Naujienos iš Konsistorijos darbo

Eilinis 19-tasis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis susirinko Biržuose, vasario 6d., pirmą kartą 2016-tais metais. Susitikime kaip įprasta buvo svarstomi Bažnyčiai aktualūs klausimai, priimti įvairūs sprendimai. Konsistorijos posėdžiuose pasisakymo teise gali dalyvauti visi Sinodo dvasininkai ir pasaulietiniai kuratoriai, tačiau pastarieji retai kada tokiomis savo teisėmis naudojasi. Numatoma, kad visiems dvasiniams ir pasaulietiniams kuratoriams bus išsiųsti asmeniniai pakvietimai dalyvauti posėdyje, kuris turėtų įvykti balandžio 16 d.

 

Numatytos svarbios datos

Paskirta kito eilinio Konsistorijos posėdžio data – kovo 19-ji, bei preliminari dar kito - balandžio 16-ji. Svarstyta priešsinodinės sesijos data. Į ją, jau ruošiantis eiliniam Sinodo suvažiavimui, privalo atvykti visi dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai bei naujai kadencijai išrinkti parapijų delegatai. Šių metų vasarą baigiasi 2013-2016 metų Konsistorijos įgaliojimai, tad eiliniame Sinodo suvažiavime bus atnaujinama Konsistorijos sudėtis, suteikiami įgaliojimai naujai Bažnyčios aukštesniajai vadovybei. Tame pačiame Sinodo suvažiavime bus atnaujinti ir vyriausiojo dvasinio vadovo - generalinio superintendento įgaliojimai. Šią vasarą į Sinodą numatoma pakviesti svečių iš Lietuvos bei užsienio. Posėdyje buvo patvirtinti įgaliojimai, skiriami atsakingam asmeniui už Sinodo organizacinį paruošimą - jis sudarys darbo grupę, suformuos renginio sąmatą bei viziją. Sinodo suvažiavimas - vienas svarbiausių įvykių Bažnyčios gyvenime. Jo metu ne tik priimami svarbiausi Bažnyčiai sprendimai, bet taip pat vyksta Dievo Žodžio mokymas, atnaujinama įvairių užsienio ir Lietuvos vietinių surinkimų tikinčiųjų bendrystė, švenčiamos eucharistinės pamaldos bei jų metu ordinuojami arba įvedami tarnystėn Sinodo pašaukti Bažnyčios tarnautojai.

Užsienio ryšiai

Pavasario metu planuojamos kelios Bažnyčios atstovų kelionės į užsienį. Kovo pradžioje - vicesuperintendento kelionė į kasmetinį Europos reformatų Bažnyčių vadovų ar jų atstovų suvažiavimą Ciuriche. Kita kelionė - balandžio mėnesį į vakarinį Baltijos krantą, Švediją. Ten numatomos bendradarbiaujančių Švedijos ir Lietuvos Bažnyčių konsultacijos. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia nuo 1992 metų palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Švedijos evangelikų Bažnyčia (iki 2012 vadinosi Švedijos Misijos Bažnyčia, švediškai Missionkirka, angliškas jos pavadinimas - Mission Covenant Church). Abi Bažnyčios yra Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos narės (angl. World Communion of the Reformed Churhes, trumpinys - WCRC). 2012 metais Švedijos Misijos Bažnyčia susijungė su dviem mažesnėmis - metodistų ir baptistų denominacijomis ir dabar vadinama Švedijos Jungtine Evangelikų Bažnyčia. Įdomus faktas, jog Lietuvos Jungtinės Metodistų ir Lietuvos Baptistų Bažnyčios iki susijungimo savo ruožtu bendravo su tuo metu nepriklausomomis metodistų ir baptistų Bažnyčiomis Švedijoje. Po susijungimo Lietuvos reformatai tapo partneriais ne tik su švedų metodistais ir baptistais, bet netiesiogiai ir su Lietuvos metodistais ir baptistais. Į Švedija, be reformatų delegacijos, savo ruožtu vyks ir Lietuvos Jungtinės Metodistų bei Lietuvos Baptistų Bažnyčių atstovai. Nutarta, kad reformatus atstovaus vienas vaikų namų Tarybos atstovas ir Biržų evangelikų reformatų parapijos seniūnų pirmininkas Merūnas Jukonis bei Vilniuje veikiančio evangelikų reformatų Krikščioniškojo vaikų darželio atstovas.

Balandžio viduryje laukiame atvykstančių svečių iš Vokietijos. Į Lietuvą planuoja atvykti aukščiausi Lippes Bažnyčios Vokietijoje atstovai: generalinis superintendentas kun.Dietmar Arends bei šios stiprios evangelinės Bažnyčios užsienio ryšių kuratorai - kun.Frank Eriksmeier bei kun.Kornelia Schauf. Lippes Bažnyčia - viena pirmųjų ir svarbiausių Lietuvos reformatų užsienio partnerių. Iš karto po nepriklausomybės atkūrimo ši Bažnyčia labai stipriai parėmė Lietuvos evangelikus reformatus ir liuteronus. Lippes Bažnyčios iniciatyva ir finansinių investicijų dėka Vokietijoje veikia Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios dvasininkų pensijinis rėmimo fondas. Per pastaruosius kele-tą metų Lippes Bažnyčioje įvyko administracinių pertvarkymų, atsinaujino vadovybė. Šią evangelišką Bažnyčią šiuo metu sudaro 5 distriktai, iš jų 4 evangelikų reformatų (58 parapijos) ir 1 evangelikų liuteronų (10 parapijų). Formaliai 1990 metais buvo pasirašyta sutartis tik su Detmoldo evangelikų reformatų distriktu, tačiau faktiškai buvo bendradarbiaujama su visa Bažnyčia. Lietuvoje ne kartą viešėjo šios Bažnyčios generalinio superintendento pareigas ėję dvasininkai - kun.Gerrit Noltensmeier ir kun.dr.Martin Dutzman. Lippes Bažnyčios generalinis superintendentas kartu su Vengrijos ir Lenkijos evangelikų reformatų vadovais dalyvavo mūsų Bažnyčios superintendentų - kun.R.Mikalausko 2004 m. ir kun.T.Šerno 2010m. šventinimuose Biržuose. Po naujų administracinių permainų Lippeje formaliai nebeliko Detmoldo distrikto. 2015 metų „Trijų Bažnyčių" konsultacijose preliminariai buvo tariamasi apie naują mūsų Bažnyčių tarptautinę sutartį sinodiniame lygmenyje.

Evangelikų reformatų tikybos mokymo reikalai

Pastaraisiais metais daugiau dėmesio skiriama evangelikų reformatų tikybos dėstymui Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Įprasta, jog Biržų miesto ir rajono mokyklose vyksta evangelikų reformatų tikybos pamokos. Nuo 2015 metų evangelikų reformatų tikybos pamokos pradėtos vesti Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Šiuo metu tokios galimybės pradėtos žvalgyti Panevėžyje ir kitose Lietuvos vietovėse, net ir nesant ten evangelikų reformatų parapijų. Lietuvos rajonuose ir miestuose yra šeimų, kurios vaikus norėtų leisti į evangelikų reformatų tikybos klases. Iškilo poreikis koreguoti Konsistorijos nuostatas, kuriose nurodoma, jog evangelikų reformatų tikybos mokymo reikalais turi rūpintis vietos evangelikų reformatų parapijos dvasininkai. Konsistorija priėmė sprendimą, kad evangelikų reformatų tikybos mokytojų įgaliojimus tvirtins Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas.

Parinktas kandidatas atstovauti Bažnyčiai Lietuvos Biblijos Draugijos valdyboje

Kovo 5 dieną yra kviečiamas visuotinis Lietuvos Biblijos Draugijos susirinkimas. Ši draugija yra viena gyvybingiausių ekumeninių draugijų Lietuvoje. Jos gyvavimo vaisiai akivaizdūs - turime įvairaus formato Biblijų lietuvių ir kitomis Lietuvoje naudojamomis kalbomis, taip pat galime pasirinkti įvairių pagalbinių Šventojo rašto mokymo leidinių vaikams ir suaugusiems. Su pasididžiavimu prisimename šviesios atminties Sinodo kuratorių dr. Mykolą Mikalajūną, daugelį metų, iki mirties, vadovavusį šiai draugijai. Ilgus metus draugijos direktorių taryboje evangelikams reformatams atstovavo Sinodo kuratorė dr.Renata Bareikienė. Į Lietuvos Biblijos Draugijos naujos kadencijos Direktorių tarybą evangelikams reformatams atstovauti Konsistorija delegavo Sinodo kuratorių Giedrių Vaitiekūną. Norėdami daugiau sužinoti apie Lietuvos Biblijos Draugiją ir jos veiklą, apsilankykite:

 

Evangelikų vienybė

Jau ne vienerius metus tęsiasi neformalus, tačiau regimus vaisius nešantis Lietuvos evangelikų reformatų bendradarbiavimas su kitomis evangelinėmis bažnyčiomis. Tie regimi vaisiai - Evangelinis Biblijos institutas, Krikščioniškas vaikų darželis, evangelikų reformatų tikybos dėstymas Vilniaus krikščionių gimnazijoje, bendromis jėgomis leidžiami klasikiniai evangelikų reformatų raštai - tiek modernus „Naujasis Miesto katekizmas" (2012, New York City, USA), tiek netrukus lietuvių kalba Lietuvai prabilsiantis šimtmečius skaičiuojantis reformatiškos teologijos fundamentas - presbiterijonų Vestminsterio išpažinimas (1646, Westminster, London, UK). Surengtos kelios bendros konferencijos Kėdainiuose ir Vilniuje, reformatų kunigai kviečiami pamokslauti „Tikėjimo Žodžio" bendruomenėse, o šios Bažnyčios atstovai ne kartą dalyvavo ir stebėjo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimų darbą Biržuose. Nėra jokių abejonių, jog toks bendradarbiavimas seniai peraugo deklaratyvų „ekumeninės savaitės maldų už krikščionių vienybę" formatą, yra nuoširdus, vaisingas. Suprantama, kiekvienoje bendruomenėje yra skeptiškiau ar optimistiškiau esamo ir tolimesnio bendradarbiavimo eigai nusiteikusių tikinčiųjų. Vis tik, reikia manyti, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus priesakas vienybei – kiekvienam krikščioniui aiškus ir vertingas tikslas. Jo siekė praeities kartos, sukurdamos Lietuvoje sutarimo ir broliškumo tarp evangelikų reformatų ir paveldą. Šiandien niekam iš evangelikų reformatų nekyla nuostaba, jog evangelikų reformatų parapijose patarnauja evangelikų liuteronų kunigai ar kad evangelikų liuteronų parapijose atsakingas pasaulietines pareigas eina evangelikai reformatai. Šie santykiai nėra stichiški, jie, nors dažnai ir neformalūs, vis tik yra pagrįsti konkrečiais istoriniais evangelinių Bažnyčių dokumentais, nutarimais. Keičiasi kartos, o Bažnyčioje priimti nutarimai lieka jos teisinėje sistemoje. Tikintieji evangelikai gyvena esamuoju laiku, savo kartoje, tačiau Evangelinė Bažnyčia gyvena per kartų kartas - Dievo Žodžio veikime, šventų sakramentų praktikoje ir teisinėje bendruomenės sandaroje.

Po išankstinių dvasininkų konsultacijų Konsistorija sudarė formalaus bendradarbiavimo su „Tikėjimo Žodžio" Bažnyčia darbo grupę. Jos užduotis - įvertinti teologinius, ekleziologinius ir liturginius abiejų Bažnyčių gyvenimo aspektus, nužvelgti galimas perspektyvas bendrai evangelinei misijai Lietuvoje. Buvo gauta žinia, jog panašius įgaliojimus turinti darbo grupė tą pačią dieną buvo sudaryta ir „Tikėjimo Žodžio" Bažnyčioje. „Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje. Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje" (Ef 4, 15-16). Į Komisiją paskirti generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas, vicesuperintendentas Rimas Mikalauskas ir Konsistorijos prezidentas Petras Romualdas Puodžiūnas.

Kiti klausimai

Posėdyje buvo apžvelgtas seniau priimtų sprendimų įgyvendinimas. Pateikta informacija apie bažnyčios Panevėžyje statybos parengimo darbus, tam tikslingai renkamas aukas. Pateikta informacija apie vykstančius teisinius procesus, apie praėjusių metų pabaigoje palankiai Bažnyčiai išspręstas teismų bylas dėl rentos Likėnuose, dėl dviejų butų neteisėtos nuomos Vilniuje nutraukimo, apie pasirašytą taikos sutartį turtinėje byloje Vilniuje ir kiti.

InfoRef.LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376