1. Jėzau per Savo

šventą pris‘kėlimą

nudalyk mumus 

kalčių atleidimą

ir amžiną gyvenimą.

2. Ten, kur prieš sostą

Viešpaties danguje

džiaugsmingai gieda

pulkai išrinktųjų:

„Alleliuja, Alleliuja!”

(Giesmynas su maldų priedu Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui. 1910 m. / 136 giesmė) 

Atėjus Velykų laikui, kiekvienas krikščionis apmąsto šios nuostabios šventės prasmę, apmąsto kas yra Velykos ir kas nėra Velykos.

Velykų laikas pirmiausia mirties laikas. Ką man reiškia Kristaus mirtis? Kaip Kristaus mirtį galiu tapatinti su savąja? Šioje vietoje verta cituoti Pauliaus laiško romiečiams eilutes: Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. (Rom 6,8). Kristaus mirtis mus veda į gyvenimą, kitokį, teisingą ir pilną, prasmingą ir džiaugsmingą. Prisimindami Kristaus baisią mirtį, visgi galime džiaugsmingai švęsti Jo prisikėlimą, galime švęsti pergalės dieną prieš mirtį!

Generalinis superintendentas
Kun. Raimondas Stankevičius