1918 m. lapkričio 18 d. įvyko paskutinis bendras senosios Lietuvos-Lenkijos reformatų bažnyčios  Unitas Lithuaniae Sinodas.  Po 1918 metų Unitas Lithuaniae  suskilo į Vilniaus Sinodą ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčią. Vilniaus sinodai buvo šaukiami birželio pradžioje, tvirtai nustatyta Lietuvos sinodų pradžia – birželio 24 diena. Vilniaus Sinodui, be Vilniaus krašto, dar priklausė Volynė  (turėjusi 3 kunigus) ir filijos, viena iš jų – Varšuvos II-oji reformatų parapija (2500 žmonių). Lietuvos  Evangelikų Reformatų Bažnyčiai priklausė etninės Lietuvos bažnyčios su centru Biržuose.

1919 m. rugpjūčio 15-17 d. įvyko pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Sinodas Švobiškyje. Jį sukvietė iš Rusijos grįžęs gen. superintendentas Vilhelmas Mykolas Meškauskas (1852–1920). Sinodui pirmininkavo kuratorius prof. Jonas Yčas (1880–1931). Buvo išrinkta pirmoji Kolegija (vėliau pervadinta – Konsistorija) Sinodo nutarimams vykdyti ir einamiems reikalams tarp Sinodų tvarkyti, prezidentu išrinktas mokytojas kuratorius Baltrus Grybė (1882– po 1931). Sinode dalyvavo dar du kuratoriai: Jonas Yčas (istorikas) ir Jonas Dagys (bankininkas), 3 kunigai bei 14-os parapijų atstovai. Buvo priimtas nutarimas, kad atsikūrusi Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia sudaro autonominį vienetą ir tvarkosi pagal savo kanonus. VI-as memorialas skelbė: kadangi lenkams užgrobus Vilniaus kraštą su Vilniumi negalima susisiekti, tai išrinkta Kolegija su būstine Biržuose /Mūsų  žodis, 1933 m. Nr.3-4/.

1920 m. birželio 24-25 d. Sinodas Biržuose: jame dalyvavo jau 7 kuratoriai, 3 kunigai. Direktorius – kurt. Jonas Yčas. Išrinkti delegatai į XI-ąjį Presbiterionų kongresą Pitsburge: Martynas Yčas, Hypatija Šliūpaitė-Yčienė. Sinodas išrinko 20 naujų kuratorių. Vėlesniuose Sinoduose buvo renkama po 2-5 naujus kuratorius. Sinodai vykdavo reguliariai kiekvienais metais Biržuose, per Jonines – birželio 24 d, t.y., iki sovietų valdžios paskelbimo Lietuvoje.

1921 m. Sinodas Biržuose, birželio 24 dieną: Konsistorijos prezidentu išrinktas kurt. Vilius Grytė (1921-1923), viceprezidentu – kun. Konstantinas Kurnatauskas, superintendentu – kun. Povilas Jakubėnas, prokuratoriumi – kun. Adomas Šernas. Nuo 1921 metų Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia dalyvauja Pasaulinės Reformatų Bažnyčios kongresuose.

1922 m. birželio 24 dienos Sinodas Biržuose: direktorius kurt. Martynas Yčas, cenzorius kun. K. Kurnatauskas. Sinodo svečias iš Amerikos, Pasaulio reformatų Susivienijimo vice-prezidentas prof. James J. Good’as išrinktas garbės kuratoriumi, priimtas kanonas leisti rinkti moteris kuratorėmis, pirmąja kuratore išrinkta Hypatija Julija Šliūpaitė Yčienė.

1922 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas Biržuose priėmė sprendimą įstoti į Pasaulio Reformatų Bažnyčių Sąjungą (The Alliance of Reformed Churche Throughout the World Holding the Presbyterian System), o 1925 metais Lietuvos reformatų Bažnyčia tapo šios sąjungos pilnateise nare.

1940 m. sausio 6 d. Vilniuje įvyko bendras Vilniaus Vienatos ir Lietuvos Reformatų Bažnyčių Sinodas, vėl sujungęs dvi senosios Lietuvos Reformatų Bažnyčios Unitas Lithuaniae  šakas.  

„V.r.ž.“ inf.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas