Dalija Gudliauskienė

Birželio 9 d. Vilniaus reformatų bažnyčioje buvo švenčiamos Sekminių – Bažnyčios užgimimo pamaldos. Jas laikė abu Vilniuje reziduojantys dvasininkai: klebonas kun.Raimondas Stankevičius ir generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas. Pastarasis pasakė pamokslą, kuriame nuskambėjo mintis, jog tik Šventoji Dvasia įgalina susikalbėti, suprasti vieniems kitus įvairių konfesijų, profesijų, įsitikinimų, išsilavinimų tikintiesiems, kurie yra apšvieti Šventosios Dvasios, kurie tiki, jog Ji kyla iš Dievo Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus.

Šių metų Sekminių pamaldos Vilniaus reformatų bažnyčioje buvo iškilmingos, tikrai šventinės ne tik parapijiečiams, bet ir į mūsų parapijos gyvenimą sėkmingai įsijungusiai Lahayne šeimai, kurioje net šeši asmenys. Iki šio sekmadienio parapijiečiais – reformatais galima buvo laikyti tik tėvus. Geriausiai pažįstamas  –  šeimos tėvas, kuratorius Holgeris Lahayne, Rima Lahayne vilniečiams veda Biblijos studijas, tad jas lankantys taip pat spėjo geriau įvertinti jos atsidavimą Viešpaties tarnystei.

Jaunylis Liudvikas (Ludvic) šauniai gieda parapijos chore Giesmė, savo skaidriu diskantu paįvairindamas įvairiaamžį mūsų chorą. Juo labai džiaugiasi vadovė – vargonininkė Gražina. Amelija (Amelie) nustebino prieš Kalėdas parapijiečių surengtoje mugėje pateikusi įdomių darbelių – lipdinių, kurių ne vienas įsigijome ir pritrūko...

O vyresnieji Izabelė (Isabelle) ir Benjaminas kol kas mažiausiai mums pažįstami, nes tebegyveno Šiauliuose. Tad Sekminių dieną priėmę Krikštą ir patvirtinę savo Tikėjimą reformatų išpažinime prieš Dievą ir Jo surinkimą - Vilniaus parapiją, tapo tikrais mūsų parapijiečiais.

Tad Vilniaus bažnyčioje buvo triguba šventė – Sekminės (Bažnyčios gimimo diena) – Krikštas – Konfirmacija.

Po Krikšto ir Konfirmacijos liturgijos Izabelei ir Benjaminui parapijos klebonas kun.R.Stankevičius įteikė Krikšto ir Konfirmacijos Pažymėjimus. Naujus parapijiečius pasveikino parapijos tarybos pirmininkas Giedrius. Siurprizas parapijiečiams – jų pusbrolio Arno muzikinis pasveikinimas – giesmė, akompanuojant gitara. Muzika skambėjo per visas pamaldas: giedojo Giesmės choras, paruošęs specialiai Šventosios Dvasios atsiuntimo šventei skirtas giesmes, per Komunijos dalinimą solistas Valdas Striužas, akompanuojant vargonais Gražinai Petrauskaitei, sugiedojo švedų giesmę Koks Didis Tu, šlovinančią Visatos Kūrėją, o pamaldas pradėjome visai bažnyčiai darniai giedant O džiaugsminga, išganinga ta Sekminių skaisti diena, be kurios lyg ir Šventė ne šventė...

Po tokių iškilmingų pamaldų – renginių pabaigoje dauguma parapijų susirenka dar pabendrauti Agapėje, deja, vilniečiai tokios dovanos neturi, nes po pamaldų mūsų bažnyčioje kunigai skuba suteikti dvasinį palaiminimą ir džiaugsmą sieloms kitose šalies bažnyčiose jų laukiantiems reformatams. Tikimės, kad pagausėjus darbuotojų Viešpaties vynuogyne, ir Vilniuje po pamaldų kunigai nebeskubės, o galės dar pratęsti bendrystę ir su vilniečiais.