DELEGATŲ į 373-ią SINODĄ RINKIMAI PARAPIJOSE

Kauno ev. reformatų parapija 2022 m. vasario 22 d.  įvykusioje metinėje ataskaitinėje Sesijoje sinodalais išrinko parapijos valdybos pirmininkę Eglę Grucytę, Sinodo lektorių Kaune Dainių Jaudegį ir misionierių kun. Franką van Daleną. Jei kuris iš jų negalės važiuoti į Sinodą Biržuose, pavaduos kandidatai Žydrūnas Pavinkšnis ar Dominykas Šukys. Sinodo darbe dalyvaus ir kurat. Merūnas Jukonis.

Panevėžio ev. reformatų parapija kovo 27 dieną po pamaldų, kurias laikė katechetas Holger Lahayne, įvykusioje parapijos sesijoje delegatais į 2022 metų Sinodą Biržuose išrinkti Agnė Baltušytė ir Donatas Skiauteris, kandidatėmis – Laima Juodgudytė ir Irena Skiauterytė. Sinodo darbe dalyvaus ir panevėžietis kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas.

Biržų ev. reformatų bažnyčioje balandžio 24 d. po pamaldų įvyko parapijos sesija.  Išrinkti delegatai 373-jo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo 2022/2023 metų kadencijai: Jūratė Duderienė, Vilius Čiapas, Tomas Balinskas,  Rita Marinskienė, Reda Trečiokaitė. Kandidatais į Sinodo delegatus išrinkti: Jūratė Trečiokienė ir Kęstutis Vegys

Be parapijos delegatų Sinode, priimant sprendimus, sprendžiamojo balso teisę nuo Biržų parapijos turi ordinuoti dvasininkai ir Sinodo išrinkti pasaulietiniai kuratoriai: kun. Rimas Mikalauskas ir kurat. Danguolė Kairienė.

Papilio ev. reformatų bažnyčioje balandžio 24 dieną įvykusioje parapijos sesijoje išrinkta į Sinodo suvažiavimą delegate Jūratė Čepukienė,  kandidatais Alis Pavilonis ir Arturas Zablackas.

Vilniaus ev. reformatų parapijos sesijoje balandžio 24 d. delegatėmis atstovauti parapijai 373-jo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime 2022/2023 metų kadencijai išrinktos: Dalija  Gudliauskienė, Danguolė Juršienė, Ingrida Basijokienė. Kandidatėmis  į Sinodo delegates išrinktos: Laura Stanislovaitienė ir Džiuljeta Stankevičienė. Be jų, į Sinodą važiuos sprendžiamojo balso teisę turintys pasaulietiniai kuratoriai: Donatas Balčiauskas, Renata Bareikienė, Nerijus Krikščikas, Giedrius Vaitiekūnas bei dvasininkai, reziduojantys Vilniuje, gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius, vicesuperintendentas parapijos klebonas kun. Tomas Šernas ir katechetas Holgeris Lahayne.

Nemunėlio Radviliškio ev. reformatų parapijoje gegužės 1 d. vyko sesija, kurios metu buvo išrinkti atstovai į eilinį 2022 m. Sinodą: delegatas Imantas Pavinkšnis, kandidatė Emilija Šarvienė. Sinodo darbe dalyvaus ir N.Radviliškio administratorė kun. Sigita Veinzierl bei kurat. Valerija Kubiliūnienė.

Švobiškio reformatai gegužės 1 d. po pamaldų parapijos sesijoje išsirinko delegatu Darių Balinską, kandidatais - Svetlaną Rauktienę ir Lidiją Sukauskienę.

Kėdainių ev. reformatų parapija gegužės 15 d. po pamaldų bažnyčioje įvykusioje sesijoje delegatu į Sinodą buvo patvirtintas Valdybos pirmininkas Ramūnas Šeliakas, o kandidate, jei delegatas negalėtų, – vargonininkė Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė. Sinodo suvažiavime kuratoriaus teise turėtų dalyvauti ir Algimantas Dagys.

Šiaulių ev. reformatų parapija gegužės 22 d. po pamaldų sesijoje delegate į Sinodą išsirinko Reginą Aukščionienę, kandidatu – Romualdą Prascevičių.

Išvardyti parapijų atstovai – delegatai, dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai susitiks, jei tokia Dievo valia, 2022 m. birželio 25-26 dienomis Biržuose,  Reformatų bažnyčioje rimtam, atsakingam darbui, numatys Lietuvos Reformatų Bažnyčios veiklos gaires, išsirinks bažnytinę vadovybę 2023-2025 metų kadencijai.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376