Naujos rekomendacijos tikintiesiems ir parapijų vadovybėms

2020 m. balandžio 25 d. susirinkusi į nuotolinį posėdį Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, atsižvelgdama į Bažnyčios žmonių troškimą kartu ir gyvai šlovinti Viešpatį Jo surinkime ir į Vyriausybės paskelbtą karantino sąlygų švelninimą, atšaukia 2020 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 4 Dėl pamaldų ir kitų patarnavimų tvarkos, sugriežtinus karantino reikalavimus Lietuvoje ir tvirtina naujas rekomendacijas Reformatų Bažnyčios tikintiesiems nuo 2020 m. gegužės 3 d.:

Visus, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, bet melstis asmeniškai namuose. Kaip pagalbinę priemonę pamaldoms namuose galima naudoti transliacijomis Facebook ar kitomis priemonėmis, kuriomis transliuojamos pamaldos ir skelbiamas Dievo Žodis Lietuvos evangelikų reformatų parapijose.

Tikintieji, turintys bent mažiausią abejonę arba įtaria, kad yra viruso platintojai, privalo susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose, kad nepakenktų artimo sveikatai ir gyvybei, kol tos abejonės visiškai išnyks ir laikinai melstis namuose.

Tikintieji, besibaiminantys užsikrėtimo, raginami neiti į bažnyčią, bet melstis namuose.

Tikintieji, atėję į sekmadienio pamaldas bažnyčioje, kviečiami pasirinkti pažymėtas sėdimas vietas bažnyčioje, išlaikant saugų ne mažau kaip 3 metrų atstumą tarp pamaldų dalyvių iš kitų šeimų. Bažnyčioje privaloma šachmatine tvarka pažymėti sėdėjimui skirtas vietas. Prie bažnyčios įėjimo viduje turi būti visiems lankytojams matomoje vietoje dezinfekcinės priemonės. Bažnyčioje privalo budėti tarnautojas, palaikantis tvarką ir saugią aplinką.

Bažnyčioje tikintiesiems rekomenduojama dėvėti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones.

Eucharistinių pamaldų nelaikyti, t.y. nešvęsti Viešpaties Vakarienės iki atskiro Bažnyčios vadovybės nurodymo arba švęsti tik gavus generalinio superintendento leidimą.

Biblijos, katekizmo studijas, konfirmantų užsiėmimus ar kitus mokymus, Konsistorijos posėdžius, dvasininkų, kuratorių sesijas, parapijų tarybų ar valdybų posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu, o nesant galimybės – atidėti iki karantino pabaigos ar kito Bažnyčios vadovybės sprendimo.

Laidotuvių apeigas atlikti prisilaikant valstybinių rekomendacijų. Patarnavime dalyvauja artimiausi šeimos nariai, neskaitant dvasininko ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas.

Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja laikydamiesi saugaus atstumo ir pakankamų abipusės apsaugos priemonių.

Dvasininkai, pajutę peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis ir apie tai pranešti generaliniam superintendentui bei parapijos vadovybei.

Dvasininkai, sergantys dėl kitų ligų ir patenkantys į rizikos grupę, raginami laikinai atsisakyti viešos tarnystės.

Vietiniai parapijų surinkimai gali priimti ir griežtesnius sprendimus atsižvelgdamos į konkrečią padėtį parapijose.

Šiuo ypatingu laikotarpiu raginame tikinčiuosius asmeniškai melstis dėl Dievo malonės sugrįžti prie įprasto gyvenimo ir viešų pamaldų lankymo. Melstis už silpnus sveikatoje ir tuos, kurie budi sveikatos apsaugos tarnyboje.

Toliau bus tęsiamos sekmadienio pamaldų transliacijos iš Facebook Bažnyčios ir parapijų paskyrų bei Vakaro maldos ir Dievo Žodžio transliacijos.

O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen. (Ef 3,20-21)

Konsistorijos pavedimu,
Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376