Mūsų durys visiems atviros

Spausdinti

Jėzaus Kristaus Evangelija skirta visiems žmonėms: vyrams ir moterims, jauniems ir seniems, vargšams ir turtuoliams, sveikiems ir sergantiems. Kadangi Bažnyčia pašaukta malonės žinią paskelbti visai žmonijai, krikščionių bažnyčiose yra laukiami visi – ir pasiskiepiję, ir nepasiskiepiję žmonės. Ypač šios krizės metu mūsų durys atviros visiems, nes Bažnyčia yra ligoninė visoms sieloms, kaip sakė Bažnyčios tėvas Jonas Auksaburnis. 

Būdami visuotinės Kristaus Bažnyčios dalis, tvirtiname savo ištikimybę Dievo paliepimui burti tikinčiuosius ir kviesti visus ieškančius bei norinčius gyventi su Jėzumi Kristumi. Esame dėkingi už LR Konstitucijoje garantuojamą teisę laisvai skelbti Kristaus mokslą, atlikti savo apeigas bei laisvai tvarkytis pagal savo kanonus ir statutus (žr. 43 str.). Gerbiame valstybės vadovus (1 Pt 2,17), meldžiamės už pilietinės valdžios tarnautojus (1 Tim 2,1–2) bei raginame juos ištikimai vykdyti Dievo valstybei paskirtą funkciją (Rom 13,4). Esame pasiryžę tęsti visas religines apeigas, sielovadą ir mokymą bendruomenių patalpose bei privačiuose tikinčiųjų namuose laikydamiesi higienos ir saugumo priemonių. Suvokiame savo atsakomybę šiais įtemptais laikais veikti dar ryžtingiau vardan doros, santarvės ir susitaikymo.

 

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai ir Dvasininkų sesijai pritarus -
Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius 

 

P.S.: Maloniai primename, kad šiuo metu Reformatų Bažnyčioje galioja 2021 m. vasario 18 d. Rekomendacija: Nepraleiskime savųjų susirinkimų (Hbr 10,25a)