažnyčios institucijoms, įskaitant ir 14 oficialiai Lietuvoje veikiančių parapijų. Po Sinodo suvažiavimo atidarymo pamaldų buvo išrinkta Sinodo vadovybė vienerių metų kadencijai. Vyriausiu Sinodo pareigūnu - direktoriumi - išrinktas kuratorius Donatas Balčiauskas, sekretoriumi - kun. Raimondas Stankevičius ir cenzoriumi kun. Rimas Mikalauskas. Sinodo vicedirektorius - nerenkamas, šias pareigas eina generalinis superintendentas t.y. Sinodo 3 metų kadencijai 2013 m. išrinktas kun. Tomas Šernas. Pirmojoje Sinodo sesijoje buvo išklausyti atvykusių svečių ir perskaityti sveikinimai Sinodui, atsiųsti raštu. Sveikinimus Sinodui nuo Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus perdavė Biržų-Kupiškio rinkiminėje apylinkėje išrinktas Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Raštu Sinodą pasveikino Panevėžyje išrinktas Seimo narys Povilas Urbšys. Sveikinimus ir Dievo palaiminimo Sinodui linkėjo Lietuvių evangelikų reformatų Bažnyčios JAV vadovai - Sinodo kolegijos prezidentas Dr. Paulius Slavėnas ir diakonė Erika Brooks. Sveikinimus perdavė Lietuvos Bažnyčių vadovai: nuo Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimus perdavė kun. Juozas Mišeikis, nuo Krikščionių bendrijos "Tikėjimo žodis" sveikino šios Bažnyčios Vilniaus bendruomenės dvasinis vadovas Darius Širvys, laišku pasveikino Klaipėdos "Miesto Bažnyčios" evangelinės bendruomenės dvasinis vadovas Saulius Karosas. Sinodą taip pat pasveikino Vokietijos, JAV broliškų bažnyčių atstovai, kiti kuratoriai ir dvasininkai. Išklausęs sveikinimus Sinodas patvirtino savo suvažiavimo darbotvarkę ir pradėjo darbą. Per dvi dienas, šešiose sesijose Sinodas priėmė 31 bažnytinės teisės aktą, kurie įregistruoti 13-kos kanonų ir 18-kos memorialų įrašais. Kanonai yra skelbiami viešai, memorialai - skirti vidiniam Bažnyčios naudojimui, tačiau gali būti viešinami, bažnytinei vadovybei pritarus.

2015 metų Sinodo aktuose - įrašai apie generalinio superintendento, Konsistorijos prezidento, Sinodo Revizijos komisijos, bažnytinių institucijų ir organizacijų priimtas ataskaitas. Iš jų įsimintini VšĮ "Vaiko užuovėja" vaikų namų Medeikiuose, Biržų r. direktorės Daivos Janonienės bei VšĮ "Krikščioniškas vaikų darželis", veikiančio Vilniuje, Pilaitės rajone, direktorės Džiuljetos Stankevičienės pranešimai. Sinodas patvirtino 2015 metais pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą su LR Krašto apsaugos ministerija. Paskirtos dvasininkų misijos šiam ir pernai pasirašytam su LR Sveikatos apsaugos ministerija susitarimams įgyvendinti: kun. Raimondas Stankevičius kuruos tarnystę sveikatos apsaugos institucijose, o kun. Rimas Mikalauskas - krašto apsaugos.
Priimti sprendimai dėl Bažnyčios institucijų. Atliktos Kanono VI-2012, Sinodo kuratorių nuostatų pataisos, pagal kurias visiems Sinodo kuratoriams grąžinamos sprendžiamojo balso teisės Sinodo suvažiavimuose - tuo praplečiama Sinodo sudėtis. Kanonu XI-2015 įregistruotas Sinodo sprendimas atkurti bažnytinį teismą - Sinedrioną bei priimti šios bažnytinės institucijos veikimo nuostatai. Pagal juos išrinkti 5 bažnytinio teismo nariai. Bažnytinis teismas, kaip atskira bažnytinė institucija veikė iki 1924 metų, kada buvo reorganizuotas, įjungtas į Sinodo darbą, uždarų posėdžių forma. Sinodas pripažino atskiros bažnytinio teismo institucijos dabartinį poreikį tiek Bažnyčios vidiniams iššūkiams spręsti, tiek geriems ir aiškiems Bažnyčios su valstybe santykiams išlaikyti. Sinodalai patvirtino Konsistorijoje priimtą tarptautinio bendradarbiavimo sutartį su Asocijuota Reformatų Presbiterijonų Bažnyčia Amerikoje. Pagal šią sutartį jau šių metų liepos mėnesio pabaigoje į Lietuvą misijinei tarnystei atvyksta kun.dr. Frankas Van Dalenas su žmona Emili. Per ateinančius dešimtį metų jis, kartu su kitais Lietuvos evangeliku reformatų dvasininkais, tarnaus Lietuvos evangelikų reformatų parapijose.

Išrinktas ir iškilmingose Sinodo suvažiavimo uždarymo pamaldose įvestas naujas Sinodo kuratorius, vilnietis inžinierius Nerijus Krikščikas. Ne vienerius metus jis jau ėjo Konsistorijos nario-pasauliečio pareigas. Sinodas absoliučia balsų dauguma patvirtino Kuratorių kolegijos jam suteiktą rekomendaciją, atsižvelgė į jo nuoširdžią savanorišką tarnystę Bažnyčioje ir gerai išlaikytą patikrinimo egzaminą priešsinodinėje sesijoje 2015 metų gegužės 23 dieną Biržuose. Sinodas, įvertindamas ilgametę tarnystę Sinodo kuratorių pareigose ir nuopelnus Bažnyčiai, suteikė garbės kuratorių vardus ir teises biržietėms kuratorėms Aleksandrai Balčiauskienei ir Palmyrai Krikščiukienei.

Kiti bažnytinės teisės aktai skirti patvirtinti jau priimtus Konsistorijos sprendimus, patvirtintos ilgalaikės bažnytinio turto nuomos sutartys, pavedimai Konsistorijai spręsti per ateinančius metus. Sesijų pabaigoje Sinodas patikslino kanoniškai patvirtintą Joninių metu vykdomų eilinių Sinodų susirinkimų datą, atsižvelgdamas į savaitės dienas. Kitų metų patikslinta eilinio suvažiavimo data: 2016 metų birželio 24-26 dienomis, vieta - Biržų evangelikų reformatų bažnyčia. Po metų Sinode bus renkama nauja Bažnyčios vadovybė, suteikiami 3 metų įgaliojimai – Konsistorijai ir generaliniam superintendentui.

InfoRef.lt - Reformatų spaudos tarnyba

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas