Kun. Raimondas Stankevičius
Papilio evangelikų reformatų parapijos administratorius
Mob.: tel.: +370655 43678; 
El. paštas: raimondas @ ref.lt

Parapiją aptarnauja katechetas Vaidotas Ickys
Mob. tel.: +370 691 21477; El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Parapijos rekvizitai:

Papilio evangelikų reformatų parapija

Jur. asm. kodas: 1920 88373, adresas: Papilys, Biržų r. 

Banko sąskaita: Lietuvos kredito unija, sąsk. nr.: LT34 5012 6000 1400 1547

- - - 

Pamaldos:

 Kiekvieną  sekmadienį 11 val. 

- - -

Gegužės 8 dieną, 11 val. bažnyčioje įvyko parapijos sesija, prieš artėjantį eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą (2021 06 26-27) Biržuose. Sesijos metu buvo  išrinktas į Sinodo suvažiavmą delegatu Alis Pavilonis, kandidatu- Zita Ivaškienė nuo Papilio ev. ref. parapijos.

Išrinkta ir suteikti įgaliojimai 5 metų kadencijai (2021-2026) parapijos vadovybei - seniūnų Valdybai, kurią sudaro Sinodo paskirti dvasininkai ir parapijos sesijos įgaliojimus gavę parapijiečiai:

1. Jūratė Čepukienė (Valdybos pirmininkė)

2. Vigilija Macienė

3. Skaidra Zvilnienė

4. Birutė Pavilonienė

ir dvasininkai:

5. kun. Raimondas Stankevičius (administratorius)

6. lekt. Vaidoitas Ickys 

  

 

 

 

 

Sekite aktualią informaciją Papilio  evangelikų reformatų parapijose Facebook puslapiuose: @Birzureformatai ir @PapilioEvangelikuReformatuParapija

Apie kapinių švenčių pamaldas liepos ir rugpjūčio menėsiais skelbimai bus vėliau.

 

Reformatų informacijos tarnyba 

- - -

PARAPIJOS ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMAS:

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sprendimu ( Kan IV-2019. Apie lekt. Vaidoto Ickio tarnystę. Grįžusį iš studijų Puritoniškoje Reformatų Seminarijoje, Grand Rapids mieste, Mičigano valstijoje, JAV  teologijos magistrą lekt. Vaidotą Ickį skirti sielovadinei praktikai bei tarnystei į Biržus, talkinti Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonui.) lektorius Vaidotas Ickys buvo paskirtas atlikti ikiordinacinę praktiką Biržų krašte. Suderinus su Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu bei Dvasininkų sesijai neprieštaraujant, lektoriaus Vaidoto Ickio praktiką perkeliu į kitą lygmenį, siekiant, sudaryti lektoriui Vaidotui Ickiui sąlygas įgyti praktinių gebėjimų parapijos administravimo ir ganytojiškoje praktikoje. Šiuo tikslu jam patikiu dvasiškai aptarnauti Papilio evangelikų reformatų parapiją bei Salamiesčio evangelikų reformatų filiją. Už lektoriaus praktiką, tikėtina, iki artimiausio Lietuvos ev. ref. Sinodo sprendimo, lieka atsakingas Papilo ev. ref. parapijos ir Salamiesčio filijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas bei generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius.

 - - -

 

Papilio evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdyba:

1. Dr. Jonas Albertas  Naktinis, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas, Gludiškio vienkiemis.

2. Kun. Rimas Mikalauskas, parapijos administratorius, seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotojas (ex officio kan. VII-2007), Biržai

3. Jonas Kvedaravičius, narys, Papilys

4. Vigilija Macienė, vargonininkė, Papilys

5. Lina Masilionienė, narė, Satkūnai

6. Danutė Musteikienė, narė, Gajūnai

7. Alis Pavilonis, narys, Kučgalys

8. Adolfas Šlekys, ūkvedys/varpininkas

9. Skaidra Zvilnienė, buhalterė.

Vladybos posėdžiai įvyko:   2013 09 27; 2013 11 03; 2013 12 01; 2014 04.06.  Eiliniai parapijos Valdybos posėdžiai vyksta parapijos namuose, prie bažnyčios. Atviruose jų posėdžiose gali dalyvauti visi parapijiečiai.

-----

 

Atstovavimas Lietuvos evangelikų reformatų Sinode 2018 m.

Nuo parapijos išrinkti delegatai į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose, 2018 m. birželio 23 - 24 dienomis: Alis Pavilonis ir Lina Masilionienė.Delegate-kandidate: Olga Mažiuikienė. 


 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas