Prieš 25-erius metus

SVEIKINAME

Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentą

kun. RIMĄ MIKALAUSKĄ,

prieš 25–erius metus pasiryžusį tarnauti Lietuvos reformatams ir taip atvėrusį Reformatų Bažnyčiai naują gyvavimo etapą!

Būkite atsidavę VIEŠPAČIUI, savo Dievui, kaip esate buvę lig šios dienos <...> pats VIEŠPATS, jūsų Dievas, kovoja už jus, kaip jums pažadėjo. /Jozuės 23,8/

Prieš 25-erius metus

Prieš 25-erius metus – 1998 m. gruodžio 6 d. Kėdainiuose tarnystei Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje buvo ordinuotas teologijos mokslus baigęs Varšuvos krikščioniškos teologijos akademijoje evangeliškos teologijos magistras Rimas Mikalauskas.

1998 m. birželio 27-28 dienomis vyko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas Biržuose. Septynioms Lietuvos reformatų parapijoms atstovavo 57 delegatai. Sinodo pamaldose dalyvavo svečiai iš Belgijos. Sinodą telegramomis sveikino Pasaulinio Reformatų Bažnyčių Aljanso (WARC) generalinis sekretorius kun. dr. Milanas Opočensky‘s, Lietuvos reformatų išeivijoje Sinodo Kolegijos prezidentė Halina Dilienė ir pamokslininkas Jonas Gylys. Buvo priimtas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Statutas, sudarytos Revizijos, Etikos ir Teisinė komisijos.

1998 m. gruodžio 6 d. buvo didžiai džiugi diena Lietuvos reformatams – Kėdainių ev. reformatų bažnyčioje ordinuotas diakonu evangeliškos teologijos magistras Rimas Mikalauskas. Ordinacijos liturgiją, susirgus senjorui kun. Petrui Čepui, atliko diak. A. Kvedaravičius, rankų uždėjimu laimino liuteronų kunigas Jonas Viktoras Kalvanas junj., Pasaulinio Reformatų Bažnyčių Aljanso atstovas kun. Miroslavas Danyš iš Vokietijos, dalyvavo kunigė iš Amerikos, tarnaujanti Klaipėdoje, Jane Holslag. Pamaldose giedojo jungtinis reformatų choras iš Vilniaus, dirigavo vargonininkas E. Meškauskas.

1999 m. spalio 17 d. Kėdainių ev.. reformatų bažnyčioje įvyko dvasininkų ordinacijos pamaldos: kunigu ordinuotas Kėdainių parapijos dvasininkas diakonas Rimas Mikalauskas, diakonu – Kęstutis Daugirdas, 1993-1999 metais J.W. Goethes Frankfurto prie Maino ir J. Gutenbergo Mainco universitetuose studijavęs evangelišką teologiją.

Kunigo ordinacijos liturgijai vadovavo senjoras kun. Petras Čepas, klausimus diakonui  R. Mikalauskui uždavinėjo Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčios  vyskupas  Z. Tranda. Diakono ordinacijai vadovavo Vokietijos Lippės žemės Bažnyčios  gen. superintendentas kun. Gerrit‘as Noltensmeier‘is. Į iškilmingas pamaldas Kėdainiuose buvo atvykę Varšuvos reformatės – buvusios Vilniaus parapijietės, taip pat Olandijos Bredos Šv. Luko reformatų bažnyčios atstovai.

 

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376