Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas!

Spausdinti
 Malonės Dievui amžinam
Ir Kristui, Sūnui jo mielam,
Podraug su Šventa Dvasia,
Tesie garbė ir padėka. Aleliuja!
[Giesmynėlis su maldomis „Karys evangelikas“ 1938 m.]
 

Jn 11, 25: Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.

Tikėjimo namiškiai, šiemečiame Velykų laike vėl turime baisius išbandymus – šalia vyksta karas, žudynės, sugriovimai, tragedijos. Kur mūsų paguoda? Kur mūsų viltis? Kur taika ir ramybė? Kur mūsų normalus gyvenimas? Į šį klausimą labai trumpai konkrečiai ir tiksliai atsako pats Viešpats Jėzus Kristus: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.“

Būtent Velykos yra Jėzaus prisikėlimas ir gyvenimas mums. Velykos gali būti ir mūsų prisikėlimas tikėjimui Jėzumi ir mūsų mirtis nuodėmei.

Galvodami apie Jėzaus auką ant kryžiaus, prisikėlimą, save ir savo artimą, gyvendami labai neramiame pasaulyje - „Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis“ (Rom 12,18)

 
Generalinis superintendentas
Kun. Raimondas Stankevičius
 

2022 Viešpaties metai, Velykos