Dėl patarnavimų COVID-19 viruso pandemijos metu

Spausdinti

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, atsižvelgdama į sugriežtintus karantino Lietuvoje reikalavimus ir rekomendacijas dėl COVID-19 viruso pandemijos nutaria:

  1. Iki karantino pabaigos pamaldas laikyti tik nuotoliniu būdu interneto technologijų pagalba. Parapijų vadovybės pačios sprendžia dėl pamaldų kiekio ir dažnumo, tęsimo ar laikino sustabdymo. Pamaldų filmavimo ar/ir transliavimo iš bažnyčios pastato metu, jose dalyvauja tik dvasininkas (-ai) ir minimaliai - muzikos ar/ir giedojimo tarnautojai bei techninis darbuotojas (rekomenduojama iš vienos ar dviejų šeimų) laikydamiesi visų higienos ir saugumo reikalavimų.
  2. Krikšto Konfirmacijos ir santuokos patarnavimus atidėti iki karantino pabaigos.
  3. Laidotuvių patarnavimai galimi, juos atliekant griežtai laikantis valstybės atsakingų institucijų instrukcijų bei rekomendacijų.
  4. Individualūs sielovadiniai patarnavimai asmeniui ar šeimoje galimi, tačiau laikantis visų saugumo rekomendacijų, įvertinus konkretų atvejį, gavus gen. superintendento sutikimą.
  5. Biblijos, katekizmo studijas, konfirmantų užsiėmimus ar kitus mokymus, Konsistorijos posėdžius, dvasininkų, kuratorių sesijas, parapijų tarybų ar valdybų posėdžius vykdyti tik nuotoliniu būdu, nesant galimybei – atidėti iki karantino pabaigos.

Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas

Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, idant tau sektųsi, kad ir kur eitumei! (Joz 1,7)

InfoRef_LT