×

Klaida

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Struktura/konsistorija/2022_Priessindine is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

373-jo Lietuvos ev. ref. Sinodo Biržuose priešsinodinė sesija

Eilinis 373-asis  Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas vyks 2022 metų birželio 25-26 dienomis Biržuose,  Joninių metu, Biržų ev. reformatų bažnyčioje.

Kasmet sklandžiam Sinodo darbui parapijose išrinkti delegatai ir kandidatai bei visi kuratoriai – dvasiniai ir pasaulietiniai – renkasi mėnesiu anksčiau į priešsinodinę sesiją aptarti Sinodui pateiktus klausimus, suderinti Sinodo darbotvarkę.

Šiais metais priešsinodinei sesijai sinodalai į Biržus rinkosi 2022 metų gegužės 21 dieną. Sesija  Reformatų parapijos namuose buvo pradėta gen. superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus perskaitytais žodžiais iš Šv. Rašto Antrojo laiško korintiečiams 4 skyriaus 16-18 eilutes, Malda ir visų darniai pagiedota giesme Šventoji Dvasia, eikš pas mus... (81 giesmė iš Evangelikų Giesmyno).

Sinodo Mandatų komisijos pirmininkė Asta Skeberdytė pranešė kiek sinodalų atvyko į priešsinodinę sesiją. Vienbalsiai buvo pritarta siūlymui šios sesijos vedimą patikėti Konsistorijos prezidentui kurt. Nerijui Krikščikui ir viceprezidentui gen. superintendentui kun. R. Stankevičiui, sesijos protokolavimą  – kanclerei Alei Klovaitei. Balsus skaičiuoti, jei prireiktų, tektų Mandatų komisijos pirmininkei A. Skeberdytei.

Išsprendus sesijos organizacinius klausimus, pereita prie 2022 m. eilinio LER Sinodo darbotvarkės aptarimo, detaliai išdiskutuojant kiekvieną siūlomą klausimą: kam patikėti Sinodo vedimą – pasiūti kandidatai į Sinodo direktorius: kurt. N. Krikščikas, kurt. D. Balčiauskas ir kurt. G. Vaitiekūnas.

Sinodo Mandatų komisija renkama 5 metams, jos kadencija baigsis tik po dviejų metų, bet mirus ilgametei komisijos narei Kristinai Šernaitei ir atsisakius Ritai Daugienei, reikia  papildyti dviem nariais. Pasiūlytos Rūta Vaitiekūnienė, Astra Kiškienė, Inga Jasėnienė, Rita Jaudegienė.

Buvo numatytos kandidatūros į kitus Sinodo suvažiavimo pareigūnus: vicedirektoriaus, cenzoriaus, sekretoriaus.

Kad Sinodo darbas vyktų sparčiai, nutarta, jog ataskaitos, parapijų pranešimai turi būti savaitę iki Sinodo suvažiavimo perduoti kanclerei A. Klovaitei, kuri visą gautą medžiagą išsiųs sinodalams elektroniniu paštu bei parengs keletą segtuvų  su Sinodo medžiaga neturintiems galimybės bendrauti per medijas.  

Priešsinodinės sesijos dalyviams Sinodo buhalterė Reda Trečiokaitė pateikė informatyviai apiformintą Sinodo finansinės ataskaitos apžvalgą. Sinodalai uždavė jai ir gen. superintendentui papildomų klausimų, į kuriuos buvo išsamiai atsakyta.

Revizijos komisijos pirmininkas kurt. G. Vaitiekūnas pastabų Sinodo buhalterės R. Trečiokaitės vedamai Bažnyčios finansų apskaitai neturėjo, patvirtino, kad apskaita vedama tvarkingai, pažeidimų nerasta. RK narė Danguolė Juršienė papildė, jog būtina atlikti Bažnyčios valdomo Nekilnojamo turto inventorizaciją, nes Mokesčių inspekcijos reikalaujamų ataskaitų neįmanoma bus pateikti neturint Sinodo ir parapijų valdomo NT sąrašo. Pavesta Konsistorijai darbo tvarka sudaryti NT inventorizavimo komisiją.

Ekonominiais klausimais Sinodo suvažiavime pateiks ataskaitą ekonomas kurt. Merūnas Jukonis.

Šiais metais baigiasi esamų gen. superintendento (kun. R. Stankevičius) ir vicesuperintendento (kun. T. Šernas) trejų metų kadencija. Siūlomi kun. R. Stankevičius, kun. Rimas Mikalauskas.

2022 metai paskutiniai ir 2019-2022 metų kadencijos Sinodo konsistorijai (Kan. VI-2019). Sinodo suvažiavime bus renkama naujos sudėties Konsistorija 2022-2025 metams. Buvo pasiūlyti visi dvasininkai, be jau pasiūlytų į gen. superintendento tarnystę, dar kun. Tomas Šernas, kun. Sigita Veinzierl ir katechetas Holgeris Lahayne, bei pasauliečiai: kurt. Petras Puodžiūnas (Panevėžys), kurt. Danguolė Kairienė (Biržai), Žydrūnas Pavinkšnis (Kaunas), Eglė Grucytė (Kaunas), Donatas Skiauteris (Panevėžys), Darius Balinskas (Švobiškis), kurt. Giedrius Vaitiekūnas ir dabartinis Konsistorijos prezidentas kurt. Nerijus Krikščikas. Į Konsistorijos prezidento pareigas pasiūlyti kandidatais kurt. Nerijus Krikščikas ir kurt. Giedrius Vaitiekūnas.

Buvo aptarti kandidatai į Revizijos komisiją. Be šios kadencijos RK narių, pasiūlyta kanclerė Alė Klovaitė, kuri, jei esamas RK pirmininkas G. Vaitiekūnas būtų išrinktas į kitas aukštesnes pareigas, galėtų pretenduoti į pirmininkės postą, nes yra patyrusi buhalterė, daugelį metų dirbusi Aukščiausiosios Tarybos ir po to – Seimo buhaltere.

Klausimą Dėl balsavimo procedūrų turėjęs parengti kun. R. Mikalauskas paprašė šį klausimą atidėti, nes šio klausimo šiam suvažiavimui nespėjo paruošti. Biržų ev. reformatų parapijos sesijos siūlymą buvo nutarta sujungti su Kuratorių sesijos siūlymu, kuriame, galimai bus patvirtintos rinkimų ir balsavimo procedūros pašaukiant į dvasininkus, taip pat ir renkant Sinodo kuratorius. Siūloma kelti reikalavimą abiem sprendimams Sinodo 2/3 balsų daugumos.

Klausimas dėl misijų: Dėl lektoriaus V. Ickio tarnystės, pateikė kun. R. Stankevičius, išsamiai paaiškinęs, jog jau pernai metų pabaigoje katechetas V. Ickys pateikė prašymą nebelaikyti jį reformatų denominacijos nariu. Su juo buvo daug kalbėta, buvo suteiktos atostogos apmąstymams, prašyta dar pagalvoti, todėl galima tvirtinti, kad katecheto Vaidoto Ickio sprendimas priimtas pagrįstai jo paties apsisprendimu. Sinodui teikiamas sprendimas: katechetą V. Ickį atleisti iš tarnystės Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje. Papilio ev. reformatų parapijai aptarnauti siūloma skirti kun. Sigitą Veinzierl. Ji jau kurį laiką talkina šioje parapijoje, ir parapijiečiai ją noriai priima.

Į Sinodo darbotvarkę įtrauktas klausimas Dėl Lietuvos evangelikų reformatų parapijos Varšuvoje aptarnavimo. Gen. superintendentas galimai bus atleistas nuo šios parapijos administravimo pareigų, paskiriant į jas Dariusz‘ą Brycko, prieš tai jį ordinavus katechetu su teise administruoti sakramentus.

Numatyta pasiūlyti kito eilinio Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavimo datą: 2023 metų birželio 24-25 dieną, Biržuose.

InfoRef_LT

{gallery}/Struktura/konsistorija/2022_Priessindine{/gallery} 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376