Viena svarbiausių bažnytinių tarnysčių yra konkreti dvasinė tarnystė. Tai nepanaikina nuostatos, jog visi Dievo pašauktieji - krikščionys yra pašaukti per tikėjimą šiai tarnystei - visuotinei kunigystei. Kiekvieno krikščionies pašaukimas - tarnauti Dievui, savo gyvenimu ir dovanomis skelbti Evangeliją. Reformacijos teologai, Bažnyčios daktarai (M. Buceris, J.Kalvinas) įžvelgė keturias ankstyvosios Bažnyčios, taigi, ir šių laikų Bažnyčiai svarbias tarnystes: pamokslininkų (sielovadininkų); daktarų (Evangelijos mokymo sargų, teologų); seniūnų (politinių parapijų pasaulietinių vadovų, Sinodo kuratorių) ir diakonų (socialinių bažnytinių darbuotojų).

Šias tarnystes J.Kalvinas išdėstė 1542 m. paskelbtuose Ženevoje "Bažnytinėse tarnystėse" (Ordonnances ecclésiastiquves). Paminėtas tarnystes nedera atskirti kaip vien ar visiškai savarankiškas veiklas, profesijas. Pašauktas bažnytinei tarnystei asmuo privalo būti teoriškai ir praktiškai paruoštas ir mokėti vykdyti visas šias tarnystes. Pašauktasis jau yra Bažnyčios pareigūnas - vyresnysis. Jis gali būti labiau linkęs arba daugiau Dievo apdovanotas vienai ar kitai paminėtai tarnystei. Evangelikų reformatų kunigai turi būti paruošti joms visoms. Pamokslaudamas, rašydamas ar privačiuose sielovados pokalbiuose kunigas vykdo sielovadininko ir teologo tarnystę. Eidamas parapijos administratoriaus, klebono, gen. superintendento pareigas, kartu su kitais vyresniaisiais, jis vykdo dar ir seniūno ir kuratoriaus tarnystę. Parapijoje kunigas taip pat neišvengs ir diakono tarnystės. Kiekvienai iš šių pareigybių reikalingas ypatingas (specialus) pasiruošimas. Todėl, kunigams yra būtinas akademinis teologinis išsilavinimas, geras pasiruošimas visoms paminėtoms tarnystėms. Lietuvoje akademinį minimumą, evangeliškos teologijos bakalauro laipsnį, reformatai įgyja Klaipėdos universiteto, Humanitarinių mokslų fakultete, evangeliškos teologijos katedroje.

Lietuvos evangelikų reformatų dvasinė tarnystė yra teisiškai apibrėžta liturginėje knygoje: Gdansko agendoje (1637) ir Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo aktuose (nuo 1611, nes nuo 1557 m. visi Sinodo aktai buvo sunaikinti kontrreformacijos religinių fanatikų. Vilniuje jie 1610 m. užpuolė ir sudegino Sinodo biblioteką, archyvus.) Dvasininkų pašaukimą, pareigas taip pat nustato reformatų išpažinimo knygos (II Helvetinis išpažinimas (1566), Konfesija Sandomierska (1570).

Dvasinės tarnystės nuostatai

(Kan. V-2007 su kan.VII-2016 patvirtinta I. §1 ir I. §4 , II. §1 ir II. §2 nauja redakcija):

I. Dvasinės tarnystės laipsniai

 • 1) Dvasinei misijai: tarnystei Dievo Žodžio skelbimu, evangelizacija, dvasiniu mokymu, bažnytinės disciplinos priežiūra ir sakramentų administravimu, Sinodo sprendimu yra ordinuojami (įšventinami) dvasiniai tarnautojai - Sinodo dvasininkai. Pagal pareigas ir atsakomybę jų dvasinė tarnystė suskirstoma į šiuos laipsnius pradedant nuo žemiausiojo (kaip tai nurodo Gdansko Agenda (1637) II dalis, Forma Koscielna):
 1. Katechetas (katechista, pagal: Użąd Dyakonski № 1, № 2, № 3 & № 6, p. 279-280)
 2. Diakonas (pagal: Użąd Dyakonski № 4, № 5 & № 6, p.279-280 )
 3. Kunigas (minister verbi Dei; użąd pasterski, pagal: Forma Ord. Ministróow, p.285-305)
 4. Superintendentas (vyresnysis kunigas, senior, pagal: Forma Ord.Superattendentów, p.316-332)
 • 2) Generalinis superintendentas (vyresnysis kunigas vyskupo pareigose):
a) Sinodo išrinktas iš vyresniųjų kunigų bei 3 metų kadencijai skiriamas generalinis superintendentas.
b) Sinodo išrinktas iš kunigų bei 3 metų kadencijai skiriamas generalinis superintendentas šias pareigas eina laikinai iki bus ordinuotas vyresniuoju kunigu - superintendentu.
c) Generalinio superintendento pareigas ir atsakomybę nustato Superintendento nuostatai (kan. III--2003 ir vėlesnės jų redakcijos).
 • 3) Ordinuotiems dvasininkams padėti ir kandidatus į ordinuotą dvasinę tarnystę paruošti patvirtinama neordinuota lektoriaus tarnystė (kandidatas ordinuotai tarnystei).
 • 4) Ordinuotiems dvasininkams padėti Sinodas leidžia, parapijos dvasininkui rekomendavus, parapijų vadovybei kviesti neordinuotai tarnystei šventėjus ir diakonijos tarnautojus bei tarnautojas.

II. Pašaukimo į dvasinę tarnystę pagrindinės sąlygos (Kan. VII-2016)

 • 1A) Katecheto ordinacija tarnystei galima, kai yra įvykdytos šios sąlygos:
 1. Pabaigtos Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pripažintos Bažnyčios tarnystei tinkamos teologijos bakalauro lygio studijos aukštesniojoje evangelinės teologijos mokykloje. Ordinacija galima dar studijuojant, tačiau ne anksčiau studijoms įpusėjus.
 2. Atlikta ne mažesnė kaip vienerių metų dvasinės tarnystės praktika Sinodo paskirto lektoriaus pareigose;
 3. Suteikta vietinio Lietuvos evangelikų reformatų surinkimo - parapijos vyresnybės rekomendacija;
 4. Suteikta Dvasininkų sesijos rekomendacija Sinodui;
 5. Išlaikytas patikrinamasis egzaminas Konsistorijoje;
 6. Priimtas Sinodo nutarimas.
 • 1B) Diakono ordinacija tarnystei galima, kai yra įvykdytos šios sąlygos:
 1. Pabaigtos Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pripažintos Bažnyčios tarnystei tinkamos aukštojo mokslo teologijos studijos (pagal kan.V-1929). Ordinacija galima dar studijuojant, tačiau ne anksčiau studijoms įpusėjus);
 2. Atlikta ne mažesnė kaip vienerių metų dvasinės tarnystės praktika parapijos diakonijos tarnautojo pareigose;
 3. Atlikta ne mažesnė kaip vienerių metų praktika Sinodo paskirto lektoriaus pareigose;
 4. Suteikta vietinio Lietuvos evangelikų reformatų surinkimo - parapijos vyresnybės rekomendacija;
 5. Suteikta Dvasininkų sesijos rekomendacija;
 6. Išlaikytas patikrinamasis egzaminas Konsistorijoje;
 7. Priimtas Sinodo nutarimas.

 

 • 2) Kunigo ordinacija tarnystei galima, kai yra įvykdytos šios sąlygos:
 1. Pabaigtos Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pripažintos Bažnyčios tarnystei tinkamos aukštojo mokslo teologijos studijos (pagal kan.V-1929);
 2. Atlikta ne mažiau vienerių metų praktika Sinodo sprendimu ordinuoto katecheto arba diakono pareigose;
 3. Atlikta ne mažesnė kaip vienerių metų praktika Sinodo paskirto lektoriaus pareigose;
 4. Suteikta vietinio Lietuvos evangelikų reformatų surinkimo - parapijos vyresnybės rekomendacija;
 5. Suteikta Dvasininkų sesijos rekomendacija;
 6. Išlaikytas patikrinamasis egzaminas Konsistorijoje;
 7. Priimtas Sinodo nutarimas.
 • 3) Vyresniuoju kunigu - superintendentu gali būti ordinuotas ištarnavęs ne mažiau penkerius metus nuo ordinacijos kunigas ir Sinode išrinktas į generalinio superintendento pareigas.
 • 4) Generaliniu superintendentu renkamas vyresnysis kunigas arba kunigas Sinodo suvažiavime balsų dauguma, slaptu balsavimu.
 • 5) Lektoriaus tarnystei gali būti paskirtas asmuo studijuojantis teologiją ir Dvasininkų sesijai rekomendavus Konsistorijos sprendimu laikinai arba Sinodo sprendimu nuolatinei tarnystei.
 • 6) Šventėjais gali būti paskirti bažnytinius teologinius kursus baigę ir dvasininko rekomenduoti asmenys.
 • 7) Konsistorija gali kviesti talkinti atskirose parapijose dvasininkus iš Sinodui nepriklausančių dvasininkų tarnystei ne Sinodo dvasininko teisėmis. Laikantis Sinodo istorinių nutarimų, kviestiniai dvasininkai iš Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Sinodo misijos sprendimu, priimami Sinodo dvasininkų teisėmis. Visi kviestiniai dvasininkai privalo laikytis Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės normų bei sutarties su Sinodu sąlygų.

III.  Dvasininkų apranga

 • 1) Visi Sinodo ordinuotieji dvasininkai pamaldose apsirengia talarą su baltomis juostomis ant krūtinės po kaklu (befken).
 • 2) Vyresniųjų kunigų, kunigų, diakonų ir katechetų liturginiai rūbai turi skirtumų, kuriuos tvirtina Konsistorija (Kan. IV- 1614 reikalavimo išpildymas).
 • 3) Sinodo dvasininkams liturginius rūbus suteikia Sinodas ir jie yra Sinodo nuosavybė.
 • 4) Neordinuotieji dvasiniai tarnautojai pamaldų metu privalo dėvėti juodą kostiumą, baltus marškinius.

Dvasininkų išlaikymas

Dvasininkų tarnystė yra išlaikoma Sinodo t.y. Bažnyčios lėšomis. Didžioji dalis jų yra parapijiečių aukos įvairių patarnavimų metu surinktos kunigų parapijose. Taip pat dvasininkų išlaikymui skiriamos lėšos gautos iš asmenų pervedusių savo pajamų mokesčio per metus 2%. Kitos lėšos gali būti surinktos vykdant bažnytinius projektus ar privačių aukotojų tikslinės aukos. Dvasininkų tarnybinėms išlaidoms padengti skiriami pinigai iš Sinodo administracinių lėšų, kurios pervedamos į dvasininkų limitines banko korteles. 

Dvasininkų tarnystei Konsistorija, atsižvelgdama į aplinkybes bei Dvasininkų sesijos rekomendacijas, skiria mėnesinį išlaikymą (stipendiją). Visas per mėnesį surinktas dvasinės tarnystės aukas dvasininkai registruoja ir perveda į Sinodo sąskaitą. Parapijos, kurios įsipareigoja tam tikra pinigine suma išlaikyti dvasininką, pinigus taip pat perveda į Sinodo sąskaitą. Sinodo išlaikomas dvasininkas, norėdamas dirbti kitą pasaulietinį darbą privalo gauti vadovybės (gen. superintendento arba Konsistorijos) leidimą. Dvasininkams yra sudarytas senatvės ar neįgalumo atveju išlaikymo fondas, kuriam jie skiria 15% nuo savo mėnesinio išlaikymo. Visi dvasininkai nuo savo išlaikymo savanoriškai kas mėnesį aukoją 10% savo išlaikymui skirtų lėšų.

Dvasininkai yra valstybės draudžiami ligonių kasose ir taip pat turi minimalias socialines garantijas senatvės pensijai.

Dvasininkų sesijos

Generalinis superintendentas yra pirmas bažnytinis pareigūnas, atsakingas už dvasininkų tarnystės priežiūrą. Ją jis atlieka parapijų eilinių vizitacijų metu ar ypatingomis progomis. Parapijiečių, kolegų dvasininkų skundai prieš dvasininkus yra nagrinėjami Bažnytinės atsakomybės tvarka, kaip ir nusiskundimai prieš kitus asmenis. Tačiau, po priminės instancijos (gen. superintendento inicijuoto tyrimo, pokalbio) jie patenka į Dvasininkų sesiją. Iš jos disciplinos klausimai perduodami Konsistorijai, toliau - Sinodui, kuri yra paskutinė instancija.

Dvasininkų sesijose aptariami sielovadiniai klausimai; misijų t.y. paskyrimo į parapijas, rotacijos ir naujų dvasininkų pašaukimo klausimai; priimami bažnytinės teisės projektai bei paruošiami pasiūlymai Sinodui. Dvasininkų sesijų metu paruošiami pasiūlymai dėl dvasininkų išlaikymo Konsistorijai, kuri nustato dvasininkų išlaikymo sąlygas.

Į Dvasininkų sesijas dvasininkai įprastai susirenka kartą per mėnesį, laisvai pasirenkant vietą, generalinio superintendento kvietimu.

R.M.

Tomas Šernas

 

Vilniaus parapijos klebonas, Kauno parapijos administratorius, Jonavos ir Alytaus filijų administratorius.
 
Nuo 2010 iki 2019 m. ėjo Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento pareigas.
2003-2010 m. ėjo vicesuperintendento pareigas, nuo 2019 iki 2022 vėl ėjo vicesuperintendento pareigas.
Lietuvos ev. ref. Konsistorijos viceprezidentas (2003-2012). Vilniaus ev. ref. parapijos klebonas 2012-2015 ir nuo 2019 m.), nuo 2015 m. Alytaus bei Jonavos ev. ref. parapijų, o nuo 2016 m. - filijų administratorius. Nuo 2016 m. Klaipėdos ir Kauno ev. ref. parapijų administratorius. 
Skaityti daugiau...

Raimondas Stankevičius

Raimondas Stankevičius - nuo 2019 m. Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, Kėdainių, ir Panevėžio parapijų administratorius.

Gimė 1968 m. Naujaberžės k. Kėdainių raj. Jono Stankevičiaus ir Marės Stankevičienės (Šimaitės) šeimoje.

1975 – 1983 m. mokėsi Kėdainių raj. Akademijos, tuometinėje I. Mičiurino vidurinėje mokykloje, vėliau Ukmergės TŪT. Po technikumo buvo paimtas į sovietinę kariuomenę, tarnavo Minske, Jerevane, Kalnų Karabache. Grįžęs iš sovietinės kariuomenės dirbo inžinieriumi, apylinkės inspektoriumi, konsultantu, operatoriumi, vadybininku.

Nuo jaunystės mėgo keliautojų sportą, aktyvųjį turizmą. 1998 m. kartu su kitais entuziastais įsteigė Kėdainių keliautojų klubą „Klajoklis“, buvo išrinktas ir vėliau perrenkamas valdybos pirmininku.

Skaityti daugiau...

Holger Lahayne

Išsilavinimas: 1986 baigė vid. m-klą/g-ją (Celle, Vokietija), 1989–1990 studijavo „Fachhochschule Wiesbaden“ (Vokietija) komunikacijos dizainą, 1990–1992 – teologiją „Theologisches Seminar Rheinland“ (Vokietija).

Darbinė veikla: 1993–2001 – UAB „Nova Vita“ (Šiauliai) darbuotojas, 1995–2001 – krikščioniško žurnalo „Prizmė“ red., nuo 2001 eina įv. pareigas Lietuvos krikščionių studentų bendrijoje (LKSB), nuo 2009 – LKSB t-bos pirm., nuo 2004 – Evangelinio Biblijos instituto (EBI) dogmatikos ir etikos dėstytojas, nuo 2017 – EBI tarybos narys, nuo 2009 – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios narys, nuo 2013 – Sinodo kuratorius, 2016-2019 – Konsistorijos narys, nuo 2019 m. Vilniaus ev. reformatų parapijos II-sis dvasininkas

Skaityti daugiau...

Rimas Mikalauskas

Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintindentas (nuo 2022 m.), Biržų ev. ref. parapijos klebonas, dvasininko vietoje neturinčių Švobišlio  ev. reformatų parapijos ir Salamiesčio filijos  administratorius, Konsistorijos narys dvasininkas (nuo 2001 m.).

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentas (nuo 2013-2019 m.). Generalinis superintendentas (2003-2010). 

Gimė 1967 02 23, Kuršėnuose, Šiaulių r. 1985 m. baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą. Lietuvos I jaunimo žaidynių čempionas (Panevėžio rinktinės sudėtyje); Lietuvos jaunių futbolo rinktinės kandidatas. Žaidė Panevėžio „Ekrano“ jaunių ir Panevėžio „Statybos“, Vilniaus „Mokslo“ futbolo komandose.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376