Apie galimą teritorijos sutvarkymą prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios

Spalio 7 d. ir lapkričio 7 d. Biržų pilies arsenale ištisą dieną virė diskusijos, vyko paskaitos dėl Biržų miesto ateities. Paskutiniame susitikime buvo sudaryta „miesto ambasadorių" grupė, kurie lapkričio 25 d. susitiko su architektų komanda ir toliau derino atskirų miesto erdvių viziją. Apie susitikimus pilyje jau buvo rašyta spaudoje, apie susitikimą spalio 26 dieną, tikiuosi taip pat sulauksime žinių. Buvau aktyvus abiejų ankstesnių susitikimų dalyvis, juose teikiau savo įžvalgas, dalį pateikiau raštu. Suprantama, dėl laiko stokos susikoncentravau į mums, evangelikams reformatams, labiausiai jautrią – Biržų miesto erdvę prie evangelikų reformatų bažnyčios. Kol yra laikas tomis vizijomis dalintis ir architektai dirba jas išbandydami savo virtualiuose planuose, skubu šias vizijas pateikti mūsų visuomenei, kiek papildydamas ar pataisydamas tai, ką jau esu raštu pateikęs „architektų dirbtuvėms". Tikiuosi, jog šia informacija labiau paskatinsiu mūsų tikėjimo brolius ir seses pasidomėti savo protėvių dvasiniu-kultūriniu paveldu, o taip pat pilietiškai kurti aplinką, kurioje gyvensime, jei tokia Dievo malonė - ateityje.

 

Biržų evangelikų reformatų bendruomenė, kaip organizuota institucija, pergyveno įvairius laikotarpius, pakilimus ir negandas veikia nuo XVI a. pabaigos. Apdovanota Jo šviesybės Biržų-Dubingių kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Rudojo žeme bei bažnyčios pastatu prie Apaščios ir Širvenos krantų. Sovietmečiu bažnyčia ir jos teritorija buvo nusavinta valstybės nuosavybėn. Po 1991 metų buvo pradėtas bendruomenei nusavinto turto grąžinimas, deja, įvykdytas tik iš dalies. Didžioji dalis minimos teritorijos taip ir tebelieka - valstybės valdoma. Nepaisant to, mūsų bendruomenė ir toliau vertina tiek grąžintą, tiek nusavintą kunigaikščio fundacijos „švarios Evangelijos Bažnyčiai" dalį, kaip savo istorinį-kultūrinį paveldą. Jaučia didelę atsakomybę už ją. Kaip pavyzdį pateikiu nesenus įvykius, kuomet buvo tiesiamas pėsčiųjų takas palei Širvėnos ežerą, jis pasuko ir kirto pusiau rytinį fundacijos sklypą, juridiškai šiandien priklausantį valstybei, ne Bažnyčiai. Dėl projekto dalinti istorinį sklypą pusiau taku protestavome, gavome KVAD'o specialistų palaikymą ir mūsų nuogąstavimai buvo išgirsti (esame dėkingi Biržų r. tuometinei merei I. Varzienei). Projektas buvo pataisytas, minėtas takas nuvestas šalia minimo sklypo.

Teritoriją, kurią ketinama sutvarkyti, prie evangelikų reformatų bažnyčios suskirstyčiau į šias tvarkymo erdves:

Nr. 1. Teritorija bažnyčios link ežero tako bei į vakarus (keliukas link ežero) - šioje teritorijoje siūlyčiau nieko nedaryti, palikti žolės veją, nes jos didžioji dalis - XVI a. kapinynas. Reiktų sutvarkyti įvažiavimą, kuris skirtas bažnyčios aptarnavimui bei reikalingų darbų prižiūrint veją vykdymui ir išėjimui į taką prie ežero.

Nr. 2. Teritorija į pietus t.y. buvę estrados pylimai. Spėjama, jog apie 20 m. nuo šventoriaus į pietus - XVI a. kapinyno teritorija. Reikalingi archeologiniai tyrimai. Toliau - XX a. vidurio arch. tyrimų metu buvo atrasta miesto gynybinės sienos pamatų fragmentas - galimybė jo dalį atidengti ir eksponuoti su stendu - liudijančiu apie Biržų archeologinį paveldą. Dalyje prie šventoriaus, kur yra vėliavų stiebai - juos palikti, čia įrengiant bažnyčios reprezentacinį stendą/stelą ir šioje vietoje suformuoti nedidelę automobilių stovėjimo aikštelę. Ji reikalinga pamaldų dalyviams, o taip pat ekskursijoms, kurios lanko bažnyčią.

Nr. 3. Tolimesnė buv. estrados vieta į pietus - atvira erdvė, galima neaukštais želdiniams, takams. Palei Bielinio gatvę, galimas neaukštų pastatų užstatymas (ties kitoje pusėje esančiais ūkiniais pastatais, link planuotos bibliotekos statybvietės, bet ne link stoties t.y. dalis buv. pietinio estrados pylimo). Dalyje buv. vakarinio pylimo įrengti vaikų žaidimų aikštyną su suoliukais tėvams (pvz. Sereikiškių parke, Vilniuje).

Nr. 4. Dalis buv. pietinio pylimo ir vakarinis pylimas. Šioje vietoje suformuoti galimybę tiesaus kelio link bažnyčios, paliekant ir esamą link ežero. Tų gatvių trikampyje - gera erdvė kunigaikščio Kristupo II Radvilo įamžinimui obelisko formos paminklu.

Nr. 5. Teritorija į vakarus t.y. antrosios klebonijos ir kitų ev. ref. posesijų. Tinkama vieta, pirmame architektūrinių dirbtuvių susitikime mano įvardintam, Reformacijos parkui su takeliais ir nedideliais paminkliniais stendais. Juose būtų įamžinamos ir skleidžiamos istorinės, kultūrinės žinios su dvasinio paveldo užrašais, kaip tai yra evangelikų tradicijoje – kukliai, solidžiai, t. y. paminklai be „abrozielių". Norėčiau pakeisti savo pasiūlytą pavadinimą, nes „Reformacijos parkas" jau yra numatytas Vilniuje, todėl Biržuose verčiau šią vietovę įvardinti „Evangelijos sodais" ar parku. Jame būtų pristatomas ne tik Reformacijos paveldas, bet platesne prasme - krikščioniškas evangelinis paveldas, neatsiejamas su šios teritorijos praeitimi. Todėl čia gali būti taip pat atidengti arba kitaip pažymėtos vietos, kuriose buvo archeologų atrastos, pvz. akmens amžiaus palaidojimas, atrastas arch. K. Duderio (prie pėsčiųjų tako). Daugiau apie šio vizijos detales šį kartą nesiplėsiu.

Nr. 6. Pačiame šiauriniame šios teritorijos taške, kur Reformatų g. atsiremia į pėsčiųjų taką - ežero pusėje nuo tako vieta Inkaro pastatymui, su vėliavos stiebu ir stendu - kuriame pristatoma kunig. Radvilų idėja, politinę viziją išsakytą 1630 m. Varšuvos Seime apie Lietuvos ir Lenkijos valstybės, kaip jūrų valstybės ateitį. Jau yra suderinta su miesto architektu dėl šioje dalyje nedidelės jūrų skautų prieplaukos (uosto) statybos. Ypač aktualu išvalyti nuo meldynų ir menkaverčių krūmų šią Apaščios pakrantę.

Nr. 7. Vertas dėmesio siūlymas sujungti pėsčiųjų taką su Latvygalos g. tiltu nuo vietos, kur daba įrengta aikštelė poilsiui. Tilto statyboje kviečiu atsižvelgti į galimybę sudaryti laivams su stiebais pro šį tiltą praeiti aukščiau upe iki Basanavičiaus gatvės.

Nr. 8. Panaikinti viršžemine elektros trasą nuo Latvygalos gatvės link bažnyčios, ją paslėpiant po žeme. Ypatingai darko bažnyčios vaizdą iš jos frontoninės pusės, sykiu ir visą siūlomą teritoriją „Evangelijos sodus" iš rytinės pusės.

Nr. 9. Apžvalgos aikštelė ev. ref. bažnyčios bokšte. Dalinantis vizijomis, kai kuriems dalyviams kilo minčių atstatyti „velnio ratą" šalia bažnyčios... pati idėja dėl galimybės iš paukščio skrydžio pažvelgti į miestą ir ežerą - puiki, tik ne dar vienas griozdiškas statinys prie senos architektūros bažnyčios! Tuoj pat kilo mintis, Rygos miesto pavyzdžiu, įrengti apžvalgos aikštelę bažnyčios bokšte. Viliuosi, jog tai nėra techniškai sunkus ir brangus uždavinys. Esu šia idėja pasidalinęs su parapijiečiais - negirdėjau nė vieno prieštaravimo. O turint omeny, jog bažnyčią neretai aplanko ekskursijų grupės, toks pasikėlimas į bokštą - padidintų norinčių apsilankyti skaičių, suteiktų neišdildomų įspūdžių.

Tikiuosi, jog skaitytojas supranta, kad tai tėra vizija. Tiesa, ji nėra vien mano asmeninės vaizduotės produktas. Apie tai esu kalbėjęs su parapijiečiais tiek asmeniniuose pokalbiuose, tiek dauguma tų minčių buvo pasidalint Biržų evangelikų reformatų parapijos seniūnų Tarybos posėdžiuose. Visai normalu, jog gali būti ir daugiau, kitokių pasiūlymų, gal būt, priešingų šiems. Kiek žmonių, tiek gali būti nuomonių. „Architektų dirbtuvių" patirtis liudija, jog dauguma nuomonių sutampa arba išsiskiria neesmingai, kai laikomasi tų pačių principų. Šioje miesto erdvėje mūsų principas – išsaugoti istorinį-kultūrinį paveldą. Jis neatsiejamai susijęs su mūsų konfesija ir jos tradicija. Su mūsų misija šiandien ir ateityje.

 

P.S. Dar pamiršau pridėti, jog ypač svarbu sutvarkyti pačią Reformatų gatvę, dalį iki ežero. Ne tik viršutinę jos dangą, bet požemines lietaus nuotekas, kuriose būtų įrengtas valymas nuo naftos produktų. Spalio 7 dienos viename pranešimų apie Širvėnos ežerą buvo užsiminta, jog jo dugne rasta ypač daug naftos produktų taršalų... esu įsitikinęs, jog didelė jų dalis atėjo iš miesto, po didesnių liūčių. Matau, kaip spalvoti upeliai tuomet leidžiasi žemyn, į Širvėną.

Kun. Rimas Mikalauskas
Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas

Ref teren vizija

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376