Gen. superintendentas RAPOLAS DAUNORAS

2021 metais sukako 250 metų, kai gimė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Lietuvos vienata gen. superintendentas ir švietimo veikėjas Rapolas Daunoras (lenk. Rafał Downar, 1771-1854) – vienas labiausiai išsilavinusių to meto Lietuvos protestantų dvasininkų.

R.Daunoras, kilęs iš seniai Lietuvoje gyvenusios reformatų giminės, gimė 1771 m. Voronevičiuose (Woroniewicze – kaimas netoli Ostašino, Naugarduko, dabar – Baltarusija, iki 1795 metų priklausė Lietuvai), Karolio Daunoro (mirė 1777 m.) ir jo antrosios žmonos Liudvikos šeimoje.

Rapolas Daunoras, baigęs Slucko reformatų gimnaziją, kuri garsėjo kaip viena iš geriausių, toliau su Lietuvos vienatos Sinodo paskirta stipendija studijavo teologiją ir humanistiką Karaliaučiaus Albrechto ir Leideno universitetuose. Mokėjo klasikines lotynų, graikų ir hebrajų kalbas, būtinas išsilavinusiam reformatų dvasininkui, bei iš naujųjų kalbų prancūzų, vokiečių, olandų, lenkų. Tikriausiai mokėjo rusų ir lietuvių kalbas.

Baigęs 1796 m. Leideno universitetą, grižo į Lietuvą ir 1797 m. paskirtas Kėdainių reformatų gimnazijos magistru lektoriumi.

1798 metų  provincinė sesija Vilniuje po viešo egzamino nutarė per du laipsnius į kunigus ordinuoti Kėdainių gimnazijos lektorių magistrą Rapolą Daunorą: liepos 16 d. diakonu, o liepos 18 d. – kunigu, ir, be mokytojavimo gimnazijoje, paskyrė dar ir pamokslininku į Kėdainių reformatų bažnyčią. 

1801-1808 metais Rapolas Daunoras buvo Kėdainių reformatų gimnazijos konrektoriumi (dabar būtų – gimnazijos direktoriaus pavaduotojas). Nuo 1808 metų iki 1821 metų liko dirbti gimnazijoje pirmuoju profesoriumi, kol buvo perkeltas į Vilnių ir paskirtas Vilniaus reformatų parapijos lenkų pamokslininku.

Sinodas aukštai vertino R. Daunoro kaip literatūros mokytojo darbą ir atleidus iš mokytojo pareigų toliau paliko mokytojo atlyginimą. O kai sinodo prašomas kėlėsi į Vilnių, jam už jo nuopelnus švietimui, buvo pasiūlytas geresnis, erdvesnis butas, ratinė, daržas ir sodas. Visa tai turėjo būti sutvarkyta ir parengta dar iki jam persikeliant iš Bažnyčios kaštų. Tokiu būdu Bažnyčia įvertino didelius šio kunigo ir mokytojo nuopelnus auklėjant jaunąją kartą, – rašo A. Baublys monografijoje Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodas.

1822 m. kun. Rapolas Daunoras buvo paskirtas Lietuvos vienatos ugdymo komisijos nariu.

1823 m. Sinode nutarta Vilniuje statyti naują reformatų bažnyčią, ir R. Daunoras buvo išrinktas jos statybos komiteto nariu, rūpinosi bažnyčios projektu. Pastatytą naują mūrinę bažnyčią per Sinodą 1835 metais liepos 21 d. Rapolas Daunoras pašventino jau kaip superintendentas.

1824 m. Sinodo Kelmėje metu Vilniaus senjoras Steponas Rečinskis Vilniaus distrikto pamokslininką kun. R. Daunorą ordinavo tituliniu konsenjoru: taip įvertinant jo net 25 metų darbą mokyklose, o 1826 m. jau paskyrė faktiniu Vilniaus distrikto konsenjoru.

1826–1853 m. kun. R. Daunoras – Vilniaus universiteto ir užsienio alumnų kuratorius.

1827 m. R. Daunoras išrenkamas Sinodo kuratorių kolegijos nariu, ir jam, kaip generaliniam Lietuvos Vienatos archyvarui, patikėtos saugoti Gaunamos-siunčiamos korespondencijos įrašų knygos.

1828 m. Sinode Biržuose Rapolas Daunoras ordinuotas superintendentu Vilniaus distriktui. Dalyvaudavo visuose kasmetiniuose Lietuvos vienatos sinoduose, buvo renkamas Sinodo cenzoriumi.

1832-1846 m. superintendentas Rapolas Daunoras vadovavo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 1832 metais įkurtam Biblijos draugijos skyriui Vilniuje. Biblijos draugijos reikalams, matyt,  R. Daunoras skyrė daug dėmesio. Nes 1846 m.1iepos 28 d. rašte Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui prašė jį atleisti iš Draugijos prezidento pareigų, motyvuodamas dideliu užimtumu, nes 1845 m. yra išrinktas Vilniaus gen. superintendentu. Ordinuotas naujoms Lietuvos vienatos generalinio superintendento pareigoms 1845 m. Sinode Biržuose, kun. Rapolas Daunoras juo išbuvo iki mirties.

Superintendentas, kun. R. Daunoras buvo vedęs Elžbietą Dyjakiewicz (1798 m.) ir su ja susilaukė dviejų dukterų ir sūnaus.

Mirė gen. superintendentas kun. Rapolas Daunoras 1854 metų spalio 6 d. Vilniuje.

Parengta pagal:

A. Baublys Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodas 1795-1830 metais.
A. Prašmantaitė Iš protestantų Biblijos draugijos veiklos Lietuvoje XIX a., in: Lietuvos istorijos metraštis.

Dalija Gudliauskienė

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376