375-asis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas

1 Džiūgaukite, teisieji, VIEŠPATYJE;dera, kad dorieji jį šlovintų.
2 Šlovinkite VIEŠPATĮ lyra, skambinkite jam dešimtstyge arfa.
3 Giedokite jam naują giesmę, grokite, kiek galite, džiugiai šūkaudami.
4 Juk VIEŠPATIES žodis tiesus, visi jo darbai patikimi.
5 Jis myli, kas teisu ir teisinga;ištikimosios VIEŠPATIES meilės kupina žemė. 

Šiais 33-os psalmės žodžiais Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas pradėjo 375-ojo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo atidarymo pamaldas 2024 metų gegužės 25-ąją dieną.

Nuo šių metų Sinodų eiliniai suvažiavimai šaukiami jau anksčiau nei ankstesniųjų metų Šventosios Trejybės savaitgalį, o ne per Jonines kaip būdavo tarpukario laikais ir iki pat 2023-jų.

2024 metų Sinodo atidarymo pamaldoms presbiterijoje išsirikiavo ir pamaldas laikė aštuoni dvasininkai: 5 kunigai ir  3 katechetai.

Po pirmosios (250-osios) giesmės Aukščiausiasis, Tau aš giedosiu. kun. Sigita Veinzierl kreipėsi į Viešpatį Atgailos malda. Po 290-osios atgailos giesmės O Dieve, kurs mus širdį katech. Dainius Jaudegis perskaitė Dievo malonės Žodį iš Laiško efeziečiams III-io skyriaus 4-10 eilutes. Tikėjimo išpažinimą skaitė katech. Holger‘is Lahayne.

Sinodą priėmusios Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas sveikino visus susirinkusius dalyvius – kuratorius, sinodalus, svečius – ir pranešė apie Sinodo posėdžių vyksiančius renginius, pristatė Vaikų dieninės stovyklos dalyvius, jos direktorę Danutę Nindriūnaitę ir stovyklai talkinsiančius iš Estijos atvykusius metodistų kunigą Andrus Kaask ir jo žmoną diakonę Jeleną Kaask. Būsimi stovyklautojai pasveikino į Biržų bažnyčią Sinodo atidarymo pamaldoms susirinkusius tikinčiuosius ir svečius giesmele Nuo ryto aušros... Su stovyklautojais dirbo ir Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios varpininkas Vidmantas Kuprevičius. Stovyklautojai buvo išlydėti 76-ąja giesme Ateik į širdį mano.

Po giesmės į sakyklą pakilo gen. superintendentas kun. R. Stankevičius, sveikino 375-ojo Sinodo suvažiavimo dalyvius ir svečius, prašė Dievo palaimos, Jo malonės dovanų, remdamasis Laiško romiečiams žodžiais: Meilė tebūna neveidmainiška... Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile... (Rom 12,9-13), kvietė susikaupti rimtiems darbams, kad posėdžiuose vyrautų pagarba, tolerancija, pirmiausia, kad būtų atiduota Garbė Dievui. Gen. superintendentas išvardijo prieš 387 metus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Didžiosios Lenkijos ir Mažosios Lenkijos evangelikų reformatų provincijų sudarytoje Gdansko Agendoje (1637 m.), surašytus Sinodo tikslus, nepraradusius aktualumo ir šiandien.

Pirmuoju  – Sinodas buvo įpareigotas siekti broliško sutarimo ir bendrystės atnaujinimo. Šis sutarimas turėtų bujoti ne tik Sinodo suvažiavime, Konsistorijos ar kuratorių, dvasininkų sesijose, bet ir kiekviename Kristau surinkime –  kiekviename tikėjimo brolyje ar sesėje.

Antras tikslas  – Visapusiška paguoda, mokymas, perspėjimas ir sutvirtinimas VIEŠPATYJE. Labai svarbu ir prasminga, kaip jau minėta, ką bedarytume pasitikėti ir pavesti viską Viešpačiui. Ir šis augimas, tvirtėjimas turi būti vis primenamas, atnaujinamas, auginamas, ką Agenda ir nurodo. Taip pat ir mokymas bei perspėjimas – kaip apie Dievo Žodžio universalumą ir apaštalas Paulius moko, kad visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.

Tuomet jau trečiuoju Sinodo tikslu Agenda primena ir apie tai, kad reikalingas savivaldos geras pataisymas, atnaujinimas ir šventos drausmės – krikščioniškos atsakomybės pareikalavimas, jei kas iš Kelio kryptų. Šiame paraginime turime pripažinti, – pabrėžė generalinis superintendentas,  kad sugebame išsikelti sau tikslus, taip pat dažnai žinome kaip tai padaryti, tačiau vykdyti, daryti – nebesugebame, neberandame laiko, jėgų, sveikatos – o jei neieškant pasiteisinimų – pritrūksta atsakomybės. Visada melskime Dievo, kad neleistų mums pamiršti krikščioniškos atsakomybės, įsipareigojimų, pažadų.

Ketvirtasis tikslas – vėl apie atsakomybę, drausmę ir tvarką. Dievas ne tik maloningas, mielaširdingas, atlaidus, Dievas yra ir tvarkos Dievas, ir iš mūsų Jis reikalauja tvarkos ir neapkenčia nuodėmės, todėl šis Sinodo tikslas, tikriausiai, pats nemaloniausias, bet irgi labai reikalingas – Dėl pašalinimo iš bendrystės tų, kurie nuo blogybių neatsitraukia, bei atgailaujančiųjų brolių priėmimas bendrystėn.

Pagaliau, išsprendę nemalonius drausmės ir griežtus atsakomybės klausimus, galime pereiti prie, tikriausiai, labiausiai malonaus Sinodo tikslo Ordinacijos. Labai tikiu, kad ir šio Sinodo metu mes visi patirsime šią Viešpaties malonę ir džiaugsmą, – sakė aukščiausias Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios dvasininkas.

Šeštasis Sinodo tikslas mus nuleidžia iš padebesių – iš Sinodo aukštybių – prie svarbiausių bažnytinių klausimų ir sprendimų, ir sako, kad turime kalbėti ir spręsti klausimus  dėl bendrų reikalų Viešpaties surinkimuose (parapijose). Dievui nėra per sunkių darbų, kaip ir mums atrodančių, nereikšmingų klausimų. Sinodas yra taip pat ir ta vieta, kur sprendžiame parapijų klausimus, jei jos negali su tuo susidoroti pačios.

Tikėjimo namiškiams, pirmiausia sinodalams, ir tiems, kurie patarnauja, kad suvažiavimas vyktų sklandžiai, kun. R. Stankevičius linkėjo darnaus darbo, pasitikėjimo Dievo vedimu, Dvasios ramybe ir Jėzaus Kristaus meile ir, kaip apaštalas Paulius ragina šiandienos skaitinyje: Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. (Rom 12,1) Amen

Generaliniam superintendentui paliekant sakyklą, surinkimas, giedodami 81-ąją giesmę Šventoji Dvasia, eikš pas mus, prašė Šv. Dvasios vedimo Sinodo darbe.

Už Viešpaties Stalo sustoję kunigai R. Mikalauskas, R. Stankevičius, S. Veinzierl meldė Dangiškąjį Tėvą pagalbos, vedimo šio Sinodo darbui, kad dalyviai girdėtų Viešpaties Žodį ir priimtų tinkamus sprendimus Dievo jiems patikėtai Bažnyčiai valdyti, Jo garbei gyventi, prašė Jo sava Šventąja Dvasia laiminti, stiprinti Sinode dirbančius, kad Viešpaties Garbė šviestų pasauliui iš Biržų šventovės. Visi kartu meldėsi Tėve mūsų malda.

Generalinis superintendentas kun. R. Stankevičius paskelbė 375-ąjį Sinodo suvažiavimą atidarytu – Viešpats telaimina visus! 

Jau nuo senų laikų (nuo XVII a.) priimta, kiekvieno Lietuvos Vienetos Sinodo darbas pradedamas perskaitant kunigaikštytės Liudvikos Karolinos Radvilaitės, Brandeburgo margrafės, daugelio ano laiko reformatų bažnyčių globėjos ir fundatorės Laiškas generaliniam Lietuvos Evangelikų Reformatų Sinodui, rašytas Neuburge 1689 metų gegužės 25 d. Jį perskaitė kun. Sigita Veinzierl.

Sinodo atidarymo pamaldos baigtos vicesuperintendento kun. R. Mikalausko Aaroniškuoju palaiminimu bei paskutine 170-ąja giesme Duok būt tavais ir likti, kurią visi giedojo stovėdami.

Po neilgos pertraukos Sinodo darbą pradėjo vicedirektorius ex officio  – generalinis superintendentas kun. R. Stankevičius, suteikdamas žodį Mandatų komisijos pirmininkę Astą Skeberdytę pavadavusiai Ingai Jasėnenei, kuri pranešė, kad į Sinodą atvyko 34-i sprendžiamojo balso teisę turintys Sinodo nariai: visi 8 dvasiniai ir 8 pasaulietiniai kuratoriai, 18 parapijų delegatų, atstovaujančių visoms Lietuvos ev. reformatų parapijoms, tame skaičiuje ir Varšuvos Lietuvos Vienetosreformatų parapijos delegatas Przemislaw Mac.

Sklandžiam Sinodo darbui renkamas Sinodo Direktorius ir pavaduotojas. Direktoriumi išrinktas vilnietis kurat. Nerijus Krikščikas, vicedirektoriumi pagal pareigas patvirtintas gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius.

Cenzoriumi 375-ame eiliniame Sinodo suvažiavime 2024-05-25 Biržuose išrinktas kun. Rimas Mikalauskas, Sinodo sekretore – kun. Sigita Veinzierl.

Atlikus būtinus procedūrinius veiksmus, pasveikinti sinodalus buvo suteiktas žodis svečiui iš Suomijos kunigui Joonas Laajanen. Raštu Sinodą sveikino JAV Čikagos evangelikų reformatų Kolegijos Prezidentas dr. Paulius Slavėnas ir kunigė - diakonė Erika Dilytė-Brooks, Vokietijos Lippės Evangelikų Bažnyčios ekumeninių ryšių vadovas Frank‘as Erichsmeier‘is bei viena iš Lietuvos Respublikos vadovų – Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Antroje Sesijoje buvo išklausytos ir patvirtintos generalinio superintendento kun. R. Stankevičiaus, Konsistorijos prezidento kurat. N. Krikščiko, Revizijos komisijos pirmininkės Danguolės Juršienės ataskaitos – pranešimai bei Sinodo buhalterės Redos Trečiokaitės finansinė ataskaita.

Buvo išklausyti ir Lietuvos evangelikų reformatų parapijų bei Sinodo įsteigtų įstaigų pranešimai ir ataskaitos: Biržų, Vilniaus, Papilio, Panevėžio, Švobiškio, Nemunėlio Radviliškio, Kėdainių, Kauno, Šiaulių ir Varšuvos Lietuvos Vienetos parapijų bei VšĮ Krikščioniškas vaikų darželis vadovės Dž. Stankevičienės.

Vienas reikšmingiausių priimtų kanonų buvo Kanonas II-2024 Apie misiją kunigo tarnystei. Dvasininkų sesijai pritarus (2024-04-18), Konsistorijoje išlaikius patikrinamąjį egzaminą ir gavus pritarimą (2024-05-14), Sinodui pripažinus tinkamą kompetenciją kunigo ordinacijai, katech. Holgerį Lahayne ordinuoti į kunigus. Gen. superintendentui pavesta atlikti ordinaciją per Sinodo iškilmingas pamaldas 2024 m. gegužės 26 d. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Kanonas įvykdytas. Naujai ordinuoto kunigo Holgerio Lahayne pamokslas iš Biržų bažnyčios sakyklos bus skelbiamas spaudoje.

Priimtas Kanonas III-2024, Apie misijas, kuriuo patenkintas kun. Tomo Šerno prašymas atleisti jį iš užimamų administracinių pareigų Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos parapijose, paliekant jį Jonavos reformatų parapijos administratoriumi ir Vilniaus parapijos II dvasininku.

Sekančiu Kanonu IV-2024 po ordinacijos kunigo tarnystei Holgeris Lahayne skiriamas Vilniaus reformatų parapijos klebonu.

Kanonu V-2024 suteikta katech. Dainiui Jaudegiui Sinodo dispensa (įgaliojimas) Viešpaties Vakarienės administravimui ir jis paskirtas Kauno evangelikų reformatų parapijos administratoriumi.

Kanonu VI-2024 kunigė Sigita Veinzierl paskirta Klaipėdos reformatų parapijos administratore.

Priimtas svarbus kanonas X-2024 apie  Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios narystę tarptautinėse organizacijose. Padėtas galutinis taškas, atsiribojant nuo Pasaulio reformatų bažnyčių bendrijos (toliau – WCRC, trumpinys nuo angliško pavadinimo: World Communion of the Reformed Churches). Ši tarptautinė bažnytinė organizacija nutolo nuo reformatų konfesinių išpažinimų. Lietuvos Bažnyčia jau daugiau nei dešimt metų nebesiunčia savo atstovų į WCRC tarptautinius renginius ir nemoka narystės mokesčių. „De facto Lietuvos Bažnyčia nebedalyvauja WCRC veikloje. Dvasininkų sesijose šia tema buvo ilgą laiką diskutuojama ir sutarta, kad narystė WCRC nebėra pagrįsta tikėjimo išpažinimo pagrindu. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, remdamasis aukščiau išvardintais faktais, priima sprendimą apie savo narystės nutraukimą WCRC tarptautinėje organizacijoje“ - skelbiama kanone.

Priimtas Kanonas XII-2024, kuriuo pripažįstame tikėjimo broliais ir sesėmis tuos, kurie savo tikėjimą yra patvirtinę (yra konfirmuoti) ne tik  Heidelbergo katekizmo (1563), Antrojo šveicariškojo išpažinimo (1566) ar Mažojo katekizmo (Vilnius, 1598; Kėdainiai, 1653), bet ir Belgiškojo išpažinimo (1561), Vestminsterio tikėjimo išpažinimo (1648) ir Vestminsterio trumpojo katekizmo (1647) pagrindu, laikome jų Konfirmaciją galiojančia ir jų Tikėjimo išpažinimą tinkamu narystei vietiniame Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios surinkime.

Tikėjimo broliai ir sesės, atvykę iš užsienio presbiterijonų ar reformatų Bažnyčių, pageidaujantys surinkimo (parapijos) nario teisėmis prisijungti prie Lietuvos ev. ref. Bažnyčios ir jos konkretaus vietinio surinkimo, į surinkimo narių sąrašą bus įtraukiami, kai bus supažindinti su vietinės bažnytinės savivaldos principais, pamaldų tvarka ir pasižadėję vietinio surinkimo vyresniesiems jų laikytis. Apie naujo asmens narystę vietiniame Surinkime, turi būti įrašas vietinio surinkimo vyresniųjų institucijos protokole. Dvasininkas sekmadienio pamaldose turi paskelbti apie naujai priimtuosius surinkimo narius. Šiuo sprendimu Bažnyčia sudaro sąlygas įsijungti į bažnytinį gyvenimą atvykstantiems tikintiems užsieniečiams iš giminingų reformatų ir presbiterijonų konfesijų ir dvasiškai turtingai gyventi Lietuvoje.

Pernai, 374-jame Sinodo suvažiavime, buvo nutarta sudaryti 2024 metų Bažnyčios nacionalinio lygmens biudžetą, už kurio paskaičiavimą būtų atsakingas Senjoratas, o jį patvirtintų Konsistorija. 375-sis Sinodo suvažiavimas 8-u memorialu patvirtino 2024 m. papildytą Sinodo biudžetą, kurį  š. m.  sausio mėn. patvirtino Konsistorija.

Sinodas, išklausė ir susipažino su LERB ir Suomijos Lahti reformatų parapijos bendradarbiavimo susitarimo tekstu, kurį pasirašė gen. superintendentas kun. R. Stankevičius ir Suomijos Lahti reformatų surinkimo ganytojas kun. J. Laajanen.

Buvo pakartotas 2021 m. memorialas (Mem. 13-2021): Apie paminklo Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams atminti eigą. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkui kurat. Donatui Balčiauskui pristačius paminklo statybos projektą, Sinodas išreiškė padėką kurat. Donatui Balčiauskui ir ragina parapijas bei parapijiečius aukoti paminklo Reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams atminti statybos reikmėms.

Paskutiniu kanonu XIII-2024 įvardinta ateinančių metų eilinio Sinodo suvažiavimo data: 2025 metų Šv. Trejybės savaitgalis – birželio 14-15 dienomis, Biržuose.

375-asis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodo suvažiavimas užbaigtas tradicine uždarymo pamaldų dalyvių bendra nuotrauka ant Biržų bažnyčios laiptų ir agapės bendryste parapijos kiemelyje.

InfoRef_LT

Ritos Jaudegienės nuotraukos:

 

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376