Biržų evangelikų reformatų parapija turi naują vadovybę

Biržų ev. ref. parapijos klebonas
 

Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinė teisė nustato, kad vietiniai tikinčiųjų surinkimai – parapijos turėtų savo valdymo kolegialias institucijas. Tokia yra parapijos Valdyba, kuri dar kai kur yra vadinama vyresniųjų kolegija.

Toks pavadinimas kyla nuo sprendimų priėmimo būdo: jie - priimami kolegialiai, visi Valdybos nariai yra lygūs ir turi po vieną sprendžiamąjį balsą.

Valdybą sudaro jos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, iždininkas ir nariai. Parapijos dvasininkas nėra renkamas, jį parapijai paskiria Sinodas, kaip ganytoją tikinčiųjų surinkimui ir jis eina klebono pareigas. Parapijoje gali būti ir daugiau kunigų, tokiu atveju ir jie būtų parapijos Valdybos nariai, nerenkami, pagal pareigas ir Sinodo įgaliojimu.

Parapijos Valdybos veikimas yra apribotas 5 metų kadencijomis t.y. kas 5 metai turi būti visa perrenkama, kartu su jos pirmininku. Valdybos narių skaičių nustato parapijos sesija – atviras Valdybos susirinkimas, kuriame be Valdybos narių gali dalyvauti visi parapijiečiai, turintys balsavimo teisę. Ją turi aktyvūs ir parapijos tvarką išmanantys parapijiečiai - Viešpaties vakarienės dalyviai, išlaikantys parapiją savo aukomis.

Balandžio 2 dieną, Viešpaties 2023 metų, po Verbų sekmadienio pamaldų, bažnyčioje įvyko Biržų evangelikų reformatų parpijos sesija. Joje be parapijiečių ir Valdybos narių dalyvavo vizituojantis parapiją Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius. Jis pamokslavo pamaldose ir sesijoje pasveikino dalyvius, ją stebėjo. Sesijoje buvo išklausytas parapijos Valdybos  pirmininko pavaduotojo pranešimas, nes paskutiniais metais parapijos Valdyba pirmininko nebeturėjo, jam išvykus gyventi į kitą miestą. Buvo patvirtinta sesijos darbotvarkė, kurioje – svarbiausi buvo 2023-2028 metų kadencijos parapijos Valdybos ir jos pirmininko bei delegatų į 374-jį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą rinkimai. Nuo Biržų parapijos  renkami 5 delegatai.

Parapijos Valdybos pirmininku buvo išrinktas Petras Čiapas, nariais: vargonininkė Jūratė Duderienė, Jūratė Trečiokienė, finansininkė Rita Marinskienė, Reda Trečiokaitė ir Inga Plepienė. Parapijos Valdyboje pagal pareigas toliau lieka klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Iš viso Valdyba sudaro 7 asmenys. Jos posėdžius bus kviečiami dalyvauti taip pat parapijos seniūnai, patarnaujantys bažnytinėse seniūnijose (diakonijose) Biržų miesto bei rajono gyvenvietėse – Parovėjoje, Kilučiuose, Anglininkuose, Zastaučiuose, Užušiliuose ir kt.

Buvo išrinkti vienerių metų kadencijai delegatai į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą nuo Biržų parapijos. 374-sis eilinis suvažiavimas numatytas šių metų birželio 24-25 dienomis Biržuose. Delegatais išrinkti: Vilius Čiapas, Jūratė Duderienė, Jūratė Trečiokienė, Rita Marinskienė ir Reda Trečiokaitė. Kandidatais delegatais (jie pavaduoja, jei kas iš delegatų negali dalyvauti Sinodo sesijose) išrinkti – Elvyra Prunskienė bei Inga Plepienė.

Sveikiname naujai kadencijai išrinktąją Biržų evangelikų reformatų parapijos Valdybą ir jos primininką, taip pat įgaliotus parapijos delegatus į Lietuvos Vienetos 374-jį suvažiavimą.  Linkiu vaisingo darbo dėl Dievo garbės! Ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai  bus jums pridėta“ (Mt 6, 33)

 

 
 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376