Soli Deo Gloria! Šiais nuostabiais žodžiais kreipiuosi į Jus – tikėjimo namiškiai, sveikindamas Reformacijos dienoje. Šiandien tai viena iškiliausių dienų metuose, kai visi evangelikai, kokio išpažinimo bebūtų, džiaugiasi Reformacijos vaisiais, džiaugiasi ta mažyte sėkla, grūdeliu, pasėtu prieš daugiau nei 500 metų. Vienur šis grūdelis sudygo tvirčiau, kitur silpniau, tačiau visur davė derlių, vienur – šimteriopą grūdą, kitur – šešiasdešimteriopą, dar kitur – trisdešimteriopą. Ir šis derlius Šlovina Dievą – Vienam Dievui Garbė!

Linkiu, kad šis šūkis, šis lozungas išliktų gyvas ir vaisingas mūsų širdyse, kad nei šiandieninės bėdos, suspaudimai, netektys, rūpesčiai ar džiaugsmai ir žemiškos pergalės, kad šventės ir šventimai neužgožtų asmeninio tikėjimo ir noro šlovinti mūsų didįjį Reformatorių, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Soli Deo Gloria!

Gen. superintendentas
Kun.Raimondas Stankevičius
 
Tvirčiausia apsaugos pilis / Yra mums Viešpats Dievas;
Bėdoj mūs skydas ir viltis, / Pagalba tik jis vienas.
Senasis priešas vis / Mus tyko, kaip žaltys;
Baisinga jo galia / Ir didelė klasta,
Nėra lygaus jam žemėj.
 
Ak, mūsų pajėga menka, / Mums veikiai žūti reiktų,
Jei Dievo karžygio ranka / Pagalbos mums neteiktų.
Ar tu dar klausi, kas / Galingas vyras tas?
Tai Kristus, Viešpats mūs, / Kurs Dievas ir žmogus,
Jis turi nugalėti.

/180 giesmė. Evangelikų giesmynas su maldomis. 1942/